Translation of "pollution control" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Control - translation : Pollution - translation : Pollution control - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
96 61 Pollution Control
96 61 Föroreningar
State Pollution Control Authority
Naturvårdsverket
(3) Pollution assessment and control
(3) Bedömning och kontroll av föroreningar
ANNEX VII Durability of pollution control devices
BILAGA VII Utsläppsbegränsande anordningars hållbarhet
Closed loop pollution control systems for factories
Föroreningsbegränsande slutna system för fabriker
Integrated pollution prevention and control (IPPC) reporting,
Rapportering om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
coastal and marine environment, conservation, pollution, and degradation control
jord och markförvaltning,
(a) the national air pollution control programmes and any updates.
(a) De nationella luftvårdsprogrammen och eventuella uppdateringar.
coastal and marine environment conservation and pollution and degradation control.
Klimatförändringarna
Council adopts Directive on integrated pollution prevention and control ( point 453).
Rådet antar ett direktiv om förebyggande och minskning av ( punkt 453).
A matrix of plant sizes and pollution control options was developed.
En tabell med anläggningsstorlekar och olika alternativ för utsläppsbegränsande åtgärder sammanställdes.
In 1996 a directive was adopted on integrated pollution prevention and control (the 'IPC Directive'), essentially aimed at industrial pollution.
År 1996 antogs ett direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar avseende främst industriföroreningarna.
3.1. Tax credit for the purchase of automation and pollution control equipment
3.1 Skatteavdrag för automatiseringsutrustning och utrustning för kontroll av föroreningar
(c) minimize by preventive and control measures the risks of accidental pollution
c) genom förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder minimera riskerna för förorening genom olyckshändelse,
A study report on potential economic impacts of the pollution control measures.
En undersökningsrapport om potentiella ekonomiska konsekvenser av åtgärderna för föroreningskontroll.
Action 13 Strengthening pollution control and clean up in towns and cities
Åtgärd 13 Att stärka föroreningskontroll och sanering av städer
the control command equipment shall comply with existing regulations on noise pollution,
Utrustningen för trafikstyrning skall drivas under iakttagande av föreskrivna regler för buller.
The Control Command equipment shall comply with existing regulations on noise pollution.
Utrustningen för trafikstyrning skall drivas under iakttagande av föreskrivna regler för buller.
21 11 0 Investment in equipment and plant for pollution control, and special anti pollution accessories (mainly end of pipe equipment).
21 11 0 Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst rörslutstillsatser).
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
BRIEF DESCRIPTION OF POLICIES FOR INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL IN SOME NON EUROPEAN COUNTRIES
KORTFATTAD BESKRIVNING AV STRATEGIER FÖR ATT BEGRÄNSA INDUSTRIFÖRORENINGAR I NÅGRA ICKE EUROPEISKA LÄNDER
Additional pollution control devices (if any, and if not covered by another heading)
Ytterligare utsläppsbegränsande anordningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
(21) Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(11) establishes a general framework for pollution prevention and control, through which greenhouse gas emissions permits may be issued.
(21) I rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(11) fastställs en allmän ram för förebyggande och begränsning av föroreningar, enligt vilken tillstånd för utsläpp av växthusgaser kan utfärdas.
(d) prevention of pollution shall mean use of processes, practices, materials or products that avoid, reduce or control pollution, which may include recycling, treatment, process changes, control mechanisms, efficient use of resources and material substitution
d) förebyggande av förorening användning av processer, rutiner, material eller produkter som undviker, minskar eller kontrollerar föroreningar och som kan omfatta återanvändning, behandling, processförändring, kontrollmekanismer, effektiv användning av resurser och materialersättning.
There is pollution control and I was the rapporteur some years ago, on measures which are now being implemented to control emissions.
Det finns utsläppskontroll och jag var föredragande för några år se dan, som gäller de åtgärder som nu genomförs för att kontollera utsläpp.
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
pollution control and the waste industry which takes in sewage and refuse disposal and recycling
Utsläppskontroll, avlopps och avfallshantering och återvinning. ning.
Assessing the waste prevention potential of the directive on Integrated Pollution prevention and Control (IPPC).
I vilken utsträckning kan direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet) bidra till avfallsförebyggande?
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Biodiversity, the urban environment and pollution control attracted together about 5 of the available funds.
Totalt cirka 5 av de tillgängliga medlen har anslagits till biologisk mångfald, stadsmiljö och kontroll av föroreningar.
the manufacture of environmental equipment, such as pollution control devices, waste disposal facilities and monitoring apparatus
länder utom Storbritannien, Luxemburg och Nederländerna och i det sista var den två gånger så hög.
(g) take measures to develop and employ cleaner processes for the prevention and control of pollution.
g) vidta åtgärder för att utveckla och använda reningsprocesser i syfte att förebygga och kontrollera föroreningar.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent and control groundwater pollution.
Europaparlamentet och rådet skall besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten.
There also have to be more inspections and routine monitoring to bring illegal pollution under control.
Vi behöver även fler inspektioner och mer rutinmässig övervakning för att kunna kontrollera den olagliga föroreningen.
QUESTIONNAIRE ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 96 61 EC CONCERNING INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL (IPPC)
FRÅGEFORMULÄR OM GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 96 61 EG OM SAMORDNADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA FÖRORENINGAR (IPPC DIREKTIVET)
(h) for diffuse sources liable to cause pollution, measures to prevent or control the input of pollutants.
h) När det gäller diffusa källor som kan ge upphov till föroreningar, åtgärder för att hindra eller reglera utsläpp av förorenande ämnen.
Secondly, we have to be consistent this House has always strongly advocated measures to control atmospheric pollution.
För det andra är det lämpligt att vara konsekvent faktum är att vår kammare alltid visat sig energisk när det handlat om att försvara kampen mot luftföroreningar.
establishing a questionnaire relating to Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
om upprättande av ett frågeformulär till rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
18) Pollution from Land Based Sources and Waste Council Directive 76 464 EEC on pollution caused by certain dangerous substances discharged to the aquatic environment, including coastal waters, is the main legislative instrument to control pollution from point sources.
18) Föroreningar från landbaserade källor och avfall Rådets direktiv 76 464 EEG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö, som även omfattar kustvatten, är den grundläggande rättsakten för kontroll av föroreningar från punktkällor.

 

Related searches: Pollution Control - Air Pollution Control - Pollution Control Equipment - Water Pollution Control - Air Pollution Control Systems - Pollution Control Device - Air Pollution Control Equipment - Pollution Control Board - Pollution Control System - Control Pollution -