Translation of "out of people" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Out of people - translation : People - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

People ran out of the castle.
İnsanlar kaleden dışarı koştular.
Many people were out of work.
Birçok kişi işsizdi.
Get these people out of here.
Bu insanları buradan çıkarın.
Get those people out of here.
Şu insanları buradan çıkarın.
One out of every seven people.
Her yedi kişiden biri.
You get people out of poverty.
İnsanları fakirlikten kurtarırsınız.
Three million people were out of work.
Üç milyon kişi işsizdi.
I want these people out of here.
Bu insanları buradan çıkarmak istiyorum.
Please get these people out of here.
Lütfen bu insanları buradan dışarı çıkartın.
You cannot helicopter people out of poverty.
İnsanları helikopterler ile fakirliğin dışına çıkaramazsınız.
People say, Oh, snap out of it!
İnsanlar Eh, yeter artık, boşver! derler
I made a computer out of people.
İnsanlardan bir bilgisayar yaptım.
You ran out of people to find?
Bulacak insan mı kalmadı?
Hundreds of thousands of people were out of work.
Yüz binlerce insan işsiz kaldı.
People were out.
İnsanlar dışardaydı.
Look out people!
Bakın! Bakın millet!
Take twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan on iki adam seçin.
By 1897, thousands of people were out of work.
1897'de binlerce kişi işsizdi.
Not when millions of people are out of work.
Milyonlarca insan işsiz dolaşırken.
A lot of these people are out of work.
Birçoğu işsiz.
Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan on iki adam seçin.
Hundreds of people came out into the square.
Yüzlerce insan alana çıktı.
Okay, that's about 10 people out of 1,500.
Tamam, bu 1500 kişi içinde yaklaşık 10 kişi.
We're not about to run out of people.
Bizlerin insansız kalma durumu gibi bir durum yok.
There's a lot of vulnerable people out there.
Oralarda bir çok zavallı insanlar var.
We do not buy people out of slavery.
Biz insaları kölelikten kurtarmak için satın almıyoruz.
Clear people out of the houses you occupy.
Adamları sana yollarım. Kullandığınız evlerdeki insanları çıkarın.
Oh, frightening the wits out of honest people.
Ah, dürüst insanların korkunç zekaları.
People put buckets out ...
İnsanlar kovaları çıkardı.
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
(Allah, Musa'ya kırk gece ibadetten sonra buluşma va'detmiş ve kavminden yetmiş kişiyi de seçip o huzura getirmesini emretmişti).
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
Musa, belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam seçip ayırdı.
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
Musa, tayin ettiğimiz müddette milletinden yetmiş kişi seçti onları sarsıntı tutunca dedi ki Rabbim!
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
Ve Musa, kendisine vade verdiğimiz yere götürmek üzere kavminden yetmiş kişi seçti.
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
Mûsa, bizimle buluşma vakti için toplumundan yetmiş adam seçti.
And out of his people Moses singled out seventy men for Our appointment.
Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki Ey Rabbim!
There are more people in poverty, one out of six people in poverty.
Fakirlikte yaşayan insanlarsa daha da fazla, halkın altıda biri fakirlik içinde yaşıyor.
People came running out of the burning building, screaming.
İnsanlar çığlık atarak yanan binadan koşarak dışarıya çıktı.
The leaders were out of touch with the people.
Liderler insanlarla irtibatta değildi.
Some people would make apple pie out of it.
Bazıları buradan elmalı turta yapmayı tercih edebilir.
Out here today, there are a bunch of people
Şu aralar, bazıları
Theotocopulos is out with a crowd of people already.
Theotocopulos kalabalıkla beraber çıktı bile.
You know how many people are out of jobs?
Kaç kişinin işsiz olduğunu biliyor musun?
Don't people ever get out of bed in Romania?
Romanya'da insanlar yataktan hiç çıkmazlar mı?
By the end of August, 601,673 people were out of work.
Ağustos ayı sonu itibarıyla 601 bin 673 kişi işsiz durumda bulunuyor.
A lot of people are coming out of the movie theater.
Bir sürü insan sinemadan çıkıyor.

 

Related searches: People-to-people Exchanges - People To People Contact - People To People Links - People To People Ties - People-to-people Communication - People-to-people Relations - People To People Relationship - People-to-people Dialogue - People To People Business - People-to-people Actions -