Translation of "showed reluctance" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Reluctance - translation : Showed - translation : Showed reluctance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Nevertheless, these same institutions showed no reluctance to accept Turkey as a candidate for membership of the European Union, despite its well known human rights violations.
Likväl har dessa institutioner inte tvekat om att godkänna Turkiets anslutning till Europeiska unionen, samtidigt som man känner till att det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
We feel absolutely no reluctance or hesitation.
Det finns vare sig förbehåll eller betänkligheter.
A reluctance to grow old, I think.
En ovilja att åldras, tror jag.
A reluctance to grow old, I think.
Att inte vilja bli gammal, tror jag.
I cannot understand the reluctance to accept this.
Jag kan inte förstå ovilligheten att acceptera detta.
That does not signify a reluctance to make change.
Den tyder inte på en motvilja mot förändringar.
They noted a reluctance to consider new peace initiatives.
De noterade en motvillighet att överväga nya fredsalternativ.
I for one do so with enthusiasm rather than reluctance.
För dem är klimatförändringar inte en prioriterad fråga.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Den första av dessa fällor är oviljan att erkänna komplexitet.
Undoubtedly, cultural and language barriers are important reasons for this reluctance.
Dessa friheter gäller och måste också gälla i första hand unionens medborgare.
About the understandable reluctance of our entrenched first ladies of the stage
Om den begripliga motviljan hos de etablerade primadonnorna
While cash flow showed positive elements, ROCE showed negative elements.
Medan kassaflödet uppvisade positiva tal, uppvisade avkastningen på sysselsatt kapital negativa tal.
Okay, now why then is this curious reluctance and curious hostility to consciousness?
Okej, så varför denna märkliga motvilja och fientlighet mot medvetandet?
There was much reluctance among most of the governments of the Member States!
Den här enheten är dessutom ett mycket effektivt arbetsverktyg som nyligen moderniserats.
Today, though, we have to acknowledge with great reluctance that we were right.
Det tar emot att säga det, men idag måste man erkänna att vi hade rätt.
Second, there is a reluctance to recognise any matter as being exclusively national.
För det andra finns det en motvilja mot att erkänna att någon fråga kan vara uteslutande nationell.
It showed neither.
Toppmötet uppvisade ingetdera.
Thorne showed me.
Thorne har visat mig.
Anything that showed.
Allt som visade sig.
Ma showed me.
Mor visade mig.
I showed them.
Där visade jag dem.
Never showed herself.
Nej, hon satt bakom en gardin.
Nothing that showed.
Inte nåt som syntes.
The political reluctance shown by some Member States of the Union is disgraceful too.
Den politiska oviljan i vissa av unionens medlemsstater är också en skam.
There is a general reluctance to stick one s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
There has been a reluctance within the Commission to accept this own initiative report.
Det har funnits en tvekan inom kommissionen att anta detta initiativbetänkande.
A lack of transparent markets and reluctance by authorities can be costly and time consuming.
Bristande öppenhet på marknaden och en ovilja bland myndig heterna kan vara dyrbart och tidsödande.
Hence the reluctance of freight forwarders to name the companies with high outstanding guarantee debts.
Detta är orsaken till att speditionsföretagen inte gärna nämner vilka företag som har stora utestående garantiskulder.
I therefore invite the Commission to take the necessary steps to break down this reluctance.
Jag uppmanar därför kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja dessa betänkligheter.
With some reluctance, I have granted you an honourable discharge and 40 for your services.
Jag har motvilligt gett er goda vitsord och 40 dollar.
Tom just showed up.
Tom dök precis upp.
Tom just showed up.
Tom dök bara upp.
Tom showed us how.
Tom visade oss hur.
Cabrol showed the weaknesses.
Cabrol kring så var det ju bristema i status quo som var upphovet till dessa förslag efter det att de första rapporterna visat på svagheterna.
They all showed up.
Alla är här.
Well, we showed them!
Jo, vi visade dom!
A discrepancy showed up.
En motsägelse dök upp.
He showed good sense.
Han är förnuftig.
Britannia's reluctance to get fully involved with the EU brings us to the next topic money.
EU har sin egna lilla valuta Euron vilken antagits av majoriteten av medlemsländerna, men inte alla.
I understand the reluctance to treat homeopathic medicinal products in the same way as allopathic ones.
Ett första steg som vi nu måste ta är därför att utvidga det förkortade registreringsförfarandet.
They have shown their reluctance to 'stabilise' total actual expenditure, namely at a ceiling of 1.27 .
Utan möjlighet att smita undan kommer ämnet att ligga på bordet igen vid förhandlingarna i Bryssel i mars 1999.
The Member States have in the past supported this good initiative of theirs only with reluctance.
Medlemsstaterna har tidigare ofta bara motvilligt stött detta goda initiativ.
I sense that there is some reluctance to fully involve this House in the Northern Dimension.
Jag tycker mig märka en viss motvilja mot att göra denna kammare fullt delaktig i den nordliga dimensionen.
His mother beareth him with reluctance, and bringeth him forth with reluctance, and the bearing of him and the weaning of him is thirty months, till, when he attaineth full strength and reacheth forty years, he saith My Lord!
Den blivande modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon ja, hennes möda varar trettio månader, amningstiden inbegripen Och när människan vid det fyrtionde levnadsåret når sin fulla mognad, ber hon Herre!
In terms of activity, about one third of sustained responders showed improvement and none showed worsening.
Beträffande aktivitet uppvisade ungefär en tredjedel av patienterna med kvarstående behandlingssvar förbättring och ingen uppvisade försämring.

 

Related searches: Showed Reluctance - Showed Little Reluctance - Showed Great Reluctance - Reluctance Towards - Switched Reluctance Motor - Reluctance Against - Switched Reluctance - Reluctance Torque - Variable Reluctance - Show Reluctance -