Translation of "centuries past" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Centuries.
Asırlar sürdü.
Centuries.
Asırlar.
This small, pleasant museum is devoted exclusively to Athens' modern history, particularly of the past two centuries.
Küçük ve zevkli bir tasarıma sahip bu müze, tamamen Atina nın modern tarihine, özellikle de şehrin son iki yüzyıllık tarihine ayrılmış.
In past centuries, the tapestry of Bosnian life included as many as 12,000 Bosnian Jews and 23,000 German speakers.
Geçmiş yüzyıllarda, Bosna'daki yaşam dokusunda 12 bin Bosnalı Yahudi ve 23 bin Almanca konuşan insan vardı.
Centuries passed by...
Asırlar geçti...
What braves the centuries... will also be strong through the centuries.
Ne cesur yüzyıllar... asırlar boyunca güçlü olacak.
Once known as the hobby of kings, it has grown throughout centuries to become a popular past time across the world.
Eskiden kralların hobisi olan bu iş, yüzyıllar içinde tüm dünyada sevilen bir uğraş oldu.
We're against lying, but we're covertly for it in ways that our society has sanctioned for centuries and centuries and centuries.
Yalan söylemeye karşıyız, ama gizliden gizliye, toplumumuzun asırlardır onayladığı şekillerde yalan söylemenin lehindeyiz.
It survived the centuries.
Tablet yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış.
Preoccupied with superstitions of centuries past, he became a dreamer for whom the line between the real and the supernatural became blurred.
Kafası geçmiş yüzyılların hurafeleriyle dolmuş ve gerçek ile gerçeküstü arasındaki farkı ayırt edemeyen bir hayalpereste dönüşmüştü.
Life hadn't changed for centuries.
Hayat yüzyıllardır değişmemişti.
Centuries of fear for nothing.
Asırlar boyu süren boş bir korku.
There were 18 centuries of equites.
Toplam 18 equites centuria'sı vardı.
For centuries we have declared independence
Yüzyıllar boyu bağımsızlıklarımızı ilan ettik.
Centuries back when man and woman...
Asırlarca geçmişte kadın ve erkeğin...
Built by the Portuguese, centuries ago.
Portekizliler inşa etmiş, asırlar önce.
But we have, somehow, in the course of the last few centuries, or even decades, started to cultivate an image of a mythical, rural agricultural past.
Her nasılsa, son bir kaç yüzyıl... ... ya da onlarca yıl içerisinde ...geçmişteki efsanevi, kırsal zirai şekli ile... ...tarim yapmaya başladık.
During past centuries, the southern part of Europe has been devastated by a great number of large earthquakes, resulting in human victims and enormous material loss.
Son yüzyıllarda Avrupa'nın güney kesimi çok sayıda depremle yıkıma uğradı ve can kayıpları ve muazzam maddi hasar meydana geldi.
Now here's eight centuries of economic growth.
İşte sekiz yüzyılın ekonomik büyümesi
The age of windows lasted four centuries.
Pencere dönemi dört yüzyıl sürdü.
Once before, the centuries reversed a judgment.
Yargı, bir kez daha ters tepti.
The past is the past.
Geçmiş geçmiştir.
Ice sheets would continue to disintegrate for centuries.
Buz tabakaları parçalanmaya yüzyıllar boyunca devam edecek.
History Italian cuisine has developed over the centuries.
Tarihçe İtalyan mutfağı yüzyıllar içerisinde gelişti.
Marine fish have been similarly valued for centuries.
Deniz balıkları da benzer şekilde yüzyıllar boyunca değerlendirilmiştir.
The English constitution is the work of centuries ...
Burdan yola çıkarak Kutsal ittifak'ımeydana getirdi.
First propounded by Confucius five centuries before Christ
İsa'dan beş yüz yıl önce ilk olarak Konfiçyüs tarafından meydana koyuldu.
We might have been born in different centuries.
Farklı asırlarda doğmuş da olabilirdik.
Centuries of tradition kicked right in the pants.
Yüzyılların geleneği acımadan çöpe atılacak.
Oh, last night is the past, and the past is past.
Dün gece geçti gitti, geçmiş geçmişte kaldı.
The coins date to the 12th and 13th centuries.
Sikkelerin geçmişi 12 ve 13. yüzyıllara dayanıyor.
Centuries ago, people started fires using flint and steel.
Yüzyıllar önce, insanlar çakmaktaşı ve çelik kullanılarak ateş yakmaya başladı.
This cathedral was built more than four centuries ago.
Bu katedral, dört yüzyıldan fazla süre önce inşa edilmiş.
German student jargon in the eighteenth and nineteenth centuries .
German student jargon in the eighteenth and nineteenth centuries .
That's probably more than at any time in centuries.
Bu muhtemelen yüzyıllardır görülenden daha fazla.

 

Related searches: Past Centuries - Centuries Past - Of Centuries Past - In The Past Centuries - In The Past Few Centuries - From Past Centuries - For The Past Couple Of Centuries - Past Few Centuries - During Past Centuries - In The Past Past -