Translation of "from a migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : From - translation : Migrant - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

From background
Arka taraftan
Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
She comes from a bourgeois background.
O burjuva bir çevreden geliyor.
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
How many of your 2000 workers are migrant workers from the North?
Kuzeyden Göçmen işçiler 2000 işçilerden kaç?
Select a Background
Seçim Yok
Suppress background images Selecting this option will prevent Konqueror from loading background images.
Arkaplan resimlerini gösterme Bu seçenek Konqueror' un arkaplan resimlerini göstermesini engelleyecektir.
Now, cooking allowed also that we became a migrant species.
Bakın, yemek pişirmek aynı zamanda göç eden bir tür olmamızı sağladı.
So, I have a science background, and I have a numbers background.
Yani, ben bir bilim yok ve ben bir numaraları yok.
A Egyptian style background
Description
Use a background pixmap
Bir arkaplan resmi kullan
Use a background pixmap.
Bir arkaplan resmi kullan.
Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
They are a long distance migrant, wintering in southern South America.
Uzun mesafe göçmenidirler, Güney Amerika'nın kuzeyinde kışı geçirirler.
The city has historically attracted a large number of migrant workers.
Şehir geçmişte büyük sayıda göçmen işçi çekmiştir.
It is a migrant, wintering in the south Atlantic and Pacific.
Göçmendirler, kışı güney Atlantik ve Pasifik'te geçirler.
The railways brought commercial development and migrant laborers, including Bambara from eastern regions of Senegal and from Mali.
Demiryolları ticari gelişimi ve Senegal'in doğu bölgelerinden ve Mali'den göçmen işçileri şehre getirdi.
And we detect this cosmic background radiation coming more or less evenly from all directions, forming a background beyond the stars.
Ve bu Kozmik Arka plan Işıması nın Geceleri gökyüzü neden karanlıktır?
CHANTlNG starts to emanate from background, then intensifies.
Arka planda ŞARKI başlıyor ve sesi git gide güçleniyor.
Tom came from a poor background, but he later became quite rich.
Tom yoksul bir sosyal çevreden geldi ama daha sonra oldukça zengin oldu.
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
A background check is required.
Bir arka plan kontrolü gereklidir.
There's a very sophisticated background.
Çok yönlü bir özgeçmişi var.
Tom has a veterinary background.
Tom'un veterinerlik geçmişi var.
Choose a new background color
Yeni arkaplan rengi seç
Choose a new background color
Yeni arka plan rengi seç
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
Background This background color is the one displayed behind the text by default. A background image will override this.
Arkaplan Bu arkaplan rengi bir metin arkasında öntanımlı olarak görünür. Arkaplan resmi önemsenmez.
Background Behind this door lays the ability to choose a custom default background.
Arkaplan
But this whole incident aroused a huge outcry from society about the isolation, both physical and mental, of these migrant workers.
Ama tüm bu olay halk arasında bu göçmen işçilerin fiziksel ve ruhsal yalnızlığı hakkında çok büyük bir kargaşa yarattı.
Well, soon as the harvest is in, you're a migrant worker. Afterwards, just a bum.
Hasat zamanı gelince göçmen bir işçisin, daha sonra bir serserisin.
The family had a musical background.
Aile müziğe yatkın bir geçmişe sahipti.
He has a background in business.
Onun işte bir alt yapısı var.
The portrait had a dark background.
Portrenin karanlık bir arka planı vardı.

 

Related searches: Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - People With A Migrant Background - From A Migrant Background - People From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - Young People From A Migrant Background - With A Migrant Background -