Translation of "extrapolating from" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Keywords : Nhận Nơi Khỏi Lấy

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That's what's counter intuitive, and that's why having this Markov model can be really useful, because it helps us, you know really figure out what's going to happen as opposed to just maybe extrapolating and thinking, boy, there's this big trend toward democratization.
Bởi vì, nó giúp chúng ta tìm thấy điều gì sẽ xảy ra, trái ngược với sự suy luận rằng sẽ có một xu hướng lớn tiến tới dân chủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả các quốc gia sẽ trở thành dân chủ hết.
From me! From me!
Che chở này, che chở này
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Chúng tôi thu thập dữ liệu từ vệ tinh, máy bay, phương tiện đi lại dưới mặt đất, từ con người.
Dutchmen from Pennsylvania... Pols from Chicago... Swedes from Dakota.
Người Hòa Lan từ Pennsylvania người Ba Lan từ Chicago... ..người Thụy Điển từ Dakota.
Not from what, from whom.
Không phải cái, mà là kẻ.
From
Ngày ảnh
From
Từ
From
Từ
From
Chào buổi sáng
From
Ha Ni...
From somewhere else, or from home?
Ở nhà hay là ở bên ngoài?
90 come from Latin, 8 come from Gaulish, 1 from Germanic and 1 from pre Latin languages.
90 come from Latin, 8 come from Gaulish, 1 from Germanic and 1 from pre Latin languages.
I take images from our global imagination, from cliché, from things we are thinking about, from history.
Tôi lấy những bức vẽ từ sự tưởng tượng ở khắp nơi trên trái đất của chúng ta, từ những từ ngữ nhàm chán, những thứ ta luôn nghĩ đến, từ lịch sử.
We had requests from universities, from schools, from synagogues, from churches all wanting to visit a farm.
Chúng tôi nhận được đề nghị từ các trường đại học, từ các trường, từ giáo đường Do Thái, từ nhà thờ. Tất cả đều muốn tham quan trang trại.
From the farms they have gone from the schools, from the factories.
... từ những cánh đồng họ đã ra đi, từ những ngôi trường, từ những nhà máy.
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.
Vả_lại , từ xứ Ga li lê , xứ Ðê ca bô lơ , thành Giê ru sa lem , xứ Giu đê , cho_đến xứ bên kia sông Giô đanh , thiên_hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài .
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.
Vả lại, từ xứ Ga li lê, xứ Ðê ca bô lơ, thành Giê ru sa lem, xứ Giu đê, cho đến xứ bên kia sông Giô đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
from Russian translations from the original English.
from Russian translations from the original English.
I heard it from someone from China.
Tôi nghe một người ở Trung Quốc nói.
Separate from the flow, separate from you.
Tách biệt với dòng chảy, tách biệt với các bạn.
From the Russians? No, from the French.
Người Nga?
Hunted from the earth, from the air.
Săn đuổi từ dưới đất, từ trên trời.
Won from nature and from primitive man.
Giành giật với thiên nhiên và với người bản địa.
Where are you from? Where you from?
Cậu kia, cậu tới từ đâu?
I have always flushed easily, from physical exertion, from wine, from high emotion.
Tôi luôn rất dễ xúc động, do thể chất, do rượu vang, do xúc cảm dâng trào.
Connected From
Đã kết nối từ
From NOAA.
From NOAA.
From PlanetMath.
From PlanetMath.
From Image
Ảnh đầu
From Palette
Từ bảng chọn
From Screen
Từ màn hình
From file
Từ tập tin
From folder
Từ thư mục
Accessed From
Đã truy cập từ
From cursor
Từ con chạy

 

Related searches: Extrapolating From - Extrapolating This For - Extrapolating Forward - Extrapolating Back To - Exercised In Extrapolating - Extrapolating To Current - Extrapolating Findings - Extrapolating Data - Extrapolating Results - Extrapolating Trends -