Translation of "severe environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Environmental - translation : Pollution - translation : Severe - translation : Severe environmental pollution - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Air pollution is also creating severe health problems.
Luftföroreningarna skapar också allvarliga hälsoproblem.
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
As in the amendment of the European Parliament, definitions cover 'Marine Waters', 'Environmental Status', 'Good Environmental Status', 'Pollution'.
Liksom i Europaparlamentets ändringsförslag finns definitioner av marina vatten , miljötillstånd , god miljöstatus och förorening .
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
These people are having severe structural, infrastructural, environmental and population problems.
Dessa folk har allvarliga problem när det gäller struktur, infrastruktur, miljö och folkmängd.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
A related approach is the introduction of low pollution technologies and products to limit the potential for environmental pollution from the outset.
Gemenskapens verksamhet skall vara inriktad på att förebygga skadlig inverkan på miljön, att hejda sådan påverkan om möjligt redan vid källan, att ålägga den som förorsakar skadlig inverkan på miljön att betala kostnaderna och att betrakta miljöskyddet som en integrerad del av den nya gemen skapspolitiken.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.
The environmental pollution associated with these industries will also give rise to problems.
Den nedsmutsning av miljön som dessa industrier orsakar kommer också att skapa problem.
In the environmental field we have just passed a directive on marine pollution.
miljöområdet har vi just antagit ett direktiv om föroreningar till havs.
We also support his proposal to broaden the objectives as regards using cleaner technology, avoiding environmental pollution by organisations, preventing environmental accidents and replacing substances, products or means of transport which cause pollution.
Vi instämmer också med hans förslag om att använda renare teknik, att undvika miljöförstöring inom ramen för företag och att ersätta de ämnen, produkter och transportvägar som är miljöförstörande.
Additional capacity in anti pollution resources (both ships and equipment) should be available in Europe in order to minimise the severe implications of pollution caused by ships.
Extra kapacitet (både i form av fartyg och utrustning) för bekämpning av föroreningar bör finnas till hands i Europa så att följderna av föroreningarna orsakade av fartyg kan minimeras.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
The qey environmental areas include impact assessment waste water, solid waste and air pollution.
Huvudinriktningen på miljöområdet är miljökonsekvensbedömningar, hantering av avloppsvatten och fast avfall samt bekämpning av luftföroreningar.
Application of the 'polluter pays principle' including internalisation of environmental costs through pollution charges
Tillämpning av principen om att förorenaren betalar, inbegripet integration av miljökostnader genom föroreningsavgifter.
They cannot provide a lasting solution for the problems of congestion and environmental pollution.
En permanent lösning på problemen med trafikstockning och överbelastning, bland annat för miljön, kan man inte förvänta sig av det här.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Femte handlingsprogrammet för miljön skyddar människor från luftföroreningarnas skadliga verkningar.
In this way, employment can be promoted and environmental pollution given a real price.
På det här sättet kan sysselsättningen främjas, och miljöföroreningar skulle få en verklig prislapp.
(c) environmental protection, for instance waste management, environmental management and pollution prevention dealing with problems exacerbated by the proximity to external borders
c) miljöskydd, t.ex. avfallshantering, miljöförvaltning och föroreningsbekämpning, samt lösning av problem som förvärras på grund av närheten till de yttre gränserna,
Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation.
Miljöförvaltning, sektorsspecifika frågor (klimatförändringar, luftkvalitet, vattentillgångar och vattenkvalitet, avfallshantering, naturskydd, ökenspridning, kust och havsföroreningar, industriella föroreningar, osv.) miljöintegrering samt internationellt och regionalt miljösamarbete.
It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
Because of acoustic and air pollution, air transport is also concerned by substantial environmental regulation.
På grund av buller och luftföroreningar berörs lufttransporterna även av omfattande miljöregler.
Part of the Community industry installed modern filters in their kilns to reduce environmental pollution.
Några företag installerade moderna ugnsfilter för att minska miljöföroreningar.
2.3 The pollution generated by industrial activity contributes significantly to negative health and environmental impacts.
2.3 Föroreningar från industriell verksamhet har omfattande negativa återverkningar på hälsa och miljö.
As regards the development of the use of economic instruments, environmental pollution, resources and services.
När det gäller utvecklingen av ekonomiska instrument miljöförstöring, resurser och tjänster
As regards environmental pollution, the Commission is not aware of any losses of such shipments.
Vad gäller mijöföroreningar, är kommissionen inte medveten om några förluster vid några fartygstransporter.
Aid scheme for SMEs (Cantabria) Environmental protection aid scheme (Galicia) Measures to reduce pollution (Rioja)
Stödordning till förmån för miljöskydd Åtgärder för att minska föroreningar
The Community Fifth Environmental Action Programme protects people from the adverse effects of air pollution.
Gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön skyddar människor från skadliga effekter från luftföroreningar.
If this directive comes into play I believe that congestion and environmental pollution will increase.
Om detta direktiv införs tror jag att trafikstockningarna och miljöföroreningarna kommer att öka.

 

Related searches: Severe Environmental Pollution - Severe Pollution - Severe Air Pollution - Moderate, Severe And Very Severe - Environmental Pollution - Environmental Pollution Control - Prevention Of Environmental Pollution - Serious Environmental Pollution - Prevent Environmental Pollution - Dangers Of Environmental Pollution -