Translation of "pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
The same applies to water pollution and BSE pollution.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
Atmospheric pollution
LUFTFÖRORENINGAR
atmospheric pollution
Luftföroreningar.
Transboundary pollution
Gränsöverskridande föroreningar
Air Pollution
98 70 Luftföro reningar
Air Pollution
Luftföroreningar
air pollution
luftkvaliteten,
Pollution shun!
Och fly från all hednisk smitta!
atmospheric pollution
Försl. till forordn, om ändr. av forordn.
Air pollution
Luftföroreningar
noise pollution
Miljöinnovation, inbegripet bästa tillgängliga teknik.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Luft och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Chronic Oil Pollution
Beständiga oljeföroreningar
chronic oil pollution
Beständiga oljeföroreningar.
Anti pollution measures
Åtgärder mot förorening
4.2 Maritime Pollution
4.2 Nedsmutsning av vatten
3.3 Noise pollution
3.3 Bullerstörningar
against atmospheric pollution
av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
Accidental marine pollution
Oavsiktlig förorening av havet
I'm lessening pollution,
Jag minskar utsläppen.
And pollution shun.
Och fly från all hednisk smitta!
Pollution related diseases
Miljörelaterade sjukdomar
Subject Radioactive pollution
Angående Radioaktiva föroreningar
Pollution related illnesses
Sjukdomar orsakade av miljöförorening
Ship source pollution
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789 2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613 91 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 19).
Resistance to Pollution
Motståndskraft mot föroreningar
(Resistance to pollution)
(Motståndskraft mot föroreningar)
Although regulating information on pollution, rather than pollution directly, the Protocol is expected to exert a significant downward pressure on levels of pollution.
Även om protokollet reglerar information om föroreningar, och inte själva föroreningarna, väntas det ändå bidra till att föroreningsnivåerna minskar.
Combating water pollution Measures to combat water pollution are among the Community's foremost initiatives.
Åtgärder för bekämpning av vattenföroreningar finns med bland gemenskapens första initiativ.
Article 21 Transboundary pollution
Artikel 21 Gränsöverskridande föroreningar
causes of marine pollution
Havsföroreningarnas orsaker.
Subject Pollution from Sellafield
Angående Föroreningar från Sellafield
3.3.5 Reducing urban pollution
3.3.5 Minskning av miljöpåfrestningarna i städerna
11) Environment air pollution
11) Miljö luftföroreningar
2) addressing historical pollution .
2) tar itu med historiska föroreningar .
Air and water pollution
Förorening av luft och vatten
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
96 61 Pollution Control
96 61 Föroreningar
Activity 1 (pollution response)
Åtgärd 1 (föroreningsbekämpning)
anti pollution surveillance24 and
Föroreningsbegränsande övervakning24.
(64) On air pollution
Luftförorening
(Air pollution abatement programme)
(Program för att minska luftföroreningarna)

 

Related searches: Pollution - Air Pollution - Noise Pollution - Pollution Control - Environmental Pollution - Pollution Prevention - Pollution Degree - Water Pollution - Light Pollution - Soil Pollution -