Translation of "covered bonds" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Bonds - translation : Covered - translation : Covered bonds - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Your government bonds, your savings bonds, your liberty bonds.
Devlet tahvillerin, tasarruf tahvillerin, özgürlük tahvillerin.
Bonds
Bağlar
Bonds?
Tahviller mi?
Bonds.
Tahviller.
Bonds, sir?
Tahviller mi efendim?
What bonds?
Hangi tahvilleri?
Confederate bonds.
Konfederasyon tahvilleri mi?
The bonds?
Tahvil?
What bonds?
Hangi tahvillerden?
Draw atomic bonds
Atomik bağlar çiz
Show Multiple Bonds
Çoklu Bağları Göster
Snap to Bonds
Bağları kopar
Renders hydrogen bonds
Atom
Show Multiple Bonds
Atom numarası
So single bonds.
Tekli bağlar.
All single bonds.
Hepsi tekli bağ.
Your mother's bonds.
Annenin tahvilleri.
Good old bonds.
Para eden tahviller.
The government bonds.
Hükümet tahvilleri.
So it is creating demand for T bonds for Treasury bonds.
Yani Hazine bonolarına talep oluşturuyor.
These bonds, they're called polar bonds because the molecules themselves are polar.
Buradaki bağlar polar bağlar olarak adlandırılıyor çünkü buradaki taneciklerin kendileri polar yapıdalar. .
If we had double bonds, it would be ene, triple bonds, ine.
Eğer çift bağ olsaydı, en olurdu, üçlü bağ olsaydı da in olurdu. .
Bonds are also traded.
Tahviller de borsada ve ikinci el piyasada işlem görür.
Gives them Treasury bonds
Hazine bonosu veriyor.
Where are those bonds?
Tahvillerim nerede?
Lend me the bonds?
Tahvilleri borç vermek mi?
Will Marshall accept bonds?
Marshall tahvil kabul eder mi?
Lent me the bonds?
Tahvilleri borç vermek mi?
Horace's Union Pacific bonds?
Horace'ın Union Pacific tahvillerinden mi?
They were Horace's bonds.
Tahviller Horace'ndı.
And we came up with this idea of issuing bonds, press freedom bonds.
Ve aklımıza ihraç bonoları, özgür basın bonoları geldi.
So they were covered with whatever covered them?
Onların üstüne neler çöktü, neler!
So they were covered with whatever covered them?
Böylece ona (o toplumun başına) sardırdığını sardırdı.
So they were covered with whatever covered them?
Lut milletinin kasabalarını yere batıran, onları gömdükçe gömen O'dur.
So they were covered with whatever covered them?
Derken o şehirleri, örten örttü gitti.

 

Related searches: Bonds, Convertible Bonds - Convertible Bonds And Bonds - Bid Bonds, Performance Bonds - Exchangeable Bonds Bonds - Bonds, Performance Bonds - Bonds With Warrants And Exchangeable Bonds - Warrant Bonds, Convertible Bonds - Covered Bonds - Mortgage Covered Bonds - Structured Covered Bonds -