Translation of "trying to solve" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm trying to solve this problem.
Bu sorunu çözmeye çalışıyorum.
I'm trying to solve the problem.
Sorunu çözmeye çalışıyorum.
We're not trying to solve the problem.
Sorunu çözmeye çalışmıyoruz.
It is no use trying to solve the riddle.
Bilmeceyi çözmeye çalışmanın faydası yok.
It is no use trying to solve this problem.
Bu sorunu çözmeye çalışmanın faydası yok.
I've been trying to solve this problem for hours.
Bu sorunu saatlerdir çözmeye çalışıyordum.
I'm not trying to solve the Middle East problem.
Orta Doğu sorununu çözmeye çalışmıyorum.
They're trying to solve those same kinds of mysteries.
Aynı tür gizemleri çözmeye çalışıyorlar.
Or essentially, when you're trying to solve the characteristic equation?
Size sorduğum soru ise şöyleydi
But let's set it So we're trying to solve this.
Konuya geri dönersek Biz bu denklemi çözmek istiyoruz.
We're trying to solve that equal to 0, so negative B.
Burda 0'a eşitlemeye çalıştığımız için b.
Well, we're trying to solve for how old is Arman today's.
Arman'ın bugün kaç yaşında olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
Well, we're trying to solve for how old is Arman today's.
Arman'ın bugün kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışıyoruz.
What would I observe as you went about trying to solve them?
Siz bu durumlarla basederken ben neyi gözlemlerim?
He's trying to find and solve water issues, the crisis around the world.
O dünyadaki su problemlerini bulmaya ve çözmeye çalışıyordu.
And what you see here is a mouse trying to solve a maze.
Ve burada gördüğünüz şey bir farenin labirenti çözmeye çalışması.
I'm not trying to say we can't solve complicated problems in a complicated world.
Karmaşık bir dünyada var olan karmaşık sorunları çözemeyiz demeye çalışmıyorum.
He wasn t trying to solve the food desert problem none of the store owners were.
Ne onun ne de diğer market sahiplerinin gıda çölü sorununu çözmek gibi bir amacı yoktu.
When you're trying to solve that quadratic? The B squared minus 4AC, that that's negative.
Karakteristik denklemi çözerken ne yaparız?
The government will activate Macedonia's diplomacy, trying to solve the differences with Greece over the name issue.
Bozinovski, Hükümet Makedonya'nın diplomasisini devreye sokarak Yunanistan ile isim konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye çalışacak.
And the context is the Earth the same context that we're trying to solve our problems in.
Ve bağlam da Dünya'dır bizim de içinde sorunlarımızı çözmeye çalıştığımız bağlamın aynısı.
So that's all fair and good. But the whole topic, what we're trying to solve, is present value.
Önceden dediğimiz gibi, riskimiz yok diyelim, eğer paramı buna koyarsam
Now, we're trying to build an artificial intelligence that can solve problems like this all on its own.
Şimdi bunun gibi problemleri tek başına çözebilecek bir yapay zeka yapmaya çalışıyoruz.
And so where essentially this equation, this is a linear equation that is trying to solve this problem.
Bu denklem, soruyu çözerken kullandığımız lineer bir denklem.
But let's say that the integral we're trying to solve is x squared minus y squared dx plus 2xy dy.
İntegralin x kare eksi y kare d x artı 2 x y d y olduğunu varsayalım.
Some of these you might actually see on your exams or when you're actually trying to solve a general limit problem.
Bu soruların bazıları, sınavlarınızda ya da ders çalışırken karşınıza çıkabilir.
Solving the Cyprus problem, Ban said, will give an inspiration to all those around the world trying to solve other seemingly intractable conflicts.
Ban, Kıbrıs sorununun çözümünün dünyada çözümsüz görünen diğer ihtilafları çözmeye çalışanlara da ilham verecektir. dedi.
So the Laplace transform, and I'll just say that's y, y is equal to y is what we're trying to solve for, the
Laplace dönüşümü, yani y, eşittir u üssü v.
Other difficulties may arise trying to solve the equation of motion for a charged particle in the presence of this damping force.
Diğer zorluklar bu sönümleme kuvveti varlığında bir yüklü parçacık için hareket denklemi çözmeye çalışırken ortaya çıkabilir.
In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
İklim krizini çözmek için demokrasi krizini çözmemiz gerekiyor.
Trying to.
Yazmaya çalışıyorum.
Solve
ÇözComment
Solve
Çöz
Solve
Çöz
He wants to solve ethics.
Etiği çözmek istiyor.

 

Related searches: Trying To Solve - I Am Trying To Solve - Be Trying To Solve A Crime - Trying To Solve A Problem - We Are Trying To Solve - Trying To Solve This - Solve - Solve The Problem - Solve The Issue - Solve A Problem -