Translation of "florida bar" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Florida!
Florida!
Florida maybe!
Florida có thể!
Why Florida?
Sao nhà mình lại đi Florida?
Sanibel Island, Florida.
Sanibel Island, Florida.
Florida Keys, FL
Comment Game bànComment
He's from Florida.
Ông ấy đến từ Florida.
Boca Raton, Florida.
Boca Raton, bang Florida.
What's in Florida?
Có gì ở Florida?
How was Florida?
Florida như thế nào?
Yeah, in Florida.
Có, ở Florida.
Bar
Đường thẳng
Dancing, snack bar, soft drink bar.
Khiêu vũ, quày rượu, quày nước uống.
Gainesville, Florida Scientific Publishers.
Gainesville, Florida Scientific Publishers.
Three weeks in Florida.
Ba tuần ở Florida.
About the Florida job.
Về công việc ở Florida.
Are we in Florida?
Tới Florida rồi hả?
I'm not in Florida.
Tôi không ở Florida.
Move down to Florida.
Dời xuống Florida.
Search Bar
Thanh tìm
Activity Bar
Comment
Location Bar
Địa điểm
Navigation Bar
Thanh duyệt qua
Location Bar
Thanh vị trí
Tab Bar
Tùy chọn thanh thẻ
Scroll Bar
Thanh cuộn
Bar graph
Đồ thị thanh
Top bar
Hãy nhập vào đây tổng số đường ngang.
Tab Bar
Comment
Bar Chart
Biểu đồ Cột
3D bar
Trục Y
Status Bar
Thanh Trạng thái
Jazz bar.
Bar nhạc jazz.
NAVlGATlON BAR
THANH ĐIỀU HƯỚNG
Bar open?
Quán bar có mở cửa không?
Excellent bar.
Quày bar tuyệt hảo.
Tending bar?
Coi quày bar?
Scott's Bar.
Quán Scott.
Xiabeizi bar
Đợi kiếp sau nhé
Formidable bar
Lợi hại!
A bar?
Một quán bar?
What bar?
Quán nào ?
Boca Raton, Florida Universal Publishers.
Boca Raton, Florida Universal Publishers.
University of Florida IFAS Extension.
University of Florida IFAS Extension.
San Antonio de la Florida .
San Antonio de la Florida .
Virgin Mary in Clearwater, Florida.
Đức Mẹ Mary ở Clearwater, Florida.

 

Related searches: Florida Bar - Member Of The Florida Bar - State Of Florida - South Florida - Central Florida - In Florida - Florida Room - A Florida Corporation - Florida Law - Southern District Of Florida -