Translation of "water pollution prevention" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Pollution - translation : Prevention - translation : Water - translation : Water pollution prevention - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The strategy for Europe's drinking water should, therefore, be based on pollution prevention and monitoring water quality.
Slutligen varierar tillgången på dricksvatten i denna ge menskap.
(a) water quality in the Mediterranean, and control and prevention of marine pollution
a) vattenkvaliteten i Medelhavet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,
4.13 Policy interventions outside the fresh water area may also play a role in the prevention of water pollution.
4.13 Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att förhindra vattenföroreningar.
1.15 Policy interventions outside the fresh water area can also play a role in strengthening the prevention of water pollution.
1.15 Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att i högre grad förebygga vattenföroreningar.
prevention of industrial pollution
Förebyggande av industriell förorening.
1.15 Policy interventions outside the freshwater area can also play a role in strengthening the prevention of water pollution.
1.15 Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att i högre grad förebygga vattenföroreningar.
4.13 Eventually, policy interventions outside the freshwater area can also play a role in the prevention of water pollution.
4.13 I slutändan kan politiska insatser utanför sötvattensområdet också spela en roll för att förhindra vattenföroreningar.
The prevention of pollution and water deterioration has to be right as well as the ability to manage water in times of drought and flood.
Att förhindra miljöförstöring och vattenförsämring måste vara rätt liksom möjlighet att förvalta vattenresurser vid torka och översvämning.
Air and water pollution
Förorening av luft och vatten
And again, environmental pollution, air pollution, water pollution, deforestation, greenhouse gas emissions...
Och återigen miljöförstöring, luftförorening, vattenförorening, skogsskövling och växthusgasutsläpp.
The same applies to water pollution and BSE pollution.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
Strategies against pollution of water
Strategier mot förorening av vatten
Protection of water against pollution
Skydd av vatten mot föroreningar från jordbruket
1996 Integrated Prevention and Control of Pollution IPPC
1996, samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC direktivet)
Maritime safety and prevention of pollution from ships
Sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
(e) the proposed methods for pollution prevention and abatement
e) Föreslagna metoder för att förebygga och minska förorening.
Activities covered by Council Directive 96 61 EC29 need an integrated, periodically reviewed permit, addressing pollution to air, water and soil, waste prevention and disposal, energy use, accident prevention and site clean up.
Verksamhet som omfattas av rådets direktiv 96 61 EG29 kräver ett integrerat tillstånd som ses över med jämna mellanrum och som avser luft , vatten och markförorening, begränsning och hantering av avfall, energianvändning, förebyggande av olyckor och sanering av förorenade områden.
(b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution
b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening,
(including SAR) , maritime security and prevention of pollution caused by ships
(inbegripet sjöräddning) sjöfartsskydd och förebyggande av föroreningar från fartyg
4.5 MARPOL convention (Annex VI) prevention of air pollution from ships
4.5 Marpol konventionen (bilaga VI) Förhindrande av luftföroreningar från fartyg
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336 2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051 95 (EUT L 64, 4.3.2006, s.
(40) With regard to pollution prevention and control, Community water policy should be based on a combined approach using control of pollution at source through the setting of emission limit values and of environmental quality standards.
(40) I fråga om förebyggande och reglering av föroreningar bör gemenskapens vattenpolitik utgå från ett kombinerat tillvägagångssätt och använda reglering av föroreningar vid källan genom att fastställa gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormer.
Protection of water against pollution, p. 11 10.
Skydd av vatten mot föroreningar från jordbruket, s. 11 10.
(in the case, e.g. of water pollution by sewage sludge or waste water).
när vatten förorenas av slam eller avloppsvatten).
(in the case, e.g., of water pollution by sewage sludge or waste water).
när vatten förorenas av slam eller avloppsvatten).
Continue work on the transposition of the EU acquis, with particular emphasis on waste management, water quality, air quality, nature protection and integrated pollution prevention and control.
Fortsätta arbetet med införlivandet av EU s regelverk med särskild betoning på avfallshantering, vattenkvalitet, luftkvalitet, naturskydd och samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Europe is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa gör något för säkerheten till havs och för att förhindra miljöförorening.
The question now arises as to how we manage water shortages and water pollution.
Frågan är nu hur vattenbristen och vattenföroreningarna skall bekämpas.
4.8 Public measures are needed to prevent water pollution.
4.8 För att förhindra vattenföroreningen bör det vidtas offentliga åtgärder.
reducing water pollution caused or induced by nitrates from agricultural sources and preventing further such pollution.
att minska vattenförorening som orsakas eller framkallas av nitrater som härrör från jordbruket, att förhindra ytterligare sådan förorening.
The key goals remain the prevention from further pollution of ground and surface water, the protection of eco systems, the promotion of the sustainable use of water, the control of floods and droughts and the termination of discharging dangerous substances into surface water.
De viktigaste målen förblir att bekämpa en ytterligare nedsmutsning av grund och ytvattnet, skydda ekosystemen, stimulera en hållbar användning av vatten, bekämpa översvämningar och torka samt att sluta släppa ut farliga ämnen i ytvattnet.
Requirements means the safety and pollution prevention requirements laid down in the Conventions
krav de krav på säkerhet och förhindrande av förorening som fastställs i konventionerna.
the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) and
1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och
amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships
om ändring av direktiven om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg
How embarrassing the continuous water pollution is to common folks.
Den ständiga vattenföroreningen är pinsam för vanligt folk.

 

Related searches: Water Pollution Prevention - Prevention Of Water Pollution - Pollution Prevention - Prevention Of Pollution - Pollution Prevention And Control - Pollution Prevention Plan - Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping - Integrated Pollution Prevention - Pollution Prevention Activities - Pollution Prevention Measures -