Translation of "reduce environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Environmental - translation : Pollution - translation : Reduce - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Part of the Community industry installed modern filters in their kilns to reduce environmental pollution.
Några företag installerade moderna ugnsfilter för att minska miljöföroreningar.
Aid scheme for SMEs (Cantabria) Environmental protection aid scheme (Galicia) Measures to reduce pollution (Rioja)
Stödordning till förmån för miljöskydd Åtgärder för att minska föroreningar
Increased efficiency and handling rates should reduce delays, environmental pollution and avoidable costs to a minimum.
Med ökad effektivitet och snabbare lösningar skall förseningar, miljöförstöring och onödiga kostnader reduceras till ett minimum.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
Given a strong and courageous directive, we could reduce environmental pollution and damage, and make the polluter pay.
Med ett kraftfullt och djärvt direktiv skulle vi kunna minska föroreningarna och miljöskadorna och få förorenarna att betala.
They will look to the road owner in general the Government to increase safety and to reduce environmental pollution.
Man hänvisar till vägförvaltaren, i allmänhet myndigheterna, när det gäller att öka säkerheten och minska miljöbelastningen.
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
designed to reduce atmospheric pollution, cJhe Ouropean
världens skogar ock manar till respekt för dessa naturliga resurser som kar så många funktioner.
Improve waste management and reduce agricultural pollution.
Förbättra avfallshanteringen och minska föroreningarna i jordbruket.
It is therefore necessary to provide for interim environmental objectives for acidification and ground level ozone pollution, on which the necessary measures to reduce such pollution are to be based.
Det är därför nödvändigt att fastställa delmål för försurning och marknära ozonförorening på vilka de nödvändiga åtgärderna för att minska sådan förorening skall grundas.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
The Commission considers that point 29 of the environmental aid guidelines concerns cases where an undertaking invests to improve its own environmental record, and to reduce its own pollution.
Kommissionen anser att punkt 29 i miljöskyddsriktlinjerna är tillämplig i de fall ett företag investerar för att förbättra sitt eget resultat på miljöskyddsområdet och för att minska sin egen förorening.
Consequently, the investments will not reduce SEL s own pollution.
Investeringarna minskar inte SEL s egen miljöförstöring.
The promotion of renewable energy sources and increased energy efficiency are the keystones of our policy to tackle environmental pollution and to reduce C0
Främjandet av förnybara energikällor, men även främjandet av en mer effektiv energianvändning, utgör grundstenar i vår politik för att bekämpa miljöförstöringen och naturligtvis minska utsläppen av koldioxid.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
I also back the other proposals to reduce noise pollution.
De andra förslagen som syftar till att minska bullerstörningar har också mitt stöd.
aid for investment needed to meet environmental objectives, to reduce or eliminate pollution and pollutants or to adapt production methods in order to protect the environment.
Stöd till de investeringar som krävs för att uppfylla miljömålen, minska eller avhjälpa föroreningar och föroreningskomponenter eller anpassa produktionsmetoder i miljöskyddssyfte.
aid for investment needed to meet environmental objectives, to reduce or eliminate pollution and pollutants or to adapt production methods in order to protect the environment.
Stöd till de investeringar som krävs för att uppfylla miljömålen, minska eller avhjälpa föroreningar och föroreningskomponenter eller anpassa produktionsmetoder i miljö skyddssyfte.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
measures designed to reduce air pollution from motor vehicles, gave the
öva demokratisk kontroll av arbetet i skilja en klar skiljelinje mellan å ena manifest med en skev verklighetsför ankring.
They will gradually be reduced in order, therefore, to reduce pollution.
Dessa kommer självfallet att successivt minskas för att sedan minska miljöförstöringen.
Reduce the levels of dust and air pollution in urban areas.
Minska nivåerna av damm och luftföroreningar i storstadsområdena.
Measures to reduce pollution when the products are used or scrapped (environmental adaptation of products), unless environmental policy and regulation extends the legal responsibility of the producer to cover also the pollution generated by the products when used, or for taking care of the products when they become waste.
Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller för att ta hand om produkterna när de blivit avfall.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
Ahlqvist Theorin and Wibe (PSE), in writing. (SV) We think that environmental taxes and charges are good and help reduce pollution and the wrongful use of natural resources.
I Tyskland till exempel gör dualsystemet det möjligt för samtliga aktörer att bidra till mil jöskatten, oavsett varans ursprung (tredje land eller en an nan medlemsstat).
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
It is going to reduce other environmental effects.
Också andra miljöskadliga effekter kommer att avta.
(b) take every practicable, measure to avoid or reduce the effects of pollution
b) vidta alla praktiskt möjliga åtgärder för att undvika eller minska effekterna av utsläppet,
On these routes extra levies are allowed, to reduce air pollution, for instance.
På dessa sträckor tillåts extra skatter för att bland annat minska luftföroreningarna.
Means may be provided to reduce pollution by the effective use of protection.
Anordningar kan tillhandahållas för att minska föreoreningar genom effektivt skydd.
Means may be provided to reduce pollution by the effective use of protection.
Anordningar kan tillhandahållas för att minska föroreningar genom effektivt skydd.
That really would be in the animals interests, and it would also make it more difficult for dangerous animal diseases to spread and reduce environmental pollution from carbon dioxide emissions.
Det skulle verkligen ligga i djurens intresse, men det skulle också försvåra spridningen av farliga djursjukdomar och minska miljöföroreningarna till följd av koldioxidutsläpp.
Reduce pollution produced by the Balsh refinery, including discharges into the Gjanica River, and take measures to tackle water pollution in general.
Minska de föroreningar som orsakas av raffinaderiet i Balsh, bl.a. dumpningen i Gjanica floden, och vidta åtgärder för att komma till rätta med vattenföroreningar i allmänhet.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
As in the amendment of the European Parliament, definitions cover 'Marine Waters', 'Environmental Status', 'Good Environmental Status', 'Pollution'.
Liksom i Europaparlamentets ändringsförslag finns definitioner av marina vatten , miljötillstånd , god miljöstatus och förorening .
The European Commission strongly supports measures intending to reduce ah pollution by car emissions.
Europeiska kommissionen stöder absolut åtgärder som syftar till att minska den luftförorening som orsakas av bilavgaser.
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin

 

Related searches: Reduce Environmental Pollution - Reduce Pollution - Reduce Air Pollution - Reduce Congestion And Pollution - Reduce Carbon Pollution - Reduce Pollution Levels - Reduce Light Pollution - Measures To Reduce Pollution - Reduce Noise Pollution - Reduce Marine Pollution -