Translation of "pollution prevention measures" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Measures - translation : Pollution - translation : Pollution prevention measures - translation : Prevention - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
(g) take measures to develop and employ cleaner processes for the prevention and control of pollution.
g) vidta åtgärder för att utveckla och använda reningsprocesser i syfte att förebygga och kontrollera föroreningar.
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
In preparing such draft measures, the Commission shall pay particular attention to the safety and pollution prevention performance records of the organizations.
När kommissionen förbereder sådana förslag till åtgärder, skall den ta särskild hänsyn till uppgifter om organisationernas verksamhet avseende säkerhet och förhindrande av förorening.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
3.5 Flood prevention measures
3.5 Förebyggande av översvämningar
3.6 Fire prevention measures
3.6 Förebyggande av bränder
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa gör något för säkerheten till havs och för att förhindra miljöförorening.
Genuine prevention of pollution calls for restrictive measures as far reaching as confiscation of a polluting company, which no company can wriggle out of.
För att verkligen förhindra föroreningar krävs det tvingande åtgärder, ända till indragning av de företag som förorenar, som inget företag skall kunna undslippa.
Requirements means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställs i konventionerna.
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(b) the polluter pays principle, by virtue of which the costs of pollution prevention, control and reduction measures are to be borne by the polluter.
b) principen om att förorenaren betalar, som innebär att kostnaderna för åtgärder för att förhindra, mäta och minska föroreningar skall bäras av förorenaren.
Specific protection and prevention measures
Särskilda skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder
general prevention and safety measures,
Allmänna förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder.
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
(b) 'requirements' means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
b) Krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställts i konventionerna.
The organisation's policy must refer to safety and pollution prevention performance targets and indicators.
Organisationens policy måste omfatta mål och indikatorer för verksamheten med avseende på säkerhet och förhindrande av förorening.
Current EU legislation, like that which is proposed, focuses on the prevention of pollution.
Gällande EU lagstiftning, liksom den som planeras, fokuserar på förebyggande av föroreningar.
Additional measures on CO2 and pollution emissions.
Ytterligare åtgärder när det gäller utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.
taking measures to counter transboundary haze pollution.
Artikel 28
In this respect'the international convention for the prevention of pollution from ships, the so called Marpol Convention, sets standards at international level on prevention of pollution by amongst other things, oil, sewage and garbage from ships.
För det andra har detta haft återverkningar på den landbaserade sysselsättningen, särskilt för den som kräver sjöerfarenhet. För det tredje har slagkraftiga rederier och tillhörande branscher flyttat från gemenskapen, vilket uppenbarligen lett till förlust av än fler jobb.
on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants (89 369 EEC)
RÅDETS DIREKTIV av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89 369 EEG)
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Taking into account the international conventions dealing in particular with maritime safety, the prevention of pollution from ships, preparedness for and response to pollution incidents, and liability and compensation for pollution damage,
SOM BEAKTAR de internationella konventionerna om i synnerhet sjösäkerhet, förebyggande av förorening från fartyg, förberedelser inför och bekämpning vid föroreningstillfällen samt ansvar och ersättning för skador som uppstår vid förorening,
114 inspections in the areas of maritime safety, maritime security and prevention of pollution by ships
114 inspektioner inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
One refers to atmospheric pollution affecting forests, and the other refers to the prevention of fires.
En tar upp luftburna föroreningar som berör skogen och den andra brandförebyggande åtgärder.

 

Related searches: Pollution Prevention Measures - Pollution Prevention - Prevention Of Pollution - Pollution Prevention And Control - Pollution Prevention Plan - Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - Water Pollution Prevention - Integrated Pollution Prevention - Pollution Prevention Activities - Prevention Of Environmental Pollution -