Translation of "prevent pollution by backflow" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Backflow - translation : Pollution - translation : Prevent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Civil Backflow Preventer
Väg och vatten backflödesventilStencils
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
Action intended to improve the safety of traffic at sea and prevent pollution by ships
Åtgärder för att förbättra säkerheten vid sjötransporter och förhindra förorening från fartyg
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
(a) to prevent the pollution of the Oder and the Baltic Sea by contaminants and to achieve a sustained reduction in the pollution thereof
a) att förebygga förorening av Oder och Östersjön och på ett bestående sätt minska halten av förorenande ämnen i dessa vatten,
Urgent measures have to be taken to prevent marine pollution.
Åtgärder för att stoppa nedsmutsning av sjöområdena måste påskyndas.
The Spanish authorities informed the Commission of the measures taken to prevent pollution.
De spanska myndigheterna har informerat kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för att förhindra nedsmutningen.
Unfortunately, we cannot prevent pollution by means of forest policy but only by means of environmental, traffic and agricultural policy, in short through general environmental policy.
Vi kan tyvärr inte hindra föroreningarna genom skogspolitik utan genom miljö , trafik och jordbrukspolitik, kort sagt genom allmän miljöpolitik.
It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
3.3.6 Producing energy by means of biogas is important and, to this end, interconnecting tanks can be used, preventing backflow or contact with the atmosphere.
3.3.6 Energiproduktion genom biogas är viktigt, och här kan vi använda kommunicerande kärl, utan risk för återflöde eller kontakt med luften.
Pollution by agricultural tractors
Föroreningar från jordbruks och skogsbrukstraktorer
The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent and control groundwater pollution.
Europaparlamentet och rådet skall besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten.
(45) Member States should adopt measures to eliminate pollution of surface water by the priority substances and progressively to reduce pollution by other substances which would otherwise prevent Member States from achieving the objectives for the bodies of surface water.
(45) Medlemsstaterna bör meddela föreskrifter för att eliminera förorening av ytvatten genom de prioriterade ämnena och för att progressivt minska förorening genom andra ämnen som annars skulle hindra medlemsstaterna från att uppnå målen för ytvattenförekomsterna.
Council Directive 91 676 EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources(4) is intended to reduce the pollution of waters by nitrates from agriculture and to prevent it from spreading.
Syftet med rådets direktiv 91 676 EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket(4) är att minska vattenföroreningar som orsakas av nitrater från jordbruket och att förhindra ytterligare sådan.
Parliament was rather afraid that the new directive would provide an opportunity to delay requirements to combat pollution and immediate measures to prevent the pollution of groundwater.
Parlamentet var något oroligt för att detta nya direktiv skulle erbjuda ett tillfälle för att skjuta upp kraven i fråga om bekämpning av föroreningar och omedelbara åtgärder för att förhindra föroreningar av grundvattenförekomster.
Whereas the Convention on the protection of the Mediterranean Sea against pollution provides in particular that suitable measures should be adopted to prevent and reduce pollution caused by dumping from ships and aircraft, pollution resulting from the exploration and exploitation of the continental shelf, the seabed and its subsoil and pollution from land based sources
Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening föreskriver särskilt att lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra och minska förorening som vållats av dumpning från fartyg och flygplan, förorening som härrör från utforskningen och utnyttjandet av kontinentalsockeln, havsbotten och dess bottenlager och förorening från landbaserade källor.
(h) for diffuse sources liable to cause pollution, measures to prevent or control the input of pollutants.
h) När det gäller diffusa källor som kan ge upphov till föroreningar, åtgärder för att hindra eller reglera utsläpp av förorenande ämnen.
The goal of that strategy is to prevent the pollution of the marine environment from ionising radiation.
Målet med den strategin är att förhindra föroreningar av havsområdet som orsakats av joniserande strålning.
(a) to implement international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships and
a) för att tillämpa den internationella lagstiftning som skall förebygga, minska och kontrollera förorening från fartyg av den marina miljön, och
There is no doubt that the aims of the directive, namely to reduce and prevent nitrate pollution, were correct.
Det råder inget tvivel om att direktivets syften är riktiga att minska och förebygga nitratförorening.
Considering that the cooperation of all the coastal States of the Mediterranean Sea is called for to prevent pollution from ships and to respond to pollution incidents, irrespective of their origin,
SOM ANSER att alla Medelhavsländer måste samarbeta om man skall kunna förebygga förorening från fartyg och ingripa vid föroreningstillfällen, oavsett föroreningens ursprung,
Furthermore, these points are extremely important because one relates to actions to prevent pollution related diseases, one to combating pollution related diseases and, finally, one to the whole issue of allergies.
Dessutom är dessa punkter oerhört viktiga, eftersom en handlar om in satser för att förebygga miljörelaterade sjukdomar, en handlar om att bekämpa miljörelaterade sjukdomar och slutligen en som handlar om hela allergifrågan.
The MARPOL Convention aims to prevent pollution from ships but legislation is clearly necessary to ensure the convention is enforced.
Det har till följd att en miljon fåglar och hundratusentals havsdäggdjur och havssköldpaddor dödas varje år.
Air pollution by emissions from motor vehicles
Luftförorening genom avgaser från motorfordon
Air pollution by emissions from motor vehicles
Åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon
Article 4 Pollution by dumping or incineration
Artikel 4 Förorening genom dumping eller förbränning
Air pollution by motor vehicles petrol quality
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen
Otherwise you will have trash television seeping back luce the backflow in a sewage system to affect die cinema industry as well.
Det hindrar inte att vi befinner oss i en situation där vi med 30 miljoner ecu, dvs. att tillämp ningsområdet begränsas till små och medelstora budgetar, enligt kommissionens uppfattning kan börja ge den ett värde som drivkraft, att åtminstone börja vidta åtgärder.
Yet today's backflow is not really cause for rejoicing, as it only means that there are resources that have not been utilised.
Det återflöde vi ser i dag ger förvisso inte anledning till belåtenhet, ty dessa återbetalningar betyder bara att medel inte har utnyttjats.
reducing water pollution caused or induced by nitrates from agricultural sources and preventing further such pollution.
att minska vattenförorening som orsakas eller framkallas av nitrater som härrör från jordbruket, att förhindra ytterligare sådan förorening.
First of all, all noise pollution, including pollution generated by aircraft, must be tackled at source.
För det första måste vi ta itu med källan till alla bullerstörningar, vilket således också omfattar de störningar som orsakas av flygplan.
(b) take every practicable measure to prevent, reduce and, to the fullest possible extent, eliminate the effects of the pollution incident
b) vidta alla åtgärder som kan förebygga, minska och i möjligaste mån eliminera föroreningstillfällets effekter,
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och die selb ränslen (fortsättning)
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen (fortsättning)
Pollution by agricultural tractors Fitzsimons, Schleicher, Bangemann (Commission)
Föroreningar från jordbruks eller skogsbrukstraktorer Fitzsimons, Schleicher, Bangemann

 

Related searches: Prevent Pollution By Backflow - Prevent Backflow - Backflow - Backflow Preventer - Backflow Prevention - Backflow Valve - Backflow Protection - Backflow Device - Backflow Level - Backflow Pressure -