Translation of "prevent environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Unfortunately, we cannot prevent pollution by means of forest policy but only by means of environmental, traffic and agricultural policy, in short through general environmental policy.
Vi kan tyvärr inte hindra föroreningarna genom skogspolitik utan genom miljö , trafik och jordbrukspolitik, kort sagt genom allmän miljöpolitik.
A positive way of thinking about packaging however is only credible if we go all out to prevent environmental pollution.
Ett positivt sätt att tänka om förpackningar är emellertid bara trovärdigt om allt görs för att förhindra att miljön belastas.
Action Plans will promote good environmental governance in partner countries to prevent environmental degradation and pollution, protect human health, and achieve a more rational use of natural resources.
Handlingsplanerna kommer att främja god miljöförvaltning i partnerländerna för att förhindra miljöförstöring och föroreningar, skydda människors hälsa och uppnå en mer rationell användning av naturresurser.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
Another instrument which may help to prevent future pollution of land is the directive that we are currently working on in relation to environmental liability.
Ett annat instrument som kan hjälpa till att förebygga framtida föroreningar av mark, är det direktiv som vi nu arbetar på vad gäller miljöansvar.
Urgent measures have to be taken to prevent marine pollution.
Åtgärder för att stoppa nedsmutsning av sjöområdena måste påskyndas.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
The Spanish authorities informed the Commission of the measures taken to prevent pollution.
De spanska myndigheterna har informerat kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för att förhindra nedsmutningen.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
As in the amendment of the European Parliament, definitions cover 'Marine Waters', 'Environmental Status', 'Good Environmental Status', 'Pollution'.
Liksom i Europaparlamentets ändringsförslag finns definitioner av marina vatten , miljötillstånd , god miljöstatus och förorening .
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
(a) to prevent the pollution of the Oder and the Baltic Sea by contaminants and to achieve a sustained reduction in the pollution thereof
a) att förebygga förorening av Oder och Östersjön och på ett bestående sätt minska halten av förorenande ämnen i dessa vatten,
The aim of the directive is to prevent environmental problems.
Målet med direktivet är att förebygga miljöproblem.
A related approach is the introduction of low pollution technologies and products to limit the potential for environmental pollution from the outset.
Gemenskapens verksamhet skall vara inriktad på att förebygga skadlig inverkan på miljön, att hejda sådan påverkan om möjligt redan vid källan, att ålägga den som förorsakar skadlig inverkan på miljön att betala kostnaderna och att betrakta miljöskyddet som en integrerad del av den nya gemen skapspolitiken.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.
The environmental pollution associated with these industries will also give rise to problems.
Den nedsmutsning av miljön som dessa industrier orsakar kommer också att skapa problem.
In the environmental field we have just passed a directive on marine pollution.
miljöområdet har vi just antagit ett direktiv om föroreningar till havs.
Action intended to improve the safety of traffic at sea and prevent pollution by ships
Åtgärder för att förbättra säkerheten vid sjötransporter och förhindra förorening från fartyg
We also support his proposal to broaden the objectives as regards using cleaner technology, avoiding environmental pollution by organisations, preventing environmental accidents and replacing substances, products or means of transport which cause pollution.
Vi instämmer också med hans förslag om att använda renare teknik, att undvika miljöförstöring inom ramen för företag och att ersätta de ämnen, produkter och transportvägar som är miljöförstörande.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
The qey environmental areas include impact assessment waste water, solid waste and air pollution.
Huvudinriktningen på miljöområdet är miljökonsekvensbedömningar, hantering av avloppsvatten och fast avfall samt bekämpning av luftföroreningar.
Application of the 'polluter pays principle' including internalisation of environmental costs through pollution charges
Tillämpning av principen om att förorenaren betalar, inbegripet integration av miljökostnader genom föroreningsavgifter.
They cannot provide a lasting solution for the problems of congestion and environmental pollution.
En permanent lösning på problemen med trafikstockning och överbelastning, bland annat för miljön, kan man inte förvänta sig av det här.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Femte handlingsprogrammet för miljön skyddar människor från luftföroreningarnas skadliga verkningar.
In this way, employment can be promoted and environmental pollution given a real price.
På det här sättet kan sysselsättningen främjas, och miljöföroreningar skulle få en verklig prislapp.
The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent and control groundwater pollution.
Europaparlamentet och rådet skall besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten.
(c) environmental protection, for instance waste management, environmental management and pollution prevention dealing with problems exacerbated by the proximity to external borders
c) miljöskydd, t.ex. avfallshantering, miljöförvaltning och föroreningsbekämpning, samt lösning av problem som förvärras på grund av närheten till de yttre gränserna,

 

Related searches: Prevent Environmental Pollution - Prevent Pollution - Prevent Soil Pollution - To Prevent Air Pollution - Prevent Pollution By Backflow - Environmental Pollution - Environmental Pollution Control - Severe Environmental Pollution - Prevention Of Environmental Pollution - Serious Environmental Pollution -