Translation of "heavily" to Thai language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Breathing Heavily
หายใจหน ก
(breathing heavily)
(หายใจหอบๆ)
( sighs heavily )
.
Heavily muscled.
ม กล ามเน อมาก
(BREATHING HEAVILY)
(เส ยงหอบแรง)
(BREATHING HEAVILY)
(หายใจแรง)
Banking heavily manufacturing
ท งท ด น การเง น อ ตสาหกรรมหน ก
sighs heavily sighs
sighs heavily sighs
(BOURNE BREATHING HEAVILY)
(บอร นหายใจหอบแรง)
breathing heavily speaking spanish
เส ยงใจเต น ภาษา สเปน
Trees creaking Breathing heavily
ท ราบ เด ย
Mr. Jabez Wilson laughed heavily.
แม จะกลายเป นง ายข น. นายว ลส น Jabez ห วเราะอย างหน ก
Which pressed heavily upon your back,
ซ งเป นภาระหน กอ งบนหล งของเจ า
Very heavily mined, you'll find, I'm sure.
อย างหน กศ ลธรรมค ณจะพบ ฉ นแน ใจว า ใช เรากำล งท ด ท ส ดออกจากท น
You'll be a woman soon Breathing Heavily
ค ณจะเป นผ หญ งเร ว ๆ น หายใจหน ก
that weighed so heavily on your back, and
ซ งเป นภาระหน กอ งบนหล งของเจ า
by the clouds which are heavily loaded with water,
ขอสาบานต อเมฆท พย ง (ฝน) อย างหน ก
Somebody in full flight trod heavily on his finger.
ใครบางคนในเท ยวบ นเต มร ปแบบ trod หน กในน วม อข องเขา
It no doubt will be heavily guarded, by guards.
แน นอนว าม การป องก นแน นหนา โดยการ ดหลายคน
Two both have been marketed heavily, creating unnatural demand.
สอง ท งสองอย างถ กโฆษณาอย างมาก สร างความต องการเท ยม
But, you'll be surprised how heavily they can weigh.
พวกเจ าอาจทำให เหล าบรรพชนร ส กประหลาดใจ พวกเขาจะร ส กได เอง
the road to Dushanbe is a heavily traveled military artery.
ถนน Dushanbe ม นเป นเส นทางลำเล ยงพลหล กเลยนะ
(breathes heavily) I'm sorry, I shouldn't be here right now,
(breathes heavily) ผมขอโทษ ผมไม ควรจะอย ตรงน แล ว
But compare to love, I look more heavily upon conditions.
เธอค อนางฟ าของฉ น โกอ นเช ร แล วน า
Became heavily involved in a number of extra vocational activities.
กลายเป นผ ท แข งแกร งท ส ดในท กก จกรรม
That bastard s so heavily leveraged, it would wipe him out.
เขาเก บเง นสดไว เยอะเขาพ งแน
Dear Eunjoo, you were right, it snowed heavily on January 9.
ค ณ ม นจ ค ณพ ดถ ก ห มะตกหน กจร งๆด วย
The diamond is heavily guarded inside of Peyman Alahi's Malibu compound.
ในท พ กย านมาล บ ของเพย แมน อลาฮ
The child soon fell asleep, and lay heavily in his mother's lap.
เด กหล บเร ว ๆ น และวางอย างมากในการต กแม ของเขา
My friend was also heavily bullied and he dropped out of school...
เพ อนผมก เคยโดนแกล งอย างหน ก เขาก เลยลาออกจากโรงเร ยนมาน ะคร บ
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.
ร างกายถ กเคล อบด วยเกราะ ทนทานต อการโจมต ข นร นแรง
There is no need to panic. This conference hall is heavily fortified.
ไม จำเป นต องต นตระหนก หอประช มแห งน ป องก นไว อย างแน นหนา
Now, the entrance is heavily guarded. We need a way to get inside.
เอาล ะ ทางเข าถ กเฝ าแน นหนามาก เราต องเข าไปในน น
By oath of those that sprint, breathing heavily. (The horses used in Holy War.)
ขอสาบานด วยม าท ว งหอบฮ ก ๆ
After two or three ineffectual attempts, he reeled, and fell heavily to the ground.
อาน หล งจากท สองหร อสามพยายามท ไร ผลเขา reeled และลดลงอย างหน กไปท พ นด น
But given that x is used so heavily it does introduce a slight problem.
แต ว าต วแปร x ถ กใช เยอะมาก จนกระท งม ป ญหาก นเลย
We believe it's heavily fortified. We're not sure how many troops are guarding it.
เราเช อว าม การตร งกองกำล งหนาแน นท เด ยว ไม แน ใจด วยว า ม กำล งอย ตรงน นมากเท าไหร
Or dost thou (Muhammad) ask a fee from them so that they are heavily taxed?
หร อว าเจ าได ขอค าตอบแทนจากพวกเขา ด งน นพวกเขาจ งแบกภาระหน กเพราะม หน
Whoever disregards (the Quran) will be heavily burdened with sin on the Day of Judgment
ผ ใดห นหล งให อ ลก รอาน แท จร งเขาจะแบกโทษหน กในว นก ยามะฮ (อย ในนรก)
Your wrath lies heavily on me. You have afflicted me with all your waves. Selah.
พระ พ โรธ ของ พระองค หน ก อย บน ข าพระ องค และ พระองค ทรง ท บถม ข าพระ องค ด วย คล น ท งส น ของ พระองค เซ ลาห
Your wrath lies heavily on me. You have afflicted me with all your waves. Selah.
พระพ โรธของพระองค หน กอย บนข าพระองค และพระองค ทรงท บถมข าพระองค ด วยคล นท งส นของพระองค เซลาห
Australia, for example, is heavily dependent on exporting iron ore and natural gas to China.
ต วอย างเช น ออสเตรเล ยต องพ งพาอย างมาก ก บการส งออกแร เหล ก ก าซธรรมชาต ไปเม องจ น
Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest.
การ เช อเช ญ ท ย ง ใหญ บรรดา ผ ทำ งาน เหน ดเหน อย และ แบก ภาระ หน ก จง มา หา เรา และ เรา จะ ให ท า น ท งหลาย หาย เหน อย เป น ส ข
Come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest.
การเช อเช ญท ย งใหญ บรรดาผ ทำงานเหน ดเหน อยและแบกภาระหน ก จงมาหาเรา และเราจะให ท านท งหลายหายเหน อยเป นส ข
However the first thing that I needed was mosquito repellent typography because they were definitely around heavily.
อย างไรก ตามส งแรกท ผมต องการกล บเป น อ กษรประด ษฐ จากขดยาก นย ง เพราะแถวน นม พวกม นอย มากเหล อเก น

 

Related searches: Heavily - Heavily Involved - Invest Heavily - Rely Heavily - Heavily Used - Heavily Dependent - Heavily Influenced - Invested Heavily - Heavily Discussed - Heavily Affected -