Translation of "sent via mail" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Mail - translation : Sent - translation : Sent via mail - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Send Mail Via
Skicka brev via
sent mail
skickade brev
sent mail
Skickat
Sent mail folder
Skickade brev
Sent Mail folder
Skickade brev
Sent mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail folder
Skickade brev korg
Sent Mail Folder
Skickade brev korg
Sent Mail collection id
Samlingsidentifierare för skickade brev
Sent Mail Entry ID
Skickad e post inlämningsidentifikation
No mail was sent.
Ingen e post skickades.
Sent Representing E mail Address
Skickat motsvarar e postadress
No mail could be sent.
E post kunde inte skickas.
I sent you an e mail.
Jag skickade ett mejl till dig.
Collection to dump sent mail into.
Samling att lägga skickade brev i.
Message has invalid sent mail folder.
Brevet har ogiltig korg för skickade brev.
He has his mail sent here.
Hämtar sin post på Interamericana.
A further communication was sent the same day, via e mail to the complainant informing it promptly that publication had just taken place.
Samma dag sändes också ett e postmeddelande till klaganden för att denne omgående skulle få veta att beslutet just hade offentliggjorts.
Script to notify you of events via e mail
Skript för att underrätta dig om händelser via e postName
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, via e post.
Documents shall be sent by mail, fax or, if available, by e mail.
Handlingar skall skickas med post, fax eller, om möjligt, med e post.
The many reports of human rights organisations and the testimonies of refugees themselves are flooding into our offices via the ordinary mail and via e mail.
Många rapporter, redogörelser från människorättsorganisationer och vittnesmål från flyktingarna själva strömmar in på våra kontor i form av vanlig post och via Internet.
Invalid sent mail folder. Keeping message in outbox.
Ogiltig korg för skickade brev. Behåller brevet i utkorgen.
or sent by registered mail to that address.
eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.
Retail trade services via mail order houses, specialized in other goods
Postorderhandel, specialiserad på andra varor
must be answered before a mail can be sent.
måste besvaras innan e post kan skickas.
The application form must be sent by registered mail.
Ansökan skall sändas som rekommenderat brev.
The application form must be sent by registered mail.
Ansökan måste sändas i rekommenderat brev.
Your application form must be sent by registered mail.
Din ansökningsblankett måste skickas med rekommenderad post.
The application form should be sent by registered mail.
Ansökninesblanketten måste och officiella lantbrevbärare i rekommenderat brev.
52.61.12 Retail trade services via mail order houses, specialized in other goods
Postorderhandel, specialiserad på andra varor
Retail trade services via mail order houses, specialized in textiles and clothing
Postorderhandel, specialiserad på textilier och konfektion
Your application form must be sent by registered mail.
Din ansökningsblankett måste skickas med rekommenderad post. Endast kvitton från postkontor eller officiella lantbrevbärare (motsv.) kommer att accepteras som bevis på avsändning.
This information will also be sent by mail tomorrow night.
Informationen ska även gå med brev.
Packages must be sent by air mail or air freight.
Paketen skall skickas med flygpost eller flygfrakt.
52.61.11 Retail trade services via mail order houses, specialized in textiles and clothing
Postorderhandel, specialiserad på textilier och konfektion
If you have one you can send your mail via a local mail server if this is the case local mail server enter localhost in the Server field.
Du kan skicka e post med en lokal e postserver, om du har en sådan. Om det är fallet, skriv localhost i fältet Server.
All applications for access to a document shall be sent to the Centre via its website (www.cdt.eu.int), by e mail (cdt cdt.eu.int), by mail (Translation Centre for the Bodies of the European Union, Bâtiment Nouvel Hémicycle, 1 rue du Fort Thüngen, L 1499 Luxembourg)
Ansökningar om tillgång till handlingar skall sändas till centrumet via Internet (www.cdt.eu.int), med e post (cdt cdt.eu.int), med post (Centre de traduction des organes de l Union européenne, Bâtiment Nouvel Hémicycle, 1 rue du Fort Thüngen, L 1499 Luxemburg)
If unchecked, messages will always be stored unencrypted in your sent mail folder, even if they are sent encrypted.
Om inte markerad, lagras brev alltid okrypterade i katalogen Skickade brev, även om de skickas krypterade.
Upon request, they may also be obtained via e mail (info etf.it) or on paper.
De kan också beställas per e post info etf.it eller i tryck.
The competent authority may request that this list be sent by e mail.
Den behöriga myndigheten får begära att listan lämnas på elektronisk väg.
If they cannot be sent by e mail, the catch reports can be sent either by post or by fax.
Elfenbenskusten ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och unionen om varje ändring av dessa uppgifter.
Letter sent to the Commission via Italy's Permanent Representation to the EU.
Skrivelse till kommissionen, via Italiens ständiga representation.
Electronic mail (e mail), where a computer is linked via a modem and telephone line to another computer, enables the user to electronically send and receive mail with attached files containing additional information.
Det är emellertid inte lätt att överföra stora infor mationsmängder över långa avstånd och överföringsmöjligheten begränsas i huvudsak till text.
Post it on facebook, twitter, on your blog present it to your friends via e mail.
Lägg upp den på facebook, twitter och på din blogg. Presentera den för dina vänner via e post.

 

Related searches: Sent Via Mail - Sent Out Via E-mail - To Be Sent Via E-mail - I Sent Via Mail - Sent To Me Via Mail - Sent Via Registered Mail - I Sent Via Registered Mail - Sent To You Via Mail - Sent Via Standard Mail - I Sent Them Via Mail -