Translation of "extra budget" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Extra! Extra!
Tin đặc biệt đây!
Extra. Extra.
Tin đặc biệt.
That's our average budget.
Đó là ngân sách trung bình.
Government had no budget.
Chính phủ không có nguồn kinh phí.
Extra Toolbar
Thanh công cụ thêm
Extra Toolbar
Thanh công cụ thêmNAME OF TRANSLATORS
Extra parameters
Tham số thêm
Extra role
Chức năng mở rộng
Window Extra
Cửa sổ Thêm
Extra Light
Rất nhẹ
Extra Bold
Rất đậm
Extra Condensed
Rất cô đặc
Extra Expanded
Rất dãn ra
Extra Toolbar
Thanh công cụ mở rộng
Extra options
Tùy chọn nâng cao
Tabloid Extra
Vắn tắt thêm
To close the budget gap,
Để thu ngắn khoảng cách ngân sách,
This is a public budget. (Laughter)
Đây là ngân sách công khai.
We are over budget this month.
Tháng này chúng ta đã thâm vào quỹ rồi..
Who has the biggest military budget?
Nước nào có ngân sách quốc phòng lớn nhất?
What's the budget for protective equipment?
Nguồn tiền nào để mua những thiết bị bảo hộ?
They work on a shoestring budget.
Họ làm việc với một khoản tiền ít ỏi.
They've slashed my budget, you see.
Họ đã phong toả ngân sách của tôi.
We have no budget, you see.
Chúng ta không có đủ dụng cụ để chơi.
GStreamer extra plugins
Phần bổ sung mở rộng GStreamer
Quartz extra slim
Rất mỏng thạch anh
1 Extra Bin
1 thùng thêm
2 Extra Bins
2 thùng thêm
3 Extra Bins
3 thùng thêm
4 Extra Bins
4 thùng thêm
5 Extra Bins
5 thùng thêm
6 Extra Bins
6 thùng thêm
7 Extra Bins
7 thùng thêm
8 Extra Bins
8 thùng thêm
9 Extra Bins
9 thùng thêm
10 Extra Bins
10 thùng thêm
11 Extra Bins
11 thùng thêm
12 Extra Bins
12 thùng thêm
13 Extra Bins
13 thùng thêm
14 Extra Bins
14 thùng thêm
15 Extra Bins
15 thùng thêm
Extra work, Walcott?
Làm thêm giờ hả?
An extra hit.
Một liều tặng thêm.
Some extra money.
Tôi kiếm tien phụ thêm.
Nine extra floors.
Thêm chín tầng.

 

Related searches: Extra Extra Small - Extra, Extra - Extra Extra Large - Go Extra Extra Mile - Extra Budget - Extra Budget For - Extra Budget Funds - Budget To Budget - Budget To Budget Difference - Payment Budget And Commitment Budget -