Translation of "personal registration" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Color Registration
Đang ký màu
Global Shortcut Registration
Gõ tắt trên Bàn phímComment
D Bus registration
Đang ký DBUS
The car registration.
Thẻ đăng ký xe.
Show me your registration.
Cho tôi xem giấy đăng ký.
Can I see your registration?
Xin ông cho xem giấy đăng ký.
Unless I check the family registration,
Trư phi tôi kiê m tra la i xuâ t xư gia đi nh.
All registration cards will be collected.
Tất cả thẻ đăng ký sẽ được thu gom.
No drivers license, no registration certificate, no insurance.
Không bằng lái, không giấy đăng ký, không bảo hiểm. Bắt tôi đi.
Personal
Ghi chép cá nhânName
Personal
Riêng
Personal
EMAIL OF TRANSLATORS
Personal
print, printer, printing management, in, máy in, quản lí Keywords
PERSONAL
Hướng dẫn
Personal
Cá nhân
Personal?
Cá nhân?
Personal?
Cá nhân?
We're not related even in the family registration card.
Chúng tôi không liên quan đến ngay cả trong gia đình đăng ký thẻ.
Are you happy now? My registration is at home.
Giấy đăng ký của tôi để ở nhà rồi.
Personal Organizer
Bộ quản lý cá nhân
Personal Calendar
Lịch cá nhânName
Personal Notes
Ghi chép cá nhânName
Personal Files
Tập tin Cá nhânName
Personal Fonts
Phông riêng
Personal SSL
SSL cá nhân
Personal CA
Nhà cầm quyền chứng nhận cá nhânSecure MIME certificate authority
Personal Invitation
Giấy mời cá nhân
Personal Information
Thông tin vềEbềEvi xử lí Name
Personal Organizer
File cá nhân Name
Personal Contacts
Thông tin vềEbềEvi xử lí Comment
Personal Expression
Biên soạn
Personal Settings
Thiết lập cá nhân
It's personal.
Vấn đề cá nhân thôi.
It's personal.
Nó mang tính cá nhân.
Too personal?
La i qua riêng tư a h?

 

Related searches: Registration And De-registration Of - Registration Or Pre-registration - Registration And De-registration Procedure - Approved Registration Registration - Personal Registration Number - Personal Registration - Personal Registration Information - Registration And Personal - Categories Comprise Personal Identity Numbers, Personal Data - Personal And Non Personal Data -