Translation of "water pollution category" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

water category
Vattenkategori
Water category
Vattenkategori
Combating water pollution Measures to combat water pollution are among the Community's foremost initiatives.
Åtgärder för bekämpning av vattenföroreningar finns med bland gemenskapens första initiativ.
Air and water pollution
Förorening av luft och vatten
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
The same applies to water pollution and BSE pollution.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
combating water pollution the bathing water Directive, etc.
bekämpning av vattenförorening direktivet om kvaliteten p.i badvatten,
Assessing water use and pollution
Att uppskatta vattenanvändning och förorening
Strategies against pollution of water
Strategier mot förorening av vatten
Protection of water against pollution
Skydd av vatten mot föroreningar från jordbruket
Tackling water pollution in St Petersburg
Till angrepp mot problem med förorenat vatten i St Petersburg
the exhaustion and pollution of water resources
Försämring av tätortsmiljöer.
contributes to reducing soil and water pollution,
bidrar till att minska mark och vattenföroreningar
Protection of water against pollution, p. 11 10.
Skydd av vatten mot föroreningar från jordbruket, s. 11 10.
(in the case, e.g. of water pollution by sewage sludge or waste water).
när vatten förorenas av slam eller avloppsvatten).
(in the case, e.g., of water pollution by sewage sludge or waste water).
när vatten förorenas av slam eller avloppsvatten).
The question now arises as to how we manage water shortages and water pollution.
Frågan är nu hur vattenbristen och vattenföroreningarna skall bekämpas.
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
reducing water pollution caused or induced by nitrates from agricultural sources and preventing further such pollution.
att minska vattenförorening som orsakas eller framkallas av nitrater som härrör från jordbruket, att förhindra ytterligare sådan förorening.
Besides diffuse pollution coming from agricultural sources, urban waste water discharges are the second most important pollution source in terms of eutrophication of water bodies.
Avloppsutsläpp från tätbebyggelse är den nästviktigaste källan till övergödning av vattensamlingar, efter föroreningar från jordbruket.
If we are to combat water pollution, agricultural, industrial and
Situationen är desto mer oroväckande med tanke på att två
transboundary environmental issues, in particular air, soil and water pollution,
Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt de som rör föroreningar av luft, mark och vatten.
How embarrassing the continuous water pollution is to common folks.
Den ständiga vattenföroreningen är pinsam för vanligt folk.
3.1.2 Action against the chemical pollution of water is vital.
3.1.2 Kampen mot kemisk förorening av vatten är central.
Articles 13 and 21 (Community strategies against pollution of water).
Artiklarna 13 och 21 (Kommissionens strategier för att förebygga förorening av vatten).
The strategy for Europe's drinking water should, therefore, be based on pollution prevention and monitoring water quality.
Slutligen varierar tillgången på dricksvatten i denna ge menskap.
1 Includes waste water (industrial waste in included in pollution reduction)
1 Inklusive hantering av avfallsvatten (industriavfall ingår i bekämpning av föroreningar)
(a) prepare surveys of point sources of pollution, estimate water pollution from non point sources and extrapolate both by sector and the main types of pollution
a) sammanställa översiktsdokumentation över punktuella föroreningskällor, utföra bedömningar av vattenföroreningar från diffusa källor samt löpande aktualisera denna dokumentation, och presentera den uppdelad efter branscher och viktigaste föroreningstyper,
4.13 Policy interventions outside the fresh water area may also play a role in the prevention of water pollution.
4.13 Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att förhindra vattenföroreningar.
A price directly linked to the water quantities used or pollution produced can ensure that pricing has a clear incentive function for consumers to improve water use efficiency and reduce pollution.
Om priset kopplas direkt till den förbrukade vattenmängden eller den orsakade föroreningen ger det ett klart incitament till användarna att effektivisera sin vattenförbrukning och minska föroreningarna.
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
Reduce pollution produced by the Balsh refinery, including discharges into the Gjanica River, and take measures to tackle water pollution in general.
Minska de föroreningar som orsakas av raffinaderiet i Balsh, bl.a. dumpningen i Gjanica floden, och vidta åtgärder för att komma till rätta med vattenföroreningar i allmänhet.
1.15 Policy interventions outside the fresh water area can also play a role in strengthening the prevention of water pollution.
1.15 Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att i högre grad förebygga vattenföroreningar.
Complementing existing Community legislation on major sources of pollution, urban waste water discharges, pollution from agriculture and impacts from large industrial installations, the water framework directive foresees emission controls for particularly hazardous substances and water quality standards at Community level.
I ramdirektivet om vatten, som kompletterar den befintliga gemenskapslagstiftningen om viktiga föroreningskällor, om utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, om föroreningar från jordbruket och om påverkan från stora industrianläggningar, planeras utsläppskontroller för särskilt farliga ämnen och vattenkvalitetsnormer på gemenskapsnivå.
Reduce pollution produced by the Balsh refinery, including the discharge into the Gjanica River, and take measures to tackle water pollution in general.
Minska de föroreningar som orsakas av raffinaderiet i Balsh, bl.a. dumpningen i Gjanica floden, och åtgärda vattenföroreningar i allmänhet.
urban environment problems relating, inter alia, to transport, waste, waste water, air pollution and noise, and the quality of drinking water,
Miljöproblem i städerna som hänger samman med bland annat transporter, avfall, avloppsvatten, luftföroreningar och buller och med dricksvattenkvaliteten.
As a result of the direct impact of pricing on water use and pollution, the pressure on water resources is reduced.
Ett direkt resultat av prissättning av vattenförbrukning och förorening är att påfrestningarna på vattenresurserna minskar.
Are we, in fact, really measuring the consequences for human health of water pollution caused by waste rinsing water containing detergents?
Kan vi verkligen överblicka de konsekvenser det får för människors hälsa att vattnet förorenas genom utsläpp av sköljvatten som innehåller tvätt och rengöringsmedel?
The qey environmental areas include impact assessment waste water, solid waste and air pollution.
Huvudinriktningen på miljöområdet är miljökonsekvensbedömningar, hantering av avloppsvatten och fast avfall samt bekämpning av luftföroreningar.
This has an impact on the environment in a number of ways water pollution and falling water tables, physical, chemical and biological degradation of the soil, air pollution and an increased risk of climate change.
Konsekvenserna för miljön är många. Nedsmutsning av vattnet i allmänhet samt försämrat grundvatten, fysiska, kemiska och biologiska skador på jordmånen, luftföroreningar och ökade risker för klimatförändringar.
3.1.1 Growing water scarcity and alternating periods of prolonged drought, flooding or water pollution have grave consequences in economic and social terms.
3.1.1 Vattenbrist, återkommande perioder med långvarig torka, översvämningar eller nedsmutsning av vattnet medför allvarliga konsekvenser och ekonomiska och sociala problem, och kan leda till att ekonomisk verksamhet upphör (t.ex.
Article 16 of the Water Framework Directive 2000 60 EC (WFD) sets out a strategy for dealing with chemical pollution of water.
I artikel 16 i ramdirektivet om vatten 2000 60 EG beskrivs en strategi för hantering av kemisk förorening av vatten.
Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation.
Miljöförvaltning, sektorsspecifika frågor (klimatförändringar, luftkvalitet, vattentillgångar och vattenkvalitet, avfallshantering, naturskydd, ökenspridning, kust och havsföroreningar, industriella föroreningar, osv.) miljöintegrering samt internationellt och regionalt miljösamarbete.
Chemical pollution of surface water can disturb aquatic ecosystems, causing loss of habitats and biodiversity.
Kemisk förorening av ytvatten kan störa akvatiska ekosystem och därmed leda till att habitat och biodiversitet förloras.
The risks of soil and water pollution remain very considerable, especially in the long term.
Riskerna för spridning, mark och vattenföroreningar till exempel, fortsätter att vara mycket stora, särskilt på lång sikt.

 

Related searches: Water Pollution Category - Pollution Category - On A Category By Category Basis - Water Pollution - Water Pollution Control - Water Pollution Prevention - Waste Water Pollution - Water Pollution Class - Pollution Of Water - Serious Water Pollution -