Translation of "assign a case" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Assign - translation : Assign a case - translation : Case - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Assign a dozen men.
Bir düzine adam ver.
Assign
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, digiKam şu işlemlerden önce kullanıcıya soru yöneltir Gömülü profili olmayan görüntüye Çalışma alanı öntanımlı renk profilini uygularken. veya Gömülü profili olan görüntünün çalışma alanı profili ile aynı olmaması durumunda.
Assign
Ata
Assign
Ata
Assign
Kayıt değiştiriliyor
Assign it to a keyboard.
Bunu klavyeye uyarlayacağım.
Assign Tag
Etiket Tanımla
Assign Rating
Değerlendirme Ataselect tags menu
Assign profile
Profil ata
Assign tools
Atama araçları
Assign Field
Atama Alanı
Assign Profiles
Profilleri Ata
Assign Profiles
Profilleri Ata
Assign Shortcut...
Kısayol Ata...
Assign Color...
Renk Ata...
Assign action
Eylem Atama
Assign Action...
Eylem Ata...
Assign a man to each one.
Her birine bir adam takın.
I'll assign a man to check it.
Bir adamıma kontrol ettireyim.
Assign this Tag
Bu Etiketi Ata
Assign port automatically
Portu otomatik ata
Assign with Template...
Başlangıçta aktarılacak sıra
Assign Meta DTD...
Meta DTD Ata...
Assign next number
Sonraki numaraya ataCombine transactions
I've asked Tom to assign you a bodyguard.
Sana bir koruma ataması için Tom'a rica ettim.
Others do not assign him a national category.
Diğerleri ise onu belirli bir milli kimlikle etiketlememişlerdir.
Assign to all tracks
Tüm parçalara ata
Assign to Selected Column
Sekme
So you can't assign entropy to a particular state.
Bu özel durum için bir entropi belirleyemezsiniz.
But it's also used to assign a temperature range.
Ve ayrıca sıcaklık aralığını belirlemek için de kullanılıyor.
Why would we want to assign a probability to a sentence?
Neden bir cümlenin metinde geçme olasılığını... belirlemek isteyelim?
Assign Tags to Selected Items
Seçilen Ögelere Etiket Ata
Assign Tags to This Item
Bu Ögeye Etiketleri Ata
Assign Tags to All Items
Tüm Ögelere Etiket Ata
Assign and keep color profile
Profil ata
Assign all to selected tracks
Seçilen tüm parçalara ata
Assign tags and rate pages
Etiket ata ve sayfaları oylaName
You got a bad case, a very bad case.
Durumun vahim, çok vahim bir vaka.
And they assign daughters unto Allah!
Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar.
And they assign daughters unto Allah!
Tutuyor, Allah'a kızları nispet ediyorlar.
And they assign daughters unto Allah!
Onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar.
And they assign daughters unto Allah!
Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar.
Assign Meta DTD in XML Format
XML Biçiminde Meta DTD Ata
Step 2 assign overs and unders
İkinci adım üstte ve altta kalan kısımları belirle.
Following that, technical procedures to assign a country code can begin.
Ülke kodu alınmasıyla ilgili teknik prosedürler ancak bundan sonra başlayabiliyor.

 

Related searches: Case A Case By Case Review - Assign A Case - Assign Case - Case By Case - Case By Case Basis - On A Case By Case Basis - Case To Case - From Case To Case - Case To Case Basis - Case By Case Decision -