Translation of "reel length" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Length - translation : Reel - translation : Reel length - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Reel
Spole (spool)
Apport externe reel
Apport externe réel
Reel him in.
Veva in honom.
Reel in fast.
Veva in...
Reel in that line.
Veva in.
Reel in the cable.
Dra in vajern.
Come on, reel in.
Kom igen, veva in.
Offset printing machinery, reel fed
Mer än 650 kVA men högst 1600 kVA
Offset printing machinery, reel fed
Elektroniska integrerade kretsar
Offset printing machinery, reel fed
Förkopplingsdon för gasurladdningslampor
Offset printing machinery, reel fed
Andra rör
Offset printing machinery, reel fed
Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, frontmatade, för 6 kg torr tvätt
Then there's the rod and reel.
Plus fiskedonen.
What happens in the next reel?
Klar. Vad händer i nästa rulle?
Choose your partners for the Virginia reel!
Välj partner till Virginiadansen!
Well, pull in your reel, Mr Fielding.
Då får ni dra in reven, Mr Fielding.
Combined reel slitting and re reeling machines
Med en uteffekt avmer än 750 kVA men högst 2000 kVA
Combined reel slitting and re reeling machines
Med en uteffekt av mer än 375 kVA menhögst 750 kVA
You're crazy. I can hardly reel it in.
Jag kan ju knappt veva in.
Nothing. You just lost a rod and reel.
Ni miste lina och rulle.
Wait, I think I've got something. Reel in.
Jag tror jag har fått napp.
Don't reel in so fast, you'll lose him.
Inte så fort, du tappar honom.
Letterpress printing machinery, reel fed, excluding flexographic printing
Med en normaleffekt av mer än 16 kVA menhögst 500 kVA
Letterpress printing machinery, reel fed (excluding flexographic printing)
Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar
Letterpress printing machinery, reel fed, excluding flexographic printing
Andra transformatorer
Letterpress printing machinery, reel fed (excluding flexographic printing)
Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade till moduler eller monterade i paneler lysdioder monterade piezoelektriska kristaller
Letterpress printing machinery, reel fed, excluding flexographic printing
Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans
Letterpress printing machinery, reel fed (excl. flexographic printing machinery)
Boktryckpressar (högtryckpressar), med rullmatning (exkl. för flexografiskt tryck)
Letterpress printing machinery, reel fed (excl. flexographic printing machinery)
Kemtvättmaskiner för textilvaror
Letterpress printing machinery (excl. flexographic printing and reel fed machinery)
Boktryckpressar (högtryckpressar) (exkl. för flexografiskt tryck samt med med rullmatning)
Letterpress printing machinery, other than reel fed, excluding flexographic printing
Med en normaleffekt av mer än 500 kVA
Letterpress printing machinery, other than reel fed (excluding flexographic printing)
Tråd för lindning av spolar
Letterpress printing machinery, other than reel fed, excluding flexographic printing
Med en normaleffekt avhögst 1 kVA
Letterpress printing machinery, other than reel fed (excluding flexographic printing)
Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder
Letterpress printing machinery (excl. flexographic printing and reel fed machinery)
Torkmaskiner för 6 kg torr tvätt (exkl. torkcentrifuger)
Letterpress printing machinery, other than reel fed, excluding flexographic printing
Evaporatörer för luftkylning
We found a reel of that silk in your mending basket.
Vi hittade en spole med det silket i er sykorg.
Receptacle, plastic wrapped MW Receptacle, wooden AD Rednet RT Reel RL Ring RG Rod RD
Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumhäck (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate) YD
Combined reel slitting and re reeling machines, for making up paper pulp, paper or paperboard
Rundstickmaskiner, med en cylinderdiameter av 165 mm (exkl. arbetande med tungnålar)
AD is the length, that length. And then DC is this length.
AD är den här längden och DC är den här längden
This length is equal to this length.
Den här sidan är den här sidan.
3 CL carapace length TL total length.
3 RS ryggsköldslängd, TL total längd.
They also reel with wine, and stagger with strong drink. The priest and the prophet reel with strong drink. They are swallowed up by wine. They stagger with strong drink. They err in vision. They stumble in judgment.
Men också här raglar man av vin, stapplar man av starka drycker både präster och profeter ragla av starka drycker, de äro överlastade av vin, de stappla av starka drycker de ragla, när de profetera, de vackla, när de skipa rätt.
Now there's a path of length 4, path of length 5, path of length 6, a path of length 7, and finally, a path of length 8.
Nu finns det en väg av längd 4, en väg av längd 5, en väg av längd 6, en väg av längd 7 och slutligen, en väg av längd 8.
Because this length is equal to this length.
För att den här sidan är lika med den här sidan.

 

Related searches: Reel To Reel - Reel-to-reel Tape - Reel To Reel Plating - Reel To Reel Printing - Offer Reel To Reel - Reel To Reel Tape Recorder - Reel To Reel Molding - Reel-to-reel Tape Deck - Reel To Reel Insert - Reel To Reel Machine -