Translation of "pollution degree" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Degree - translation : Pollution - translation : Pollution degree - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In no field of human activity have we ever discovered a zero degree of pollution.
Hittills har ingen nollgradig förgiftning upptäckts i samband med mänskliga aktiviteter.
Board members shall be appointed on the basis of their degree of relevant experience and expertise in the field of maritime safety, maritime security, prevention of pollution and response to pollution caused by ships.
Styrelseledamöter skall utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av förorening från fartyg och åtgärder för att bekämpa sådana föroreningar.
Roughages presented a wide range of dioxin contamination depending on location, degree of contamination with soil and exposure to sources of aerial pollution.
Grovfoder uppvisade mycket olika dioxinhalter beroende på lokalisering, jordens kontamineringshalt och exponering för luftföroreningar.
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
The proposal is that differentiation should be introduced, as a function of the degree of infrastructural damage attributable to the vehicles, and the pollution they create.
Kommissionens förslag är inte godtag bart vilket vår kollegas betänkande gör fullständigt klart.
Degree and master's degree in economics and higher degree in regional planning.
Fil. kand. och fil. mag. i ekonomi samt examen i regionplanering.
I would lastly like to refer to the amendments on dangerous substances which establish that we must achieve a zero, or close to zero, degree of pollution.
Slutligen vill jag nämna något angående ändringsförslagen om farliga ämnen, där det fastslås att en nollgradig eller nära nollgradig förgiftning skall uppnås.
Board members shall be appointed on the basis of their degree of relevant experience and expertise in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships.
Styrelseledamöter skall utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.
First degree and Master's degree in history.
Fil. kand. och fil. mag. i historia.
The Union provided itself with new instruments so called 'horizontal' directives (relating to air pollution, water pollution, etc.) for regulating activities which have an impact on the environment while leaving a degree of flexibility for the Member States to adapt them to local conditions.
Unionen gavs nya instrument så kallade horisontella direktiv (om skydd av luft, vatten, o.s.v.) avsedda att reglera verksamhet som påverkar miljön, samtidigt som man gav medlemsstaterna en viss flexibilitet när det gällde att anpassa dem till de lokala förhållandena.
The same applies to water pollution and BSE pollution.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
Master's degree and higher degree (DES) in law.
Magisterexamen och högskoleexamen i juridik. Fil. mag. i ekonomi. Fil. dr. i humaniora.
Degree in law and higher degree in politics.
Jur. kand. och högskoleexamen i statskunskap.
Degree in sociology postgraduate degree in social legislation.
Fil. kand. i sociologi särskild examen i sociallagstiftning.
Degree
Grad
Atmospheric pollution
LUFTFÖRORENINGAR
atmospheric pollution
Luftföroreningar.
Transboundary pollution
Gränsöverskridande föroreningar
Air Pollution
98 70 Luftföro reningar
Air Pollution
Luftföroreningar
air pollution
luftkvaliteten,
Pollution shun!
Och fly från all hednisk smitta!
atmospheric pollution
Försl. till forordn, om ändr. av forordn.
Air pollution
Luftföroreningar
noise pollution
Miljöinnovation, inbegripet bästa tillgängliga teknik.
These results prove the high degree of quality and commitment shown by local authorities in their management of the coastline, particularly with regard to basic sanitation, water supply and pollution.
Dessa resultat visar de lokala myndigheternas stora förmåga och engagemang i förvaltningen av kustlinjen, särskilt när det gäller grundläggande sanitära anläggningar, vattenförsörjning och föroreningar.
Science degree.
Fil. kand. i naturvetenskapliga ämnen.
Law degree.
Jur. kand. Utbildad vid Institut d'études politiques i Paris.
Law degree.
Jur. kand.
Law degree.
Jur. kand. Utexaminerad från Institut d'études politiques i Paris.
One Degree
En graduse HST field of view indicator
Rotation degree
Rotationsfaktor
In Article 11, the second subparagraph of paragraph 1 shall be replaced by the following Board members shall be appointed on the basis of their degree of relevant experience and expertise in the field of maritime safety, maritime security, prevention of pollution and response to pollution caused by ships.
Artikel 11.1 andra stycket skall ersättas med följande Styrelseledamöter skall utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Luft och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Chronic Oil Pollution
Beständiga oljeföroreningar
chronic oil pollution
Beständiga oljeföroreningar.
Anti pollution measures
Åtgärder mot förorening
4.2 Maritime Pollution
4.2 Nedsmutsning av vatten
3.3 Noise pollution
3.3 Bullerstörningar
against atmospheric pollution
av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
Accidental marine pollution
Oavsiktlig förorening av havet
I'm lessening pollution,
Jag minskar utsläppen.
And pollution shun.
Och fly från all hednisk smitta!

 

Related searches: Pollution Degree - Degree Of Pollution - Rated Pollution Degree - Pollution Degree 2 Environment - Pollution Degree Rating - Voltage Pollution Degree - Use In Pollution Degree 2 Environment - Pollution Degree Or Better - For Use In Pollution Degree 2 Environment - Iec 61010-1 Pollution Degree -