Translation of "prevention of environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
(c) environmental protection, for instance waste management, environmental management and pollution prevention dealing with problems exacerbated by the proximity to external borders
c) miljöskydd, t.ex. avfallshantering, miljöförvaltning och föroreningsbekämpning, samt lösning av problem som förvärras på grund av närheten till de yttre gränserna,
3.9 The glass sector faces environmental regulation concerning its energy use, CO2 emissions, pollution prevention and waste, as well as other environmental regulations.
3.9 Glassektorn måste ta hänsyn till miljölagstiftning som rör energianvändning, koldioxid utsläpp, förebyggande av föroreningar och avfall, samt andra miljöbestämmelser.
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
These activities are covered by the Directive on environmental impact assessment and the Directive on Integrated Pollution Prevention and Control.
Sådan verksamhet omfattas av direktivet om bedömning av inverkan på miljön och direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
assisting and advising the Commission in all maritime safety matters and matters of prevention or limitation of environmental pollution due to maritime activities.
biträda och ge råd åt kommissionen i alla frågor som rör sjösäkerhet och förhindrande eller begränsning av förorening av miljön från sjöfartsverksamhet.
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Integrated pollution prevention and control (IPPC) reporting,
Rapportering om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Assessing the waste prevention potential of the directive on Integrated Pollution prevention and Control (IPPC).
I vilken utsträckning kan direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet) bidra till avfallsförebyggande?
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
First of all, the possible overlapping of texts prescribing public participation and, in particular, the directives on environmental impact studies and on the prevention or reduction of pollution.
Det gäller först och främst en eventuell överlappning mellan texter som föreskriver allmänhetens deltagande och framför allt direktiven om miljökonsekvensstudier, förebyggande åtgärder och utsläppsminskningar.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa gör något för säkerheten till havs och för att förhindra miljöförorening.
on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage
om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
Council adopts Directive on integrated pollution prevention and control ( point 453).
Rådet antar ett direktiv om förebyggande och minskning av ( punkt 453).
9501 EC ship safety stand ards, pollution prevention and living conditions
95 21 EG EGT C 264 30.8.97 normer fór säkerhet på fartyg, förhind K0M(97)4I6 rande av förorening samt boende och Bull.
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
Activities of the 6th Research Framework Programme55 can reinforce integrated pollution prevention and control.
Verksamheten inom sjätte ramprogrammet för forskning55 kan förbättra de samordnade åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar.
Current EU legislation, like that which is proposed, focuses on the prevention of pollution.
Gällande EU lagstiftning, liksom den som planeras, fokuserar på förebyggande av föroreningar.
Prevention of environmental crises requires infrastructure, organisation and increased resources.
För att miljökriser skall kunna förebyggas, måste det finnas infrastruktur, organisation och ökade resurser.
In 1996 a directive was adopted on integrated pollution prevention and control (the 'IPC Directive'), essentially aimed at industrial pollution.
År 1996 antogs ett direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar avseende främst industriföroreningarna.
In this respect'the international convention for the prevention of pollution from ships, the so called Marpol Convention, sets standards at international level on prevention of pollution by amongst other things, oil, sewage and garbage from ships.
För det andra har detta haft återverkningar på den landbaserade sysselsättningen, särskilt för den som kräver sjöerfarenhet. För det tredje har slagkraftiga rederier och tillhörande branscher flyttat från gemenskapen, vilket uppenbarligen lett till förlust av än fler jobb.
on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants (89 369 EEC)
RÅDETS DIREKTIV av den 8 juni 1989 om förhindrande av luftförorening från nya kommunala avfallsförbränningsanläggningar (89 369 EEG)
COUNCIL DIRECTIVE 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
RÅDETS DIREKTIV 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar
114 inspections in the areas of maritime safety, maritime security and prevention of pollution by ships
114 inspektioner inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg.
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin
(21) Council Directive 96 61 EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control(11) establishes a general framework for pollution prevention and control, through which greenhouse gas emissions permits may be issued.
(21) I rådets direktiv 96 61 EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(11) fastställs en allmän ram för förebyggande och begränsning av föroreningar, enligt vilken tillstånd för utsläpp av växthusgaser kan utfärdas.

 

Related searches: Prevention Of Environmental Pollution - Environmental Pollution Prevention - Pollution Prevention - Prevention Of Pollution - Pollution Prevention And Control - Pollution Prevention Plan - Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - Water Pollution Prevention - Integrated Pollution Prevention - Pollution Prevention Activities -