Translation of "collection fraud" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Fraud?
Lừa đảo?
For fraud!
Vì tội lừa đảo!
CHUN HO (FRAUD)
Ngài đi ạ. Chun Ji ( Lừa đảo, 38 tuổi)
You sanctimonious fraud.
Đồ đạo đức giả.
You've committed a fraud.
Cậu thừa nhận là đã lừa gạt!
GRANDPA SEO (SELF INJURY FRAUD)
Lao Xu ( uy hiếp, 60 tuổi)
Collection
Tập hợp
Collection
Thiết lập quản lý màu của bộ sửa ảnh
Collection
Gõ xong từComment
Collection
Bộ
Charged on 7 accounts of fraud?
Hóa ra anh vốn là tên lừa đảo của phòng số 7 đó hả?
Complete Collection
Complete Collection
Adding Collection
Theo tập hợp
Remove Collection
Theo tập hợp
Remove Collection?
Theo tập hợp
Add Collection
Theo tập hợp
Remove collection
Theo tập hợp
By Collection
Thiết lập phần bổ sung giao diện chính
Preset Collection
Chọn đường
Your collection.
Là cái nào... ạ?
Collection agent.
Tuyển nhân viên
Version blaming Delory for the copyright fraud.
Version blaming Delory for the copyright fraud.
Science is here to disprove such fraud.
Khoa học đã bác bỏ trò lừa gạt đó.
For the hypocrite, a liar, a fraud.
Một tên đạo đức giả, dối trá, lừa gạt.
Ellie, you're the biggest fraud in Monterey County.
Ellie, bà là tay lừa đảo vĩ đại nhất ở hạt Monterey này.
We got you now, Rooster, you old fraud !
Anh tiêu rồi, Rooster, lão điếm già!
Movie Collection Manager
Trình quản lý bộ sưu tập phim
A collection manager
Bộ quản lý sưu tập
Preparing collection scan
Tập hợp tập ảnh
Collection not found
Tập hợp
Problem Adding Collection
Tập hợp tập ảnh
Show album collection
Tập hợp tập ảnh
Scan Your Collection
Tập hợp tập ảnh
Add collection folder
Thêm thư mục bộ
Delete Collection Item
Xoá các hạng mục đã chọn

 

Related searches: Fraud Or Attempted Fraud - Fraud Or Suspected Fraud - Collection Fraud - Issues Related To Fraud, Credit Or Debt Collection - To Enlist The Services Of A Collection A Collection Agency - Fraud - Fraud Prevention - Tax Fraud - Fraud Detection - Anti-fraud -