Translation of "pollution prevention plan" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa gör något för säkerheten till havs och för att förhindra miljöförorening.
Requirements means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställs i konventionerna.
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
(b) 'requirements' means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
b) Krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställts i konventionerna.
The organisation's policy must refer to safety and pollution prevention performance targets and indicators.
Organisationens policy måste omfatta mål och indikatorer för verksamheten med avseende på säkerhet och förhindrande av förorening.
Current EU legislation, like that which is proposed, focuses on the prevention of pollution.
Gällande EU lagstiftning, liksom den som planeras, fokuserar på förebyggande av föroreningar.
In this respect'the international convention for the prevention of pollution from ships, the so called Marpol Convention, sets standards at international level on prevention of pollution by amongst other things, oil, sewage and garbage from ships.
För det andra har detta haft återverkningar på den landbaserade sysselsättningen, särskilt för den som kräver sjöerfarenhet. För det tredje har slagkraftiga rederier och tillhörande branscher flyttat från gemenskapen, vilket uppenbarligen lett till förlust av än fler jobb.
on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants (89 369 EEC)
RÅDETS DIREKTIV av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89 369 EEG)
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
Taking into account the international conventions dealing in particular with maritime safety, the prevention of pollution from ships, preparedness for and response to pollution incidents, and liability and compensation for pollution damage,
SOM BEAKTAR de internationella konventionerna om i synnerhet sjösäkerhet, förebyggande av förorening från fartyg, förberedelser inför och bekämpning vid föroreningstillfällen samt ansvar och ersättning för skador som uppstår vid förorening,
114 inspections in the areas of maritime safety, maritime security and prevention of pollution by ships
114 inspektioner inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg.
(g) take measures to develop and employ cleaner processes for the prevention and control of pollution.
g) vidta åtgärder för att utveckla och använda reningsprocesser i syfte att förebygga och kontrollera föroreningar.
Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(19),
rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(19),
One refers to atmospheric pollution affecting forests, and the other refers to the prevention of fires.
En tar upp luftburna föroreningar som berör skogen och den andra brandförebyggande åtgärder.
Mr President, maritime safety and the prevention of pollution from ships are, unfortunately, highly topical issues.
Herr talman! Frågorna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg är på ett obehagligt sätt aktuella.
European Maritime Safety Agency and Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Tidsplan Bestämmelserna i direktiv 1999 63 EG ska genomföras inom fem år från detta avtals ikraftträdande.
Algorithm for Pregnancy Prevention Plan implementation This shall assist with patient categorisation, and determination of required pregnancy prevention and testing measures.
Algoritm för genomförande av graviditetspreventionsplan o Denna skall underlätta patientkategorisering och fastställande av erfordrad graviditetsprevention och teståtgärder.
Algorithm for Pregnancy Prevention Plan implementation This shall assist with patient categorisation, and determination of required pregnancy prevention and testing measures.
Säkerhetsinformation som berör alla patienter o Beskrivning och hantering av tromboemboli och kardiovaskulära händelser och perifer neuropati Omhändertagande av oanvänt läkemedel Att inte donera blod under behandlingen och under en vecka efter det att behandlingen avslutats
(9) TheIMO has established, in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 related thereto (MARPOL 73 78), internationally agreed pollution prevention rules affecting the design and operation of oil tankers.
(9) IMO fastställde i 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och 1978 års protokoll till denna konvention (MARPOL 73 78) internationellt överenskomna bestämmelser till förhindrande av förorening som påverkar konstruktionen och driften av oljetankfartyg.
1.2 The EESC also supports the Commission proposal for alignment of Directive 1999 32 EC with Annex VI on Prevention of Air Pollution from Ships to MARPOL 73 78, the IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
1.2 EESK stöder därför också kommissionens förslag om att anpassa direktiv 1999 32 EG till bilaga VI (om att förebygga luftföroreningar från fartyg) till IMO s Marpolkonvention 73 78 (internationell konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja).
A thoughtlessly retributive regime commands little respect and contributes little if anything to the prevention of pollution.
Ett system som bygger på ogenomtänkt vedergällning väcker föga respekt och bidrar i mycket liten utsträckning eller inte alls till att förhindra förorening.
The strategy for Europe's drinking water should, therefore, be based on pollution prevention and monitoring water quality.
Slutligen varierar tillgången på dricksvatten i denna ge menskap.
In Belgium Minister Onkelinx recently presented a bill, under which each company must draw up a prevention plan and appoint a prevention consultant.
I Belgien lade minister Onkelinx för en tid sedan fram ett lagförslag enligt vilket alla företag blir skyldiga att utarbeta en förebyggande plan och även att anställa en rådgivare för det förebyggande arbetet.

 

Related searches: Pollution Prevention Plan - Pollution Prevention - Prevention Of Pollution - Pollution Prevention And Control - Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - Water Pollution Prevention - Integrated Pollution Prevention - Pollution Prevention Activities - Pollution Prevention Measures - Prevention Of Environmental Pollution -