Translation of "to prevent air pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It intends to define action for exposed individuals in order to prevent or mit igate health effects linked to environmental pollution, in particular, air pollution.
Dess syfte är att definiera åt gärder för utsatta individer för att förebygga eller mildra hälsoeffekter som är kopplade till miljöförstörning och i synnerhet luftföroreningar.
Air Pollution
98 70 Luftföro reningar
Air Pollution
Luftföroreningar
air pollution
luftkvaliteten,
Air pollution
Luftföroreningar
Air Pollution Control
Luftföroreningsbegränsning
(64) On air pollution
Luftförorening
(Air pollution abatement programme)
(Program för att minska luftföroreningarna)
11) Environment air pollution
11) Miljö luftföroreningar
Air and water pollution
Förorening av luft och vatten
Air pollution control systems
System för begränsning av luftföroreningar
Subject Urban air pollution
Angående Luftföroreningar i städerna
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
Strategies to prevent and control pollution of groundwater
Strategier för att hindra och reglera förorening av grundvatten
Addressing air pollution form ships
Att göra något åt luftföroreningar från fartyg
air pollution and health impacts
luftförorening och hälsoeffekter,
air pollution and health impacts
Luftförorening och hälsoeffekter.
Clean fuels directly contribute to reducing air pollution.
Att detta skall ske genom en frivillig överenskommelse är något som parlamentet ställt sig kritisk till vid flera tillfällen.
The cumulative effect contributes significantly to air pollution.
Den kumulativa effekten bidrar i hög grad till luftföroreningar.
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
Urgent measures have to be taken to prevent marine pollution.
Åtgärder för att stoppa nedsmutsning av sjöområdena måste påskyndas.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Luft och havsföroreningar utgör problem som vi inte kan lösa var för sig.
Tehran's Deadly Air Pollution Illustrated Global Voices
Tehrans dödliga luftföroreningar i bild
Air pollution is a serious global problem.
Luftföroreningar är ett allvarligt globalt problem.
Air pollution by emissions from motor vehicles
Luftförorening genom avgaser från motorfordon
Air pollution by emissions from motor vehicles
Åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon
Air pollution by motor vehicles petrol quality
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen
Action on climate change also reduces air pollution.
Åtgärder mot klimatförändringen minskar också luftföroreningarna.
Air pollution damages human health and the environment.
Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön.
Air pollution has very strong adverse health effects.
Luftföroreningar har mycket stora negativa hälsoeffekter.
Air pollution is also creating severe health problems.
Luftföroreningarna skapar också allvarliga hälsoproblem.
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och die selb ränslen (fortsättning)
Air pollution by motor vehicles petrol quality (continuation)
Luftförorening genom utsläpp från motorfordon Kvalitet på bensin och dieselbränslen (fortsättning)
I also have a question on air pollution.
Vidare har jag en fråga om luftföroreningar.
What is stipulated in the air pollution agreement?
Vad står det i avtalet om luftföroreningar?

 

Related searches: To Prevent Air Pollution - Prevent Pollution - Prevent Environmental Pollution - Prevent Soil Pollution - Prevent Pollution By Backflow - Air To Air Air Conditioner - Prevent Fraud And Prevent Abuse - Air Pollution - Air Pollution Control - Indoor Air Pollution -