Translation of "pollution prevention and control" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
(g) take measures to develop and employ cleaner processes for the prevention and control of pollution.
g) vidta åtgärder för att utveckla och använda reningsprocesser i syfte att förebygga och kontrollera föroreningar.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
Council Directive 96 61 EEC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p.
I rådets direktiv 96 61 EEG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26) (det s.k.
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
(d) prevention of pollution shall mean use of processes, practices, materials or products that avoid, reduce or control pollution, which may include recycling, treatment, process changes, control mechanisms, efficient use of resources and material substitution
d) förebyggande av förorening användning av processer, rutiner, material eller produkter som undviker, minskar eller kontrollerar föroreningar och som kan omfatta återanvändning, behandling, processförändring, kontrollmekanismer, effektiv användning av resurser och materialersättning.
(3) Pollution assessment and control
(3) Bedömning och kontroll av föroreningar
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p. 26).
396 L 0061 Rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257, 10.10.1996, p. 26.
Rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
Directive 2010 75 EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Införande av ett förbud mot utsläppande på marknaden och användning av kontrollerade ämnen, utom för regenererade klorfluorkolväten som kan användas som köldmedier fram till 2015 (artiklarna 5 och 11).
Directive 2010 75 EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
Utarbetande av program för att minska de totala årliga utsläppen från befintliga anläggningar (alternativt fastställande av gränsvärden för utsläpp från befintliga anläggningar) (artikel 32)
The questionnaire attached to this Decision, which related to Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control, is hereby adopted.
Härmed antas det frågeformulär som bifogas detta beslut och som avser rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Emissions of sulphur dioxide will be greatly reduced by implementation of Di rective 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (2).
Svaveldioxidutsläppen kommer att minskas avsevärt genom att direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar genomförs (2).
96 61 Pollution Control
96 61 Föroreningar
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
State Pollution Control Authority
Naturvårdsverket
4.2 Prevention and control of HCAI
4.2 Förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner
Prevention and control of illegal immigration
Stabiliserings och associeringsrådet får pröva alla andra frågor som rör tillämpningen av denna artikel.
Whereas the implementation of an integrated approach to reduce pollution requires action at Community level in order to modify and supplement existing Community legislation concerning the prevention and control of pollution from industrial plants
Förverkligandet av ett samordnat synsätt för att begränsa föroreningar kräver insatser på gemenskapsnivå för att ändra och komplettera den befintliga gemenskapslagstiftningen om förebyggande och begränsning av föroreningar från industrianläggningar.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
concerning the questionnaire relating to Council Directive 96 61 EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (implementation of Council Directive 91 692 EEC)
beträffande frågeformuläret till rådets direktiv 96 61 EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Having regard to Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(1), and in particular Article 16(3) thereof,
med beaktande av rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(1), särskilt artikel 16.3 i detta,
Having regard to Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(1), and in particular Article 15(3) thereof,
med beaktande av rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(1), särskilt artikel 15.3 i detta, och
B02BD02 Control and prevention of haemorrhagic episodes
B02BD02 Control and prevention of haemorrhagic episodes
Prevention and control of illegal immigration readmission
För det ändamålet ska Bosnien och Hercegovina och medlemsstaterna återta alla sina medborgare som olagligen befinner sig på den andra partens territorium de är också överens om att ingå och till alla delar genomföra ett avtal om återtagande som även omfattar en skyldighet att återta andra länders medborgare samt statslösa personer.
2.2 In this context the Committee recalls its own previous Opinion commenting on progress in implementing integrated pollution prevention and control delivered in December 20031.
2.2 I detta sammanhang vill kommittén påminna om sitt tidigare yttrande om framstegen

 

Related searches: Pollution Prevention And Control - Directive On Integrated Pollution Prevention And Control - Air Pollution Prevention And Control - Integrated Pollution Prevention And Control Ippc - Integrated Pollution And Prevention Control - European Integrated Pollution Prevention And Control - Concerning Integrated Pollution Prevention And Control - Integrated Pollution Prevention And Control Permit - Integrated Pollution And Prevention Control Ippc - Integrated Pollution Prevention Control -