Translation of "greenwich meridian" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We know that we measure longitude from this particular meridian, the prime meridian.
Chúng ta biết rằng chúng tôi đo kinh độ từ kinh tuyến cụ thể này, thủ tướng chính meridian.
Greenwich, Connecticut Bison Books, 1985.
Greenwich, Connecticut Bison Books, 1985.
Greenwich, CT Bison Books, 1983.
Greenwich, CT Bison Books, 1983.
Greenwich, Connecticut Bison Books, 1983.
Greenwich, Connecticut Bison Books, 1983.
Greenwich Mean Time, or G.M.T.
Giờ Trung bình Greenwich (Greenwich Mean Time), hay G.M.T.
Greenwich, CT Brompton Books Corporation, 1981.
Greenwich, CT Brompton Books Corporation, 1981.
The International Date Line passes through the Pacific Ocean on the opposite side of the Earth from the Prime Meridian in Greenwich where, thanks to trains, standard time was first used.
Tuyến đổi ngày quốc tế đi ngang qua Thái Bình Dương và ở phía đối diện của Trái Đất Kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn tại Greenwich, , cảm ơn những đoàn tàu lửa, nhờ chúng mà giờ tiêu chuẩn đã được sử dụng.
San Saba, then Meridian, then along the Brazos
San Saba, rồi Meridian, rồi dọc theo Brazos...
Or this painting, from the 1740s, from Greenwich Village.
Hay như bức tranh này, từ những năm 1740, ở làng Greenwich.
Hey, Greenwich Village is where you want to go, man.
Greenwich Village mới đúng là chỗ cần tới.
And just as on earth, we pick randomly a line a meridian, a projection of some meridian on earth at some time a circle that crosses both poles.
Và cũng giống như trên trái đất, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một đường kinh tuyến một, một phép chiếu một số kinh tuyến trên trái đất tại một số thời gian một vòng tròn đi qua cả hai Ba Lan.
If you need me, I'll be at the Meridian Motel in Miami Beach.
Nếu anh cần tôi, tôi sẽ ở tại khách sạn Meridian, ở bãi biển Miami.
What makes it prime is that it passes through the Royal Observatory in Greenwich, England.
Điều gì làm cho đó chính là nó đi qua Royal Observatory Greenwich, Anh.
This is Richmond Hill, and Minetta Water, which used to run its way through Greenwich Village.
Đây là đồi Richmond và suối Minetta từng chạy ngang qua làng Greenwich.
And so I'd go down to Greenwich Village and I'd look for this hill, and I couldn't find it.
Khi đến làng Greenwich và tìm ngọn đồi này, tôi không thể tìm thấy nó.
Of course, that's a political decision which tells us that there is no natural way to set a zero meridian.
Tất nhiên, đó là một quyết định chính trị mà cho chúng ta biết rằng không có không có tự nhiên cách để thiết lập một kinh tuyến không.
Wait 24 hours, the celestial sphere will have completed a full 360 degree rotation, you'll see the seventh meridian again.
Ở một giờ, thiên cầu quay mười lăm bằng cấp và kinh tuyến 8 sẽ có chi phí. Chờ đợi giờ, thiên cầu sẽ đã hoàn thành một xoay 360 độ đầy đủ, bạn sẽ thấy các kinh tuyến thứ bảy một lần nữa.
Remember, this is quite reasonable, because the celestial sphere rotates from east to west, which means if you're looking overhead and you see the seventh meridian, wait an hour. In an hour, the celestial sphere rotates fifteen degrees and the eighth meridian will be overhead.
Hãy nhớ rằng, đây là khá hợp lý, vì Thiên cầu quay từ đông sang Tây, mà có nghĩa là nếu bạn đang tìm kiếm trên và bạn thấy kinh tuyến thứ bảy, chờ đợi một giờ.
And if you know what parallel and meridian you are on, that's a street address and then you know where you are.
Và nếu bạn biết những gì song song và kinh tuyến bạn là một địa chỉ đường phố và sau đó bạn biết bạn đang ở đâu.
And, we see right here the prime celestial meridian, which as promised, meets the celestial equator in the constellation Pisces over here.
Và, chúng ta thấy ngay ở đây kinh tuyến Thiên nguyên tố đó như đã hứa, đáp ứng Thiên đường xích đạo trong chòm sao song ngư trên đây.
And what we can see is that, as time progresses. notice, that here, we have, I will mark for us the position of the prime meridian.
Và những gì chúng tôi có thể nhìn thấy là rằng, như thời gian tiến triển. thông báo, mà ở đây, chúng tôi có, tôi sẽ đánh dấu cho chúng tôi vị trí của thủ tướng chính meridian.
And right ascension, measuring from some particular meridian in hours of right ascension moving to the east and this corresponds to the rate of rotation of the celestial sphere.
Chúng tôi vị trí của biện pháp trên thiên cầu bằng cách cho xích Thiên lat itude trong độ phía Bắc và phía nam của đường xích đạo Thiên. Và xích, đo từ một số meridian đặc biệt trong giờ xích di chuyển đến các Ðông và điều này tương ứng với tốc độ quay của thiên cầu.
So that say Aristotle in Athens, Greece is 37 point something degrees north of the equator and about 24 degrees east of the prime meridian that specifies where Athens lies.
Vì vậy, nói rằng Aristotle tại Athens, Hy Lạp là 37 điểm một cái gì đó về phía bắc của đường xích đạo và khoảng 24 độ về phía đông của nguyên tố Meridian chỉ định nơi Athens nằm. Hãy xem lại trong vài phút những gì chúng tôi chính xác có nghĩa là bằng cách này.
So that a sta r that is 90 degrees away from the prime meridian, instead of being a celestial longitude 90, will be said to be at right ascension six hours.
Do đó một r sta đó là 90 độ từ kinh tuyến gốc, thay vì một thiên kinh độ 90, sẽ được cho biết phải xích sáu giờ.
A container will be dropped off the coast of Burma... in the Megui Archipelago... latitude 20 degrees north, longitude 60 degrees east... at 20 hundred hours Greenwich mean time on May 27.
Công ten sẽ lấy ở ngoài bờ biển Miến điện... ở Megui Archipelago... Vĩ độ 20 độ bắc, Kinh độ 60 độ đông... Mất 20 tiếng vào ngày 27 tháng 5.
It'll be on display at the Interactive Telecommunications Spring Show in Greenwich Village in New York City that's open to the public, definitely invite you all to come and attend it's a fantastic show.
Nó sẽ được trưng bày tại Hội truyền thông tương tác mùa xuân tại Greenwich Village, thành phố New York mở cửa cho công chúng, chắc chắn mời toàn bộ quý vị tham gia một màn hào hứng.
I stood outside the chain link fence on Chambers and Greenwich, and all I could see was the smoke and a little bit of rubble, and I raised my camera to take a peek, just to see if there was something to see, and some cop, a lady cop, hit me on my shoulder, and said, Hey, no pictures!
Tôi đứng bên ngoài hàng rào ở Chambers và Greenwich, và tất cả những gì tôi thấy là khói cùng một ít gạch vụn, và tôi nâng máy ảnh lên để ngắm một chút, chỉ để xem có thấy được gì không, và một nữ cảnh sát đánh vào vai tôi, nói rằng Này, không chụp ảnh!

 

Related searches: Greenwich Meridian - Greenwich Meridian Time - Greenwich Prime Meridian - 0-meridian Greenwich - Meridian Of Greenwich - Greenwich Mean Time - Greenwich Time - Greenwich Village - Greenwich - Royal Observatory At Greenwich -