Translation of "collect images" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Collect
Thu
Let's collect.
Hãy đi lượm tiền.
Collect his data.
Thu thập dữ liệu của anh ta
Collect Mr Linton.
Tìm ông Linton.
You collect shells?
Anh sưu tầm vỏ sò?
I collect bugs.
Tôi thu thập sâu bọ.
Collect all that.
Gom hết vô.
I collect manure.
Tôi thu thập phân động vật.
Collect fish on stamps.
Collect fish on stamps.
Making a collect call?
Anh dùng dịch vụ collect call à?
I collect the claws.
Tôi sưu tầm vuốt gấu.
We'll collect you later.
Chúng ta sẽ đến đem về sau.
Collect all data possible.
THU THẬP TẤT CẢ CÁC DỮ LIỆU CÓ THỂ ĐƯỢC.
Scarpine will collect you.
Tốt. Nửa giờ nữa nhé?
Images
ẢnhName
Images
Ảnh
Come and collect the bodies.
Đến nhặt xác đi.
I'll collect in 2 years.
Tôi thì miễn nhé. Phần đó của tôi đợi 3 năm sau mới lấy đi.
And they collect the seeds.
Họ sưu tầm chúng.
So we collect this MR.
Do vậy chúng tôi thu thập các MR này.
I love to collect things.
Tôi thích sưu tập nhiều thứ.
Now, let's collect that ransom.
Bây giờ, hãy đi nhận số tiền chuộc đó đi.
No, nearby to collect rent.
Không, gần đây... thu tiền thuê.
You have to collect contributions.
Ngươi sẽ phải đi quyên góp.
Autoload Images
Tự tải ảnh
Filter images
Ảnh đầu
Select images
Lưu ảnh
Select Images
Lưu ảnh
Sort Images
Sắp xếp ảnh
Group Images
Sắp xếp ảnh
Add Images...
Thêm ảnh...
Save Images
Lưu ảnh
Ref. images
Lưu ảnh
Untagged Images
Ảnh mới
Copying Images
Đang sao chép ảnh

 

Related searches: Collect Images - Porno Images Images - Images, Moving Images, Sound - Images Moving Images - Collect - Collect Data - Collect Information - Freight Collect - Collect Call - Collect Money -