Translation of "people from a migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : From - translation : Migrant - translation : People - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
From background
Arka taraftan
Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
She comes from a bourgeois background.
O burjuva bir çevreden geliyor.
I did what people from my kind of background were supposed to do.
Benim gibi insanlardan beklendiği şekilde davrandım.
Among the 200 million migrant workers, 60 percent of them are young people.
200 milyon göçmen işçi arasında, 60'ı gençler.
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
How many of your 2000 workers are migrant workers from the North?
Kuzeyden Göçmen işçiler 2000 işçilerden kaç?
Select a Background
Seçim Yok
Suppress background images Selecting this option will prevent Konqueror from loading background images.
Arkaplan resimlerini gösterme Bu seçenek Konqueror' un arkaplan resimlerini göstermesini engelleyecektir.
Now, cooking allowed also that we became a migrant species.
Bakın, yemek pişirmek aynı zamanda göç eden bir tür olmamızı sağladı.
So, I have a science background, and I have a numbers background.
Yani, ben bir bilim yok ve ben bir numaraları yok.
Are they just background noise from a soundtrack stuck on repeat, when people say things like, Kids can be cruel.
Çocuklar zalim olabiliyor söyleminde takılmış arka plan gürültüsünden mi ibaret?
And then, when they come out, most states don't even have a law prohibiting employers from discriminating against people with a background.
Ve sonra, dışarı çıktıkları zaman, çoğu eyalette işverenlerin belli geçmişe sahip kişilere ayrımcılık yapmalarına engel olacak bir yasa bulunmaz.
A Egyptian style background
Description
Use a background pixmap
Bir arkaplan resmi kullan
Use a background pixmap.
Bir arkaplan resmi kullan.
They are a long distance migrant, wintering in southern South America.
Uzun mesafe göçmenidirler, Güney Amerika'nın kuzeyinde kışı geçirirler.
The city has historically attracted a large number of migrant workers.
Şehir geçmişte büyük sayıda göçmen işçi çekmiştir.
It is a migrant, wintering in the south Atlantic and Pacific.
Göçmendirler, kışı güney Atlantik ve Pasifik'te geçirler.
The railways brought commercial development and migrant laborers, including Bambara from eastern regions of Senegal and from Mali.
Demiryolları ticari gelişimi ve Senegal'in doğu bölgelerinden ve Mali'den göçmen işçileri şehre getirdi.
And we detect this cosmic background radiation coming more or less evenly from all directions, forming a background beyond the stars.
Ve bu Kozmik Arka plan Işıması nın Geceleri gökyüzü neden karanlıktır?
CHANTlNG starts to emanate from background, then intensifies.
Arka planda ŞARKI başlıyor ve sesi git gide güçleniyor.
Tom came from a poor background, but he later became quite rich.
Tom yoksul bir sosyal çevreden geldi ama daha sonra oldukça zengin oldu.
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
A background check is required.
Bir arka plan kontrolü gereklidir.
There's a very sophisticated background.
Çok yönlü bir özgeçmişi var.
Tom has a veterinary background.
Tom'un veterinerlik geçmişi var.
Choose a new background color
Yeni arkaplan rengi seç
Choose a new background color
Yeni arka plan rengi seç
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
Background This background color is the one displayed behind the text by default. A background image will override this.
Arkaplan Bu arkaplan rengi bir metin arkasında öntanımlı olarak görünür. Arkaplan resmi önemsenmez.
Background Behind this door lays the ability to choose a custom default background.
Arkaplan
And so quietly in the background, I started sending people this.
Ve hemen arka planda, insanlara şunu göndermeye başladım,

 

Related searches: People With A Migrant Background - People From A Migrant Background - Young People From A Migrant Background - Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - With A Migrant Background -