Translation of "pollution category" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Category - translation : Pollution - translation : Pollution category - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Category New category...
Kategori Ny kategori...
Category Edit category...
Kategori Redigera kategori...
Category Delete category...
Kategori Ta bort kategori...
Category 1, Category 2,...
Kategori 1, kategori 2,...
The same applies to water pollution and BSE pollution.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
First category Akzo second category Hoechst and Clariant third category Atofina.
Den första kategorin bestod av Akzo, den andra av Hoechst och Clariant och den tredje av Atofina.
Atmospheric pollution
LUFTFÖRORENINGAR
atmospheric pollution
Luftföroreningar.
Transboundary pollution
Gränsöverskridande föroreningar
Air Pollution
98 70 Luftföro reningar
Air Pollution
Luftföroreningar
air pollution
luftkvaliteten,
Pollution shun!
Och fly från all hednisk smitta!
atmospheric pollution
Försl. till forordn, om ändr. av forordn.
Air pollution
Luftföroreningar
noise pollution
Miljöinnovation, inbegripet bästa tillgängliga teknik.
The Memorandum of Understanding covers imports from the PRC into the Community of ten product categories category 2 (cotton fabrics), category 4 (T shirts), category 5 (pullovers), category 6 (trousers), category 7 (blouses), category 20 (bed linen), category 26 (dresses), category 31 (brassieres), category 39 (table and kitchen linen) and category 115 (flax or ramie yarn).
Samförståndsavtalet rör importen från Kina till gemenskapen av tio produktkategorier kategori 2 (vävnader av bomull), kategori 4 (T tröjor), kategori 5 (pullovrar), kategori 6 (byxor), kategori 7 (blusar), kategori 20 (sänglinne), kategori 26 (klänningar), kategori 31 (bysthållare), kategori 39 (bords och kökslinne) och kategori 115 (garn av lin eller rami).
Category 1 or Category 2 intermediate plant
Mellananläggningar för kategori 1 och kategori 2 material
All L category vehicles except category L1Ae
Alla fordon i kategori L utom kategori L1Ae
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Luft och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Chronic Oil Pollution
Beständiga oljeföroreningar
chronic oil pollution
Beständiga oljeföroreningar.
Anti pollution measures
Åtgärder mot förorening
4.2 Maritime Pollution
4.2 Nedsmutsning av vatten
3.3 Noise pollution
3.3 Bullerstörningar
against atmospheric pollution
av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
Accidental marine pollution
Oavsiktlig förorening av havet
I'm lessening pollution,
Jag minskar utsläppen.
And pollution shun.
Och fly från all hednisk smitta!
Pollution related diseases
Miljörelaterade sjukdomar
Subject Radioactive pollution
Angående Radioaktiva föroreningar
Pollution related illnesses
Sjukdomar orsakade av miljöförorening
Ship source pollution
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789 2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613 91 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 19).
Resistance to Pollution
Motståndskraft mot föroreningar
(Resistance to pollution)
(Motståndskraft mot föroreningar)
Category
Upp boal
Category
Hänvisningar
category,
Kategori.
Category
55523000
Category
Fordonskategori
Category
Fördelning
category
Omfattning

 

Related searches: Pollution Category - Water Pollution Category - On A Category By Category Basis - Pollution - Air Pollution - Noise Pollution - Pollution Control - Environmental Pollution - Pollution Prevention - Pollution Degree -