Translation of "prevent soil pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
The risks of soil and water pollution remain very considerable, especially in the long term.
Riskerna för spridning, mark och vattenföroreningar till exempel, fortsätter att vara mycket stora, särskilt på lång sikt.
Furthermore, pollution of marine or terrestrial origin is increasingly contaminating soil and drinking water resources.
Föroreningar till havs och på land förstör dessutom mark och dricksvattenresurserna i allt högre grad.
Urgent measures have to be taken to prevent marine pollution.
Åtgärder för att stoppa nedsmutsning av sjöområdena måste påskyndas.
Agriculture and forestry are essential to nature conservation, biodiversity protection, water quality, soil quality and lower pollution.
Jord och skogsbruk är oundgängligt för bevarande av naturen och den biologiska mångfalden, vatten kvaliteten, markkvaliteten och minskningen av föroreningar.
2.2 None of the sites used for ship dismantling on the Indian sub continent has containment to prevent pollution of soil and water and the treatment of waste rarely conforms to even minimum environmental standards.
2.2 Ingen av de anläggningar som används för nedmontering av fartyg på den indiska subkontinenten är utrustad för att förhindra mark och vattenföroreningar och avfallshanteringen uppfyller sällan ens de lägsta miljöstandarderna.
2.2 None of the sites used for ship dismantling on the Indian sub continent has containment to prevent pollution of soil and water and the treatment of waste rarely conforms to even minimum environmental standards.
2.2 Ingen av de anläggningar som används för nedmontering av fartyg på den indiska subkontinenten är utrustad för att förhindra mark och vattenföroreningar och avfalls hanteringen uppfyller sällan ens de lägsta miljöstandarderna.
The Spanish authorities informed the Commission of the measures taken to prevent pollution.
De spanska myndigheterna har informerat kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för att förhindra nedsmutningen.
(9) Transboundary pollution contributes to acidification, soil eutrophication and ground level ozone formation, the abatement of which requires coordinated Community action.
9. Gränsöverskridande föroreningar bidrar till försurning, markeutrofiering och bildande av marknära ozon och detta kan endast begränsas genom samordnade åtgärder från gemenskapens sida.
(h) maintenance and enhancement of soil life and natural soil fertility, soil stability, soil water retention and soil biodiversity preventing and combating loss of soil organic matter, soil compaction and soil erosion, and the nourishing of plants primarily through the soil ecosystem
(h) Marklivet och jordens naturliga bördighet, stabilitet, vattenbindningsförmåga och biologiska mångfald ska bevaras och förstärkas, förlust av organiska substanser, jordkompaktering och jorderosion ska förebyggas och bekämpas och växter ska huvudsakligen ges näring genom markekosystemet.
(a) to prevent the pollution of the Oder and the Baltic Sea by contaminants and to achieve a sustained reduction in the pollution thereof
a) att förebygga förorening av Oder och Östersjön och på ett bestående sätt minska halten av förorenande ämnen i dessa vatten,
Action intended to improve the safety of traffic at sea and prevent pollution by ships
Åtgärder för att förbättra säkerheten vid sjötransporter och förhindra förorening från fartyg
It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
The objectives of the new Proposal are to prevent and reduce the adverse effects of existing and new landfills on the environment, in particular the pollution of surface water, ground water, soil and air, as well as the resulting risks to human health.
Målsättningen med det nya förslaget är att förebygga och minska befintliga och nya deponiers skadliga effekter på miljön, i synnerhet föroreningen av grundvatten, mark och luft, samt de risker som har med hälsan att göra.
The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent and control groundwater pollution.
Europaparlamentet och rådet skall besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten.
2.3 The pollution generated by industrial activity is not only emitted into the air, but also affects water, the soil and waste production.
2.3 Föroreningar från industriell verksamhet begränsas inte till luftföroreningar utan kan även ta formen av mark eller vattenutsläpp samt avfallsgenerering.
Roughages presented a wide range of dioxin contamination depending on location, degree of contamination with soil and exposure to sources of aerial pollution.
Grovfoder uppvisade mycket olika dioxinhalter beroende på lokalisering, jordens kontamineringshalt och exponering för luftföroreningar.
We cannot allow pollution to be transferred from one environmental medium (air in this case) to another (water and soil in this case).
Det är inte tillåtet att överföra föroreningar från ett bärarmedium i miljön (i det här fallet luften) till ett annat (i det här fallet vattnet eller marken).
Parliament was rather afraid that the new directive would provide an opportunity to delay requirements to combat pollution and immediate measures to prevent the pollution of groundwater.
Parlamentet var något oroligt för att detta nya direktiv skulle erbjuda ett tillfälle för att skjuta upp kraven i fråga om bekämpning av föroreningar och omedelbara åtgärder för att förhindra föroreningar av grundvattenförekomster.
A number of research projects30 are currently defining the basis of a scheme in the areas of water treatment, soil remediation and air pollution.
Inom flera forskningsprojekt 30 håller man för närvarande på med att utarbeta grunderna för ett system inom områden som vattenrening, marksanering och luftförorening.
Whereas Member States should ensure that the measures taken pursuant to this Directive do not have the effect of increasing soil and air pollution
Medlemsstaterna bör se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv inte leder till ökad förorening av mark eller luft.
(h) for diffuse sources liable to cause pollution, measures to prevent or control the input of pollutants.
h) När det gäller diffusa källor som kan ge upphov till föroreningar, åtgärder för att hindra eller reglera utsläpp av förorenande ämnen.
The goal of that strategy is to prevent the pollution of the marine environment from ionising radiation.
Målet med den strategin är att förhindra föroreningar av havsområdet som orsakats av joniserande strålning.
1 An inorganic soil improver shall be a soil improver other than an organic soil improver.
1 Ett oorganiskt jordförbättringsmedel ska vara andra jordförbättringsmedel än organiska jordförbättringsmedel.
A wide range of environmentally damaging substances leach into the soil, sand and sea and the burning of paint and plastic coatings creates atmospheric pollution.
En rad miljöfarliga ämnen läcker ut i marken, på stranden och i havet och förbränningen av ytbeläggningar av färg och plast förorenar luften.
(a) to implement international regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from ships and
a) för att tillämpa den internationella lagstiftning som skall förebygga, minska och kontrollera förorening från fartyg av den marina miljön, och
The aim of this Directive is to prevent or to limit as far as practicable negative effects on the environment, in particular pollution by emissions into air, soil, surface water and groundwater, and the resulting risks to human health, from the incineration and co incineration of waste.
Syftet med detta direktiv är att förhindra eller i görligaste mån begränsa den negativa inverkan på miljön från förbränning och samförbränning av avfall, särskilt föroreningar genom utsläpp till luft, mark, ytvatten och grundvatten, och de därmed sammanhängande riskerna för människors hälsa.
A core set of soil related indicators are being developed in the domains of soil sealing, soil erosion, local and diffuse contamination as main soil issues.
Just nu håller man på att utveckla grundläggande markrelaterade indikatorer för hårdgörning, erosion samt lokal och diffus förorening,
Whereas Member States should seek to ensure that the measures taken pursuant to this Directive do not have the effect of increasing soil or air pollution
Medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa att de åtgärder som vidtas enligt detta direktiv inte medför en ökad förorening av mark eller luft.
Landfill can be a useful means for the disposal of waste but it must be properly regulated in order to avoid water, soil and air pollution.
Deponering kan vara ett användbart sätt att göra sig av med avfall, men det måste regleras ordentligt så att inte vattnet, marken och luften förorenas.
Obviously, the consequences of the American model are well known in comparison with our own soil destruction, ground water pollution, contamination, mad cow disease and alienation.
I Agenda 2000 föreslås ju inom mycket begränsade bud getramar en reform av de båda viktigaste politikområdena den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturpolitiken.
protecting soil and preserving soil functions and sustainable land management
Artikel 31
Civil Soil
Väg och vatten jordStencils

 

Related searches: Prevent Soil Pollution - Soil Pollution - Pollution Of Soil - Soil And Water Pollution - Soil Pollution Control - Soil Pollution Prevention - Water-air-soil Pollution - Soil Pollution And Contamination - Soil, Air And Water Pollution - Prevent Pollution -