Translation of "types of environmental pollution" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Environmental - translation : Pollution - translation : Types - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
And they address only selected types of cross border pollution.
Dessutom avser de bara vissa slags gränsöverskridande föroreningar.
Moreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
Uppdelningen mellan de olika olägenheterna är för övrigt otillräcklig.
Investment programme for the reduction of environmental pollution
Investeringsprogram för minskning av miljöföroreningar
Environmental pollution does not respect bounda ries.
Med denna politik kommer kommissionären att förvärra de existerande problemen i gemenskapen, vilka inte är lösta på ett lämpligt sätt.
to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution,
behovet av att minska miljöriskerna och föroreningarna, inbegripet gränsöverskridande föroreningar,
The communication describes the types of pollution and lists the measures.
I meddelandet skildras belastningen, och åtgärderna listas.
Environmental pollution, climate change, is no respecter of borders.
Miljöföroreningar och klimatförändringar känner inte till några gränser.
(a) prepare surveys of point sources of pollution, estimate water pollution from non point sources and extrapolate both by sector and the main types of pollution
a) sammanställa översiktsdokumentation över punktuella föroreningskällor, utföra bedömningar av vattenföroreningar från diffusa källor samt löpande aktualisera denna dokumentation, och presentera den uppdelad efter branscher och viktigaste föroreningstyper,
(d) reduce transboundary environmental risks and pollution.
d) minska gränsöverskridande miljörisker och föroreningar.
Let us be vigilant of the environmental impact of traffic, such as noise and environmental pollution.
Låt oss övervaka trafikens miljöpåverkan, såsom buller och miljöföroreningar.
The Group also examines pollution and environmental problems.
Gmppen undersöker också problem med föroreningar och miljöskydd.
Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
The principle of rectifying pollution at source involves the obligation to combat environmental pollution as promptly as possible.
De allmänna principerna för gemenskapens miljöpolitik formulerades redan före Europeiska enhetsakten i fyra europeiska åtgärdsprogram om miljöskydd som beslöts under åren 1973 til IT 987.
There are pollution problems associated with the types of waste that are separated from scrap vehicles during shredding, but abandoned vehicles in particular are a major environmental problem in nature.
Det finns föro reningsproblem med de avfallstyper som isoleras från skrotbilar vid sönderdelning, men det är särskilt de fordon som lämnas i naturen som utgör en stor miljöbelastning.
Programme of investment in reducing environmental pollution in the ECSC steel industry
Stödprogram för minskning av miljöföroreningarna inom EKSG industrin
As in the amendment of the European Parliament, definitions cover 'Marine Waters', 'Environmental Status', 'Good Environmental Status', 'Pollution'.
Liksom i Europaparlamentets ändringsförslag finns definitioner av marina vatten , miljötillstånd , god miljöstatus och förorening .
4.2.5 Rural depopulation causes a range of types of environmental impact.
4.2.5 Avfolkningen av landsbygden innebär miljöpåverkan på en rad områden.
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
Oron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
Implement adopted legislation, notably on environmental assessments and industrial pollution.
Genomföra antagen lagstiftning, särskilt beträffande miljökonsekvensbeskrivningar och industriföroreningar.
Nuclear waste and environmental pollution are a threat to the whole of Europe.
Låt mig i den här debatten i synnerhet gå in på partnerskaps och samarbetsavtalet.
of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos
RÅDETS DIREKTIV av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87 217 EEG)
Application of the 'polluter pays principle' including internalisation of environmental costs through pollution charges
Tillämpning av principen om att förorenaren betalar, inbegripet integration av miljökostnader genom föroreningsavgifter.
A related approach is the introduction of low pollution technologies and products to limit the potential for environmental pollution from the outset.
Gemenskapens verksamhet skall vara inriktad på att förebygga skadlig inverkan på miljön, att hejda sådan påverkan om möjligt redan vid källan, att ålägga den som förorsakar skadlig inverkan på miljön att betala kostnaderna och att betrakta miljöskyddet som en integrerad del av den nya gemen skapspolitiken.
They cannot provide a lasting solution for the problems of congestion and environmental pollution.
En permanent lösning på problemen med trafikstockning och överbelastning, bland annat för miljön, kan man inte förvänta sig av det här.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Femte handlingsprogrammet för miljön skyddar människor från luftföroreningarnas skadliga verkningar.
As regards the development of the use of economic instruments, environmental pollution, resources and services.
När det gäller utvecklingen av ekonomiska instrument miljöförstöring, resurser och tjänster
As regards environmental pollution, the Commission is not aware of any losses of such shipments.
Vad gäller mijöföroreningar, är kommissionen inte medveten om några förluster vid några fartygstransporter.
Mr President, it has become universally acknowledged that environmental pollution, and certainly air pollution, are cross border issues par excellence.
Stöd Purvis ändringsförslagen och Förenta nationernas Göteborgsstandarder för nationella utsläppstak.
We also support his proposal to broaden the objectives as regards using cleaner technology, avoiding environmental pollution by organisations, preventing environmental accidents and replacing substances, products or means of transport which cause pollution.
Vi instämmer också med hans förslag om att använda renare teknik, att undvika miljöförstöring inom ramen för företag och att ersätta de ämnen, produkter och transportvägar som är miljöförstörande.
But how you gonna blame heart attacks and strokes on environmental pollution?
Men hur ska vi skylla hjärtattacker och slaganfall på miljöföroreningar?
The proposal for a directive on environmental liability is of great importance in ensuring improved environmental protection and combating all kinds of pollution.
Förslaget till direktiv om ?miljöansvar? är mycket viktigt för att garantera ett bättre miljöskydd och bekämpa alla former av föroreningar.
Because of acoustic and air pollution, air transport is also concerned by substantial environmental regulation.
På grund av buller och luftföroreningar berörs lufttransporterna även av omfattande miljöregler.
Part of the Community industry installed modern filters in their kilns to reduce environmental pollution.
Några företag installerade moderna ugnsfilter för att minska miljöföroreningar.
The Community Fifth Environmental Action Programme protects people from the adverse effects of air pollution.
Gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön skyddar människor från skadliga effekter från luftföroreningar.
Environmental agreements are typically unilateral commitments from business or industry designed to achieve pollution abatement or other environmental objectives.
Karaktäristiskt för miljöavtal är att de är unilaterala åtaganden från industrins eller företagens sida som har som målsättning att minska föroreningar eller uppnå andra miljörelaterade målsättningar.
(3) The Community already supports some environmental projects in Northwest Russia with grants from TACIS, which, inter alia, pays attention to the need to reduce environmental risks and pollution, including transboundary pollution.
(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar.
. We are in the process of drafting the proposal for a directive, presented in January 2002, on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, which is particularly important for ensuring better environmental protection and for combating all types of pollution, setting out new principles and proposing new obligations, specifically for companies.
. Vi håller på att omarbeta förslaget till direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador, som lades fram i januari 2002 och som är särskilt viktigt för att säkra ett bättre miljöskydd och bekämpa alla typer av föroreningar, fastställa nya principer och föreslå nya skyldigheter, särskilt för företag.
Air pollution is a major environmental health problem affecting developed and developing countries.
Luftföroreningar är ett stort miljörelaterat hälsoproblem för både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
The environmental pollution associated with these industries will also give rise to problems.
Den nedsmutsning av miljön som dessa industrier orsakar kommer också att skapa problem.
In the environmental field we have just passed a directive on marine pollution.
miljöområdet har vi just antagit ett direktiv om föroreningar till havs.
the manufacture of environmental equipment, such as pollution control devices, waste disposal facilities and monitoring apparatus
länder utom Storbritannien, Luxemburg och Nederländerna och i det sista var den två gånger så hög.
Ad hoc aid of 1.8 million was granted for environmental purposes through the Pollution Charge Act.
Stöd för särskilda ändamål på 1,8 miljoner euro beviljades för miljöändamål med stöd i lagen om föroreningsavgifter.
These days, the European Environmental Agency notes that thirty percent of Europeans suffer from noise pollution.
I dag fastslår Europeiska miljöbyrån att trettio procent av alla européer besväras av buller.

 

Related searches: Types Of Environmental Pollution - Different Types Of Pollution - There Are Various Types Of Pollution - Environmental Pollution - Environmental Pollution Control - Severe Environmental Pollution - Prevention Of Environmental Pollution - Serious Environmental Pollution - Prevent Environmental Pollution - Dangers Of Environmental Pollution -