Translation of "pollution prevention activities" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Activities - translation : Pollution - translation : Pollution prevention activities - translation : Prevention - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
Activities covered by Council Directive 96 61 EC29 need an integrated, periodically reviewed permit, addressing pollution to air, water and soil, waste prevention and disposal, energy use, accident prevention and site clean up.
Verksamhet som omfattas av rådets direktiv 96 61 EG29 kräver ett integrerat tillstånd som ses över med jämna mellanrum och som avser luft , vatten och markförorening, begränsning och hantering av avfall, energianvändning, förebyggande av olyckor och sanering av förorenade områden.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa gör något för säkerheten till havs och för att förhindra miljöförorening.
(e) the ship's complement can effectivley coordinate their activities in an emergency situation and in performing functions vital to safety or to the prevention or mitigation of pollution.
e) fartygets besättning effektivt kan samordna sina aktiviteter i en nödsituation och när den utför uppgifter som är väsentliga för säkerheten eller för att förhindra eller minska föroreningar.
Requirements means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställs i konventionerna.
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
(b) 'requirements' means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
b) Krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställts i konventionerna.
The organisation's policy must refer to safety and pollution prevention performance targets and indicators.
Organisationens policy måste omfatta mål och indikatorer för verksamheten med avseende på säkerhet och förhindrande av förorening.
Current EU legislation, like that which is proposed, focuses on the prevention of pollution.
Gällande EU lagstiftning, liksom den som planeras, fokuserar på förebyggande av föroreningar.
Air pollution is emitted from many different sources and activities.
Luftföroreningar släpps ut från många olika källor och verksamheter.
In this respect'the international convention for the prevention of pollution from ships, the so called Marpol Convention, sets standards at international level on prevention of pollution by amongst other things, oil, sewage and garbage from ships.
För det andra har detta haft återverkningar på den landbaserade sysselsättningen, särskilt för den som kräver sjöerfarenhet. För det tredje har slagkraftiga rederier och tillhörande branscher flyttat från gemenskapen, vilket uppenbarligen lett till förlust av än fler jobb.
on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants (89 369 EEC)
RÅDETS DIREKTIV av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89 369 EEG)
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Finally, to complement research activities and regulatory proposals on air pollutants, the Commission proposed in 1997 public health community action on the prevention of pollution related dis eases (COM(97)266.
Slutligen föreslog kommissionen 1997 gemenskapsåtgärder avseende sjukdomar orsakade av miljöförorening inom ramen för insatser på folkhälsoområdet (KOM(97)266), för att komplettera forskningsåtgärder och förslag till förordningar om luftföroreningar.
Avoid Outdoor Activities Record Breaking Air Pollution in Beijing Global Voices
Undvik utomhusaktiviteter rekordhöga luftföroreningar i Peking
It will address all relevant sources of pollution, including industrial activities.
Ramdirektivet kommer att omfatta alla berörda föroreningskällor, inklusive industriverksamhet.
Taking into account the international conventions dealing in particular with maritime safety, the prevention of pollution from ships, preparedness for and response to pollution incidents, and liability and compensation for pollution damage,
SOM BEAKTAR de internationella konventionerna om i synnerhet sjösäkerhet, förebyggande av förorening från fartyg, förberedelser inför och bekämpning vid föroreningstillfällen samt ansvar och ersättning för skador som uppstår vid förorening,
114 inspections in the areas of maritime safety, maritime security and prevention of pollution by ships
114 inspektioner inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg.
(g) take measures to develop and employ cleaner processes for the prevention and control of pollution.
g) vidta åtgärder för att utveckla och använda reningsprocesser i syfte att förebygga och kontrollera föroreningar.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
One refers to atmospheric pollution affecting forests, and the other refers to the prevention of fires.
En tar upp luftburna föroreningar som berör skogen och den andra brandförebyggande åtgärder.
Mr President, maritime safety and the prevention of pollution from ships are, unfortunately, highly topical issues.
Herr talman! Frågorna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg är på ett obehagligt sätt aktuella.
European Maritime Safety Agency and Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Tidsplan Bestämmelserna i direktiv 1999 63 EG ska genomföras inom fem år från detta avtals ikraftträdande.
(3) Action 3 EU wide Awareness Raising Activities and Prevention Programmes
(3) Åtgärd 3 EU omfattande informationskampanjer och program för förebyggande

 

Related searches: Pollution Prevention Activities - Pollution Prevention - Prevention Of Pollution - Pollution Prevention And Control - Pollution Prevention Plan - Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - Water Pollution Prevention - Integrated Pollution Prevention - Pollution Prevention Measures - Prevention Of Environmental Pollution -