Translation of "population approach" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Approach - translation : Population - translation : Population approach - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Population pharmacokinetics The pharmacokinetics of Caelyx was evaluated in 120 patients from 10 different clinical trials using the population pharmacokinetic approach.
21 Populationsfarmakokinetik Farmakokinetiken hos Caelyx utvärderades hos 120 patienter från 10 olika kliniska studier genom att använda en populationsfarmakokinetisk tillämpning.
Measuring rural areas in Europe against areas with high population densities is the wrong approach.
Det är inte rätt sätt att mäta landsbygdsområdena i Europa på de höga befolkningssiffrorna.
The population of rural areas could receive support as part of an integrated, bottom up approach.
Befolkningen på landsbygden skulle kunna få stöd som en del av integrerade, bottom up metoder.
An integrated approach is needed, and education particularly for women is also a key to tackling population problems effectively.
Vi tror inte, och i det ger jag er rätt, att vi med unilaterala legaliseringsåtgärder kommer att kunna nå verkliga mål i bekämpningen av droger.
Pharmacokinetics determined with a population approach in patients with erectile dysfunction are similar to pharmacokinetics in subjects without erectile dysfunction.
Farmakokinetiken, som har bestämts på en population patienter med erektil dysfunktion, är likartad den som ses hos försökspersoner utan erektil dysfunktion.
The reporting population for the short term approach will comprise all types of OFIs resident in the participating Member States.
I den kortfristiga strategin kommer den rapporterande populationen att omfatta alla kategorier av OFI med hemvist i EMU medlemsstaterna.
Developing the territorial, economic and social conditions necessary for maintaining the rural population on the basis of a sustainable approach 3.
Att med utgångspunkt från ett hållbart synsätt utveckla de ter ritoriella, ekonomiska och sociala förhållanden som krävs för att få landsbygdsbefolkningen att stanna kvar. 3.
Accommodation statistics survey ( ) adopting stratified sample population approach, developing electronic data gathering, extending and updating the existing register on accommodation establishment.
Undersökning av inkvarteringsstatistik ( ) metoden bygger på stratifierat urval, utveckling av elektronisk insamling av uppgifter, utvidgning och uppdatering av det befintliga registret över inkvarteringsinrättningar.
By 2007 the total population of the Union will approach 500 million, representing an immense richness of cultural, social and linguistic diversity.
År 2007 kommer unionens sammanlagda befolkning att uppgå till nära 500 miljoner, och kommer att vara en rik skatt av kulturell, social och språklig mångfald.
3.3.1.6 Measures in all the areas mentioned require a more egalitarian approach that addresses all parts of the population to the same degree men and women, the healthy and the handicapped, immigrants and the native population.
3.3.1.6 Vid åtgärder inom alla temaområden måste man följa en egalitär strategi och vända sig till alla delar av befolkningen kvinnor och män, friska och mindre friska, invandrare och den inhemska befolkningen.
Total population Population of working age
Total befolkning Arbetsför befolkning
Already at that stage, the total population of the Union will approach 500 million, representing an immense richness of cultural, social and linguistic diversity.
Redan på det stadiet kommer unionens sammanlagda befolkning att uppgå till nära 500 miljoner och kommer att utgöra en ofantlig rikedom av kulturell, social och språklig mångfald.
Any approach to the problem of an ageing population must target both of these elements as well as considering the implications for immigration policies.
Alla strategier för att komma till rätta med problemet med en åldrande befolkning måste ta hänsyn till båda dessa företeelser samt till konsekvenserna för invandrings politiken.
POPULATION
ARBETSFÖR
population
Γ i av befolkningen
Population
Befolkningstal
Population
Population
Population
populationen
Population
Befolkning
If this approach were followed it would be necessary to consider what the appropriate percentage of the population and appropriate number of Member States should be.
Om detta tillvägagångssätt används, måste man ta ställning till den lämpliga procen tuella andelen av befolkningen och det lämpliga antalet medlemsstater.
3.3 As a result, the EU population may drop slightly but, above all, it will age substantially as the post war baby boomers approach retirement age.
3.3 Europeiska unionens befolkning kan följaktligen komma att minska något, men framför allt att bli mycket äldre efter hand som efterkrigstidens stora barnkullar åldras.
2.3 As a result, the EU population may drop slightly but, above all, it will age substantially as the post war baby boomers approach retirement age.
2.3 Europeiska unionens befolkning kan följaktligen komma att minska något, men framför allt att bli mycket äldre efterhand som efterkrigstidens stora barnkullar åldras.
EPP eligible patient population ITT intent to treat population
EPP eligible patient population ITT intent to treat population
PPP per protocol population ITT intent to treat population
PPP per protocol population ITT intent to treat population
I would say to Mrs Evans and Mrs McNally that an integrated approach to energy, gender, poverty, health and population a point which was also very strongly made by Mrs Scheele corresponds exactly with the kind of approach that is required.
Till Evans och McNally skulle jag vilja säga att ett integrerat synsätt på energi, jämställdhet, fattigdom, hälsa och befolkning även Scheele fäste mycket stor vikt vid detta motsvarar exakt det slags synsätt som krävs.
Many of us do not believe that the monetary approach alone is adequate and sufficient, on pain of excluding and margin alizing various strata of the population.
Många av oss tror inte att det räcker med bara en monetär harmoni sering på bekostnad av att olika befolkningsgrupper ute sluts och marginaliseras.
Cedrela odorata (III Population of Colombia, Population of Peru) 5
Cedrela odorata (III Populationen i Colombia, populationen i Peru) 5
Population millions
125 miljoner
population 15
befolkning, 15 S4
WORKING POPULATION
1QA4 10PA 10tV 10R7 ARBETSFÖR BEFOLKNING
POPULATION TOTAL
BEFOLKNING TOTAL
WORKING POPULATION
BEFOLKNING
Population women
Befolkning kvinnor
Population men
Befolkning män
POPULATION (THOUSANDS)
BEFOLKNING (TUSENTAL)
POPULATION DENSITY
BEFOLKNING miljoner invånare
farming population,
Jordbruksbefolkning.
ageing population
en åldrande befolkning,
a Population
a Befolkning
Population size
Populationens storlek
Animal population
Djurpopulation
Population no
En populationsfarmakokinetisk te
Paediatric population
Pediatriska patienter
Paediatric population
Pediatriska patienter
Paediatric Population
Pediatriska patienter

 

Related searches: Population Approach - Population-based Approach - Population Approach Group In Europe - Approach-approach Conflict - Ambitious Approach Approach - Population - General Population - Study Population - Population Density - Population Growth -