Translation of "sent out via e mail" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Mail - translation : Sent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Sent Representing E mail Address
Skickat motsvarar e postadress
I sent you an e mail.
Jag skickade ett mejl till dig.
Script to notify you of events via e mail
Skript för att underrätta dig om händelser via e postName
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, via e post.
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, med e post.
A further communication was sent the same day, via e mail to the complainant informing it promptly that publication had just taken place.
Samma dag sändes också ett e postmeddelande till klaganden för att denne omgående skulle få veta att beslutet just hade offentliggjorts.
The many reports of human rights organisations and the testimonies of refugees themselves are flooding into our offices via the ordinary mail and via e mail.
Många rapporter, redogörelser från människorättsorganisationer och vittnesmål från flyktingarna själva strömmar in på våra kontor i form av vanlig post och via Internet.
Send Mail Via
Skicka brev via
The competent authority may request that this list be sent by e mail.
Den behöriga myndigheten får begära att listan lämnas på elektronisk väg.
Upon request, they may also be obtained via e mail (info etf.it) or on paper.
De kan också beställas per e post info etf.it eller i tryck.
sent mail
skickade brev
sent mail
Skickat
The proportion of complaints sent through the website and e mail continued to rise.
Andelen klagomål som lämnades in via webbplatsen och e post fortsatte att öka.
To be sent to the following e mail address AGRI C1 REVENTE MARCHE UE cec.eu.int
Skickas till följande e postadress AGRI C1 REVENTE MARCHE UE cec.eu.int
Post it on facebook, twitter, on your blog present it to your friends via e mail.
Lägg upp den på facebook, twitter och på din blogg. Presentera den för dina vänner via e post.
If they cannot be sent by e mail, the catch reports can be sent either by post or by fax.
Elfenbenskusten ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och unionen om varje ändring av dessa uppgifter.
All communications, including nil returns, shall be sent by fax or e mail using the forms set out in Annexes I and II.
Alla meddelanden, även meddelanden om att inga ansökningar har lämnats in, skall sändas via fax eller e post enligt förlagorna i bilagorna I och II.
Amendments may be sent by e mail (nat esc.eu.int) or by fax ( 32 2 546.81.44).
Eventuella ändringsförslag skickas per e post (nat esc.eu.int) eller per fax (32 2) 546 81 44)
To be sent to the following e mail address agri c1 revente marche ue cec.eu.int
Skickas till följande e postadress agri c1 revente marche ue cec.eu.int
To be sent to the following e mail address agri c1 revente marche ue cec.eu.int
Skickas till följande e postadress agri c1 revente marche ue cec.eu.int.
Sent mail folder
Skickade brev
Sent Mail folder
Skickade brev
Sent mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail Folder
Skickade brev korg
E mail
uE post
E mail
E post
E Mail
E post The Mp3Tunes password
E Mail
E post
E Mail
E post
E mail
E post
(e mail)
(e post)
E mail
Byggår och byggort Ort
E mail
OMFATTNING AV OFFENTLIG UPPHANDLING
e mail
inom transport och distribution av gas och termisk energi på grundval av licensen för att utföra energirelaterad verksamhet i enlighet med energilagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan 68 01, 177 04, 76 07, 152 08, 127 10),
E mail
Datum
E mail
Tryck utskrift.
E mail
E post .
E mail mail emea. europa. eu
E mail mail emea. europa. eu
Amendments may be sent by e mail (nat esc.eu.int) or by fax ( 32 2 2 546.81.44).
Eventuella ändringsförslag skickas per e post (nat esc.eu.int) eller per fax ( 32 2 2 546 81 44).
Amendments may be sent by e mail (nat esc.eu.int) or by fax ( 32 2 2 546.81.44).
Eventuella ändringsförslag skickas per e post (nat esc.eu.int) eller per fax ( 32 2 2 546 81 44).
Any amendments should be sent to the section secretariat IN WRITING by e mail ccmi esc.eu.int
Ändringsförslag skall sändas till sektionssekretariatet i skriftlig form per e post ccmi esc.eu.int
The publications listed below are also available on the Council's Internet website (http ue.eu.int) or via e mail.
De publikationer som anges nedan finns även på rådets hemsida (http ue.eu.int) och kan även erhållas via e post.
Via E.
Via E.
Sent Mail collection id
Samlingsidentifierare för skickade brev

 

Related searches: Sent Out Via E-mail - Sent Via Mail - To Be Sent Via E-mail - I Sent Via Mail - Sent To Me Via Mail - Sent Via Registered Mail - I Sent Via Registered Mail - Sent To You Via Mail - Sent Via Standard Mail - I Sent Them Via Mail -