Translation of "perspective on life" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Life - translation :
Liv

Perspective - translation : Perspective on life - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He gave us a new perspective on life.
Han gav oss perspektivlivet.
Assessment of full life cycle view and development of full life cycle strategies from deployment perspective.
Antagande av bihang till tillägg till denna bilaga och eventuella ändringar av dessa.
But I struggle to maintain this perspective in my daily life.
Men jag kämpar för att hålla detta perspektiv i mitt dagliga liv.
5.4.1 A life course perspective is essential for the prevention and control of obesity.
5.4.1 Om man vill förebygga och kontrollera fetma är det viktigt att man utgår från ett livslångt perspektiv.
A user's perspective on innovation
Ett användarperspektiv på innovation
on the revision of the financial perspective
om revidering av budgetplanen
A preventative approach based on mobilising the full potential of people of all ages in a life cycle perspective must be the overarching principle of policy measures.
En förebyggande hållning som utgår från en mobilisering av potentialen hos människor i alla åldrar i ett livscykelperspektiv måste vara politikens utgångspunkt.
A territorial perspective on economic and social cohesion
Ett territoriellt perspektiv på ekonomisk och social sammanhållning
my perspective is a particularly American perspective.
mitt perspektiv är ett ganska amerikanskt perspektiv.
Only people with a bizarre outlook on life and a peculiar political perspective can downgrade the importance of aviation safety in the pursuit of their own nationalistic objectives.
Bara människor med en bisarr livsåskådning och ett underligt politiskt perspektiv kan förringa flygsäkerhetens betydelse för att nå sina egna nationalistiska mål.
I particularly welcome this report, as I have striven for a new perspective on Africa, a new perspective on a forgotten continent and a perspective of fraternity and solidarity towards a brother Continent.
Jag gläder mig särskilt åt betänkandet eftersom jag har strävat efter ett nytt perspektiv på Afrika, ett nytt perspektiv på en bortglömd kontinent och ett perspektiv av broderskap och solidaritet gentemot en medkontinent.
(e) Life cycle environmental performance quantified measurement of the potential environmental performance taking all relevant life cycle stages of a product or organisation into account, from a supply chain perspective.
(e) miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierad mätning av potentiella miljöprestanda med beaktande av en produkts eller organisations alla relevanta livscykelfaser, ur ett leveranskedjeperspektiv.
Perspective
Perspektiv
A practical perspective on recognition of skills and qualifications
Validering av färdigheter och kvalifikationer ur en praktisk synvinkel
on the adjustment of the financial perspective for enlargement
om anpassning av budgetplanen för utvidgningen
The financial perspective depends on an in terinstitutional agreement.
Budgetplanen är beroende av ett interinstitutionellt avtal.
The perspective of women's growing participation in the labour market also raises the question of the reconciliation of family and professional life.
I dagens arbetsliv innefattar arbetsförmågan i högre grad än tidigare även den mentala arbetsförmågan och trivseln i arbetet.
You can apply exactly the same dynamic perspective on India.
Man kan använda exakt samma dynamiska perspektiv på Indien.
It does help us to put perspective on our situation.
Det hjälper oss att sätta perspektiv på vår situation.
A practical perspective on the validation of skills and qualifications
Validering av färdigheter och kvalifikationer ur en praktisk synvinkel
Ceilings on expenditure and the system of the financial perspective
C Den ekonomiska dimensionen ett rättvisare finansieringssystem III Utvecklingen av systemet med egna medel
It is time for a fresh perspective on political decisionmaking.
Det är dags med ett nytt perspektiv på den politiska beslutsprocessen.
on the revision of the financial perspective 2000 to 2006
om revidering av budgetplanen 2000 2006
Perspective Adjustment
Perspektivjustering
Perspective Adjustment...
Perspektivjustering...
Perspective 3D
Perspektiv 3D
Perspective 4D
Perspektiv 4D
Correct perspective
Korrigera perspektiv
Perspective grid
Perspektivrutnät
Perspective Transform
Perspektivtransform
Perspective Transformation
Perspektivtransform
Perspective Transform
Måla med kurvor
The directive on life saving equipment, life jackets and life rafts was infringed.
Man bröt mot direktivet om räddningsutrustning, livbälten och livräddningsbåtar.
Initially, this ceiling was based on the estimated requirements contained in the financial perspective (see 'Some important concepts The financial perspective', page 10).
Inledningsvis fastställdes detta tak på grundval av beräknade behov som återfanns i budgetplanen (se Några användbara begrepp Budgetplan , sid. 10).
A European perspective on the future use of the spectrum dividend
Ett europeiskt perspektiv på den framtida användningen av det spektrum som frigjorts
A long term perspective and transparency on prices, costs and benefits
Ett långsiktigt perspektiv och öppenhet när det gäller priser, kostnader och positiva effekter
Let us be clear Agenda 2000 depends on the financial perspective.
Låt oss vara tydliga Agenda 2000 är beroende av budget planen.
I Ceilings on expenditure and the system of the financial perspective
I Utgiftstaken och systemet med budgetplanen
We should, however, develop a broader perspective on the Middle East.
Vi bör dock utveckla ett vidare perspektiv i Mellanösternfrågan.
The digikam Perspective Adjustment is a tool for adjusting the image's perspective.
Perspektivjustering i digikam är ett verktyg för att justera bildens perspektiv.
Figures by financial perspective heading Figures by financial perspective heading (with subdivisions)
Budgetplanen rubrik för rubrik Anslag för åtaganden
Transform Perspective Adjustment
Transformera Perspektivjustering
Perspective Change s
Perspektiv ändring s
Perspective Grid Tool
PerspektivrutnätsverktygName
Perspective transform Tool
PerspektivtransformverktygName

 

Related searches: Perspective On Life - Life Cycle Perspective - Perspective Of Life - Life Course Perspective - Perspective In Life - Life Perspective - Perspective For Life - Put Life Into Perspective - See Life From A Different Perspective. - A Life Cycle Perspective -