Translation of "dashed line" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Dashed - translation : Dashed line - translation : Line - translation :
Hat

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So the convention is to make this line into a dashed line.
Bunu göstermek için de doğruyu çizgi çizgi gösteriyoruz.
And the convention to do that is to actually make the line a dashed line.
Ve grafikte bunu göstermenin yolu da doğruyu çizgi çizgi yapmaktır.
Dashed Lines
Kesikli Çizgiler
Dashed unpleasant.
Tatsız Kesikli.
So here they've graphed a line in red, and the inequality includes this line because it's in bold red. It's not a dashed line.
Burada grafikte kırmızı bir çizgi verilmiştir ve bu çizgi kalın ve kırmızı olduğu için eşitsizliğe dahildir.
And let me draw I'm trying my best to turn it into a dashed line.
Yani çizdiğim bu düz doğruyu, çizgili bir doğruya çevireceğim.
I'll just erase sections of the line, and hopefully it will look dashed to you.
Aralıklarda çizgiyi sileceğim, böylece çizgili gibi gözükeceğini umuyorum.
She dashed downstairs.
O, merdivenlerden aşağı hızla koştu.
Tom dashed after Mary.
Tom Mary'nin peşinden hızla koştu.
I'm dashed! he said.
Ben kesik! Dedi.
Well, I'll be dashed!
Kahroldum!
I dashed off the report.
Ben raporu karaladım.
The news dashed our hopes.
Haber umutlarımızı yıktı.
and dashed about the world.
...dünyada başıboş dolaşmasına izin verebilirim.
He dashed out of the store.
O, dükkândan dışarı fırladı.
They dashed water into my face.
Onlar yüzüme su çarptılar.
His illness dashed all his hopes.
Onun hastalığı tüm umutlarını yıktı.
Tom dashed out of the room.
Tom aceleyle odadan dışarı fırladı.
Tom dashed out into the street.
Tom sokağa fırladı.
Something you dashed off quickly, huh?
Eleştirmen
So dashed absurd, don't you know.
Yani saçma kesik, bilmiyorum.
His hopes and dreams were dashed.
Umutları ve hayalleri berbat olmuştur.
So I'm turning that solid line into a dashed line to show that it's just a boundary, but it's not included in the coordinates that satisfy our inequality.
Bu çizmiş olduğum düz doğruyu çizgiliye dönüştürerek, eşitsizliğimin grafiğinde bu doğrudaki noktaların dahil olmadığını gösteriyorum.
A cat dashed out of the room.
Bir kedi odadan dışarıya hızla koştu.
He dashed to catch the last train.
Son trene yetişmek için hızlı koştu.
Tom dashed off a note to Mary.
Tom Mary'ye aceleyle bir not yazdı.
the holdup men dashed into the clear...
açık olmasından yararlanarak dışarı çıktılar...
Holmes dashed into the crowd to protect the
Her, yumruklarını ve diğer yapışır.
Her hopes were dashed when she heard the verdict.
O, kararı duyunca umutları alt üst olmuştu.
So we dashed, all of us, towards the shelter.
Hepimiz sığınağa doğru koşmaya başladık.
He's had some sort of dashed fit, I said.
O kesik uyum çeşit vardı, dedim.
This is the shear operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shear correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line's position.
Makaslama işlemi önizlemesi. Fare işaretçisini bu alanın üzerine getirirseniz, oluşan dikey ve yatay kesikli çizgiler ile makaslama ayarlarını yapabilirsiniz. Kesikli çizginin konumunu sabitlemek için sol fare düğmesine bırakın.
This is the free rotation operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the free rotation correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line's position.
Bu, serbest yönlendirme işlemi önizlemesidir. Fare işaretçisini bu alanın üzerine getirirseniz, oluşan dikey ve yatay kesikli çizgiler ile serbest yönlendirme doğrulaması ayarlarını yapabilirsiniz. Kesikli çizginin konumunu sabitlemek için sol fare düğmesine bırakın.
Set here the color used to draw dashed guide lines.
Burada, kesik çizgi şeklindeki kılavuz renklerini ayarlayın.
The thing, you see, is that Jeeves is so dashed competent.
Şey, gördüğünüz, Jeeves yetkili kesik olduğunu.
The Slovenian statements have dashed Macedonian hopes, said the daily Utrinski Vesnik.
Utrisnki Vesnik gazetesi, Slovenya'nın açıklamasının Makedonya'nın umutlarını dağıttığını yazdı.
Set here the width in pixels used to draw dashed guide lines.
Burada, çizim kılavuzu kesikli çizgileri için kullanılacak piksel genişliğini seçin.
If I were a young man, I'm dashed if I wouldn't be jealous.
Eğer genç bir erkek olsaydım, kıskançlıktan deliye dönerdim.
When you dashed towards that girl, I don't know why but my heart sank.
O kiza yardim ettigin zaman kalbime birsey saplandi sanki
line from this purple line.
Bu mor çizgi çizgi.
Make a line, a line.
Sıraya girin, sıraya!
If this option is enabled, the preview area will be split horizontally, displaying the original and target image at the same time. The target is duplicated from the original below the red dashed line.
Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde ön izleme alanının yatay bölünmesi ile asıl ve hedef resmi aynı anda görebilirsiniz. Hedef resim kırmızı kesikli çizgi ile ayrılmış ve alttadır.
If this option is enabled, the preview area will be split horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above the red dashed line, the target below it.
Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde önizleme alanının yatay bölünmesi ile asıl ve hedef resmi aynı anda görebilirsiniz. Hedef resim kırmızı kesikli çizgi ile ayırılmıştır. Asıl resim kesikli çizginin üstünde, hedef resim ise altındadır.
This line here and this line here, so this line and this line, they're parallel.
Bu doğru, bu doğru ve böylece bu doğru ve bu doğru, bunlar paralel. .
Ten conventional rail lines radiate from the city to Shanghai (Jinghu Line), Guangzhou (Jingguang Line), Kowloon (Jingjiu Line), Harbin (Jingha Line), Baotou (Jingbao Line), Qinhuangdao (Jingqin Line), Chengde (Jingcheng Line), Tongliao, Inner Mongolia (Jingtong Line), Yuanping, Shanxi (Jingyuan Line) and Shacheng, Hebei (Fengsha Line).
Geleneksel dokuz demiryolu hattı şehirden yayılır Şanghay (Jinghu Hattı), Guangzhou (Jingguang Hattı), Kowloon (Jingjiu Hattı), Harbin (Jingha Hattı), Baotou (Jingbao Hattı), Qinhuangdao (Jingqin Hattı), Chengde (Jingcheng Hattı), Tongliao, İç Moğolistan (Jingtong Hattı) ve Yuanping, Shanxi (Jingyuan Hattı).

 

Related searches: Dashed Line - Blue Dashed Line - Black Dashed Line - Long Dashed Line - Dot Dashed Line - Short Dashed Line - Red Dashed Line - Dashed Dotted Line - A Dashed Line - Dashed Line Area -