Translation of "value alignment" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Alignment - translation : Value - translation : Value alignment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alignment
Zaman Birimi
Alignment
Yerleşim
Alignment
Yerleşim
Alignment
Hizalama
Alignment
Hizalama
X Alignment
Yatay Hizalama
Text Alignment
Metin Hizalama
Title Alignment
Başlık Hizalama
Title alignment
Başlık hizalama
Panel Alignment
Panel Yerleşimi
Vertical Alignment
Dikey Hizalama
Horizontal Alignment
Seçileni Odakla
Title alignment
Başlık hizalama
p w Alignment
p w Hizalama
b w Alignment
b w Hizalama
m w Alignment
m w Hizalama
Random text alignment
Rastgele metin yerleşimi
Desktop name alignment
Masaüstü adı konumu
Set Horizontal Alignment
Yatay Konumu Ayarla
Set Vertical Alignment
Dikey Konumu Ayarla
Change Horizontal Alignment
Yatay Yerleşimi Değiştir
Change Vertical Alignment
Dikey Yerleşimi Değiştir
DDV Sequence Alignment Viewer
DDV Dizi Hizalama Görüntüleyicisi
Change Stencil Horizontal Alignment
Kalıpları ve Bağlayıcıları Biçimlendir...
Change Stencil Vertical Alignment
Ok Uçlarını Biçimlendir...
Define an optional alignment parameter.
İsteğe bağlı hizalama parametreyi belirle.
MAFFT Multiple Alignment using Fast Fourier Transform KALIGN a fast and accurate multiple sequence alignment algorithm.
MAFFT Multiple Alignment using Fast Fourier Transform KALIGN a fast and accurate multiple sequence alignment algorithm.
View multiple sequence alignment for GenBank
GenBank için çoklu dizge hizalama
Book the car in for wheel alignment.
The traffic was awful and I left in bags of time as well.
A Multiple Sequence Alignment (MSA) is a sequence alignment of three or more biological sequences, generally protein, DNA, or RNA.
Çoklu dizi hizalaması, üç ya da çok biyolojik dizinin (genelde protein, DNA veya RNA dizisinin) dizi hizalamasıdır.
Choose the number of table columns or alignment groups.
Tablo sütunlarının veya hizalama gruplarının sayısını seçin.
Define an extra LaTeX command to separate alignment groups.
Hizalama gruplarını ayırmak için ek LaTeX komutları tanımlayın.
It uses the output from Clustal as well as another local alignment program LALIGN, which finds multiple regions of local alignment between two sequences.
Bu program, hem Clustal çıktısını, hem de başka bir lokal hizalama programı olan ve iki dizideki çoklu lokal hizalanma bölgeleri bulan LALIGN programını kullanır.
The simplest is POA (Partial Order Alignment) a similar but more generalized method is implemented in the packages SAM (Sequence Alignment and Modeling System).
En basit olanı POA ( Partial Order Alignment Kısmî dereceli hizalama) ,Benzer ama daha genelleştirilmiş bir yöntem SAM ( Sequence Alignment and Modeling System Dizi hizalama ve modelleme sistemi)'dır.
Iterative methods optimize an objective function based on a selected alignment scoring method by assigning an initial global alignment and then realigning sequence subsets.
Tekrarlayıcı yöntemler seçilmiş bir skorlama fonksiyonuna dayanan objektif fonksiyonu optimize ederler, ilk global hizalamayı oluşturup sonra dizi altkümelerini yeniden hizalayarak.
Global multiple nucleotide or peptide sequence alignment and phylogenetic analysis
Evrensel çoklu nükleotit veya peptit dizisi yerleşimi ve filogenetik analiz
And, again, it's because of an alignment of the incentives.
Bu da, yine, avantajların aynı yönde olmasından kaynaklanıyor.
During his career, he has represented five political parties in the Knesset Mapai, Rafi, the Alignment, Labor and Kadima, and has led Alignment and Labor.
Kariyeri boyunca Knesset te beş farklı partide görev aldı Mapai, Rafi, İşçi, Gruplaşma ve Kadima.
All value is perceived value.
Bütün değer algıladığımız değerdir.
The race, in effect, became a referendum on Serbia s international alignment.
Aslında seçim yarışı bir anlamda Sırbistan ın uluslararası arenadaki safını gösteren bir referanduma dönüştü.
Use these buttons to set the alignment of the window title
Pencere başlığının hizalamasını ayarlamak için bu düğmeleri kullanın
Muscle MUltiple Sequence Comparison by Log Expectation T coffee multiple sequence alignment.
Muscle MUltiple Sequence Comparison by Log Expectation T coffee multiple sequence alignment.
Use these buttons to set the alignment of the titlebar caption text.
Başlık çuğundaki metnin hizalamasını ayarlamak için bu düğmeleri kullanın.
Value
Değer
Value
Değer

 

Related searches: Alignment Alignment - Value Alignment - Value Chain Alignment - Alignment Value - X-value, Y-value, Z-value - Alignment - In Alignment With - In Alignment - Alignment With - Strategic Alignment -