Translation of "commerce activities" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Nocturnal activities.
Hoạt động về đêm.
Nocturnal activities.
Hoạt động về đêm.
Other systems evolved from commerce.
Các hệ thống khác đã được phát triển từ thương mại
It has been widely dispersed by commerce.
It has been widely dispersed by commerce.
The Ecology of Commerce, the summer of 1994.
The Ecology of Commerce (Hệ sinh thái của thương mại) vào hè năm 1994,
Activities and Privacy Manager Tool
Công cụ quản lý Hoạt động và Quyền riêng tư
Track and time daily activities
Theo dõi và lên lịch hoạt động hàng ngày
Tab bar to switch activities
Name
There were several other activities.
Còn vài hoạt động khác.
But it happens in other activities.
Thế nhưng nó cũng xảy ra ở những hoạt động khác nữa,
The road between Swenet and Alexandria was a road of commerce, and commerce needed to know how long it took to get there.
là tuyến đường thương mại, và hễ đi buôn thì phải biết đi lại mất bao lâu.
Novelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Sự mới lạ là một khái niệm thuộc về kinh doanh, không phải một khái niệm nghệ thuật.
And Anti Money Laundering Activities or AML
Và Các Hoạt Động Chống Rửa Tiền hay AML
Resident Nassau, Bahamas. No known criminal activities...
Thường trú tại Nassau, Bahamas, không biết đến tội ác và hiệp hội
Indian isles by coral reefs commerce surrounds it with her surf.
Các đảo Ấn Độ bởi các rạn san hô thương mại bao quanh nó với lướt web của mình.
He had to forgo all the farm activities.
Ông phải từ bỏ mọi hoạt động trên nông trại.
And what about the rest of humanity's activities?
Thế còn toàn bộ các hoạt động khác của con người?
They're relevant for all sorts of different activities.
Nó liên quan đến tất cả các hoạt động khác.
Loubillé has few shops or commerce and is a mainly residential village.
Loubillé has few shops or commerce and là một mainly residential village.
National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, Washington D.C., January 1977.
National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, Washington D.C., tháng 1 năm 1977.
The Disney Version The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney .
The Disney Version The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney .
Work engaging in activities that are meaningful and satisfying.
Công viêc là tham gia các hoạt động có ý nghĩa và tạo ra sự thỏa mãn.
And the brain scans were identical in both activities.
Và sự nội soi não cho kết quả giống hệt trong cả hai hoạt động.
They give badge value to everyday little trivial activities.
Chúng tạo giá trị biểu trưng cho các sinh hoạt thường ngày.
They're crowd mapping the activities of the drug dealers.
Họ đang cùng nhau khoanh vùng những nơi hoạt động của bọn buôn ma túy
A former Russian R.G. Intelligence Sergeant commissioner of the Russian chamber of commerce here
Từng là trung sĩ đội tình báo hồng quân Liên Xô. Năm 2004 sau khi chuyển ngành, tuy hiện tại thuộc ủy ban thuế quan Liên bang Nga.
Performs museum openings, school visits, and other public educational activities.
Performs museum openings, school visits, and other public educational activities.
I just try to keep my mobility through new activities.
Chỉ giữ cho cơ thể linh hoạt bằng những hoạt động mới.
Instant Activities for Your Apple free poster in each book?
Những việc cần làm cho thiết bị Apple với áp phích miễn phí đi kèm sách?
So, dancing is one of the most human of activities.
Vâng, nhảy múa là một trong những hoạt động mà con người thường làm
I've already packed and arranged everything and folded model activities.
Tôi đã chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ rồi
Different wavelengths of light have different activities of doing that.
Các bước sóng khác nhau của ánh sáng có các hoạt động khác nhau.
I know nothing of Han's activities away from the palace.
Tôi không biết gì về những hoạt động của Hán ngoài phạm vi lâu đài.
Multimedia educational activities puzzles, associations, text exercises, crosswords, scrambled letters, etc.
Các hoạt động giáo dục đa phương tiện giải đố, kết hợp, bài tập văn bản, ô chữ, lá thư trộn thứ tự ...
The TEA has no authority over private or home school activities.
The TEA has no authority over private or home school activities.

 

Related searches: Commerce Activities - E-commerce Activities - Online Commerce Activities - Activities Activities - Commerce - E-commerce - Chamber Of Commerce - Department Of Commerce - International Chamber Of Commerce - Mobile Commerce -