Translation of "serious environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Environmental - translation : Pollution - translation : Serious - translation : Serious environmental pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

3.8 It is clear that climate change and environmental pollution, particularly in very big cities, are serious issues.
3.8 Det är uppenbart att klimatförändringarna och miljöförstöringen, särskilt i de mycket stora städerna, utgör ett allvarligt problem.
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
Air pollution is a serious global problem.
Luftföroreningar är ett allvarligt globalt problem.
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Combating serious environmental crime
Bekämpning av grova miljöbrott
We want to see a significant reduction in air pollution within a period of time that reflects the serious environmental problems we face.
Vi vill se en betydande minskning av luftföroreningar inom en tidsperiod som speglar de allvarliga miljöproblem som vi står inför.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
Catamaran ferries are the cause of serious environmental pollution, noise nuisance and disturbance to wildlife they endanger other sea going vessels and are a nuisance to beach visitors.
De danska socialdemokraterna ser gärna, att direktiv 92 81 EEG, som är rättslig grand för föreliggande resolutionsförslag, ändras så snart som möjligt, så att medlemsstaterna tillåts att belägga sådana mineraloljor med punkt skatt som levereras för användning som motorbränsle i särskilt förorenande kommersiella fartyg i EU s farvatten.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
Nuclear energy presents other, equally serious environmental problems.
Kämkraft är ingen lösning. Kärnkraften innebär andra, lika allvarliga miljöproblem.
This would cause serious environmental damage, serious risks of depopulation and serious problems in terms of land management.
Det skulle innebära svåra miljöskador, allvarliga risker för avfolkning och kraftiga problem för landets administration.
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
These are very serious organizations doing extensive environmental work.
Det handlar om mycket seriösa organisationer som gör ett omfattande miljöarbete.
There are also very serious environmental and other consequences.
Det finns också mycket allvarliga miljömässiga och andra konsekvenser.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.
The environmental pollution associated with these industries will also give rise to problems.
Den nedsmutsning av miljön som dessa industrier orsakar kommer också att skapa problem.
In the environmental field we have just passed a directive on marine pollution.
miljöområdet har vi just antagit ett direktiv om föroreningar till havs.
We also support his proposal to broaden the objectives as regards using cleaner technology, avoiding environmental pollution by organisations, preventing environmental accidents and replacing substances, products or means of transport which cause pollution.
Vi instämmer också med hans förslag om att använda renare teknik, att undvika miljöförstöring inom ramen för företag och att ersätta de ämnen, produkter och transportvägar som är miljöförstörande.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
The qey environmental areas include impact assessment waste water, solid waste and air pollution.
Huvudinriktningen på miljöområdet är miljökonsekvensbedömningar, hantering av avloppsvatten och fast avfall samt bekämpning av luftföroreningar.
They cannot provide a lasting solution for the problems of congestion and environmental pollution.
En permanent lösning på problemen med trafikstockning och överbelastning, bland annat för miljön, kan man inte förvänta sig av det här.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Femte handlingsprogrammet för miljön skyddar människor från luftföroreningarnas skadliga verkningar.
Additional effort was also necessary in the field of co ordination for resembling the appropriate anti pollution means, in case of serious pollution incidents.
Ytterligare insatser krävs också när det gäller samordningen för att mobilisera resurser för föroreningsbekämpning i fall av allvarliga olyckor.
(c) environmental protection, for instance waste management, environmental management and pollution prevention dealing with problems exacerbated by the proximity to external borders
c) miljöskydd, t.ex. avfallshantering, miljöförvaltning och föroreningsbekämpning, samt lösning av problem som förvärras på grund av närheten till de yttre gränserna,
Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation.
Miljöförvaltning, sektorsspecifika frågor (klimatförändringar, luftkvalitet, vattentillgångar och vattenkvalitet, avfallshantering, naturskydd, ökenspridning, kust och havsföroreningar, industriella föroreningar, osv.) miljöintegrering samt internationellt och regionalt miljösamarbete.
2.3 The pollution generated by industrial activity contributes significantly to negative health and environmental impacts.
2.3 Föroreningar från industriell verksamhet har omfattande negativa återverkningar på hälsa och miljö.
Part of the Community industry installed modern filters in their kilns to reduce environmental pollution.
Några företag installerade moderna ugnsfilter för att minska miljöföroreningar.

 

Related searches: Serious Environmental Pollution - Serious Pollution - Serious Water Pollution - Serious Air Pollution - Serious Pollution Problems - Serious Pollution Incidents - Serious Noise Pollution - Environmental Pollution - Environmental Pollution Control - Severe Environmental Pollution -