Translation of "rack and pinion" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pinion
PinionName
Rack
Stencils
Jack Rack
GenericName
Rack 'em.
Dẹp họ đi.
Rack him.
Xử hắn đi!
Rack them up.
Xếp bi lại đi.
Baggage car, rack 3.
Toa hành lý, ngăn 3.
Yes, Basil, nice rack.
Ừ, Basil, tuyệt lắm.
Stack 'em, pack 'em, and rack 'em.
Hướng dẫn họ bay vòng chờ, sắp xếp họ, giữ họ trên đó.
They're in the overhead rack.
Họ đang chạy vắt giò lên cổ.
Her key is on the rack.
Chìa khóa của cổ vẫn còn trên giá.
Some patients call it the rack.
Một vài bệnh nhân còn gọi nó là kẻ phá huỷ.
I said, Excellent butt, great rack.
Để cho hợp lý.
Put them in the rack for Nice.
Bỏ vô ngăn của Nice.
Not just a hat rack, my friend.
Không chỉ để đội mũ đâu, anh bạn.
We need to rack our brains some more.
Chúng ta cần phải động não hơn nữa
Whoever invented that rack should have his head examined.
Ai phát minh ra cái giá này cần phải kiểm tra lại cái đầu.
We could market this on a comic book rack. Susan Mmhmm.
Vậy thì có thể bán được cùng với những cuốn truyện thông thường.
Rick 'em, rack 'em, rock 'em, rake Stick that sword into that snake
Rick 'em, rack 'em, rock 'em, rake Đâm thanh kiếm vào con rắn đó.
As soon as I connect the steering rack, but she'll be a bastard to start.
Đợi tôi nối cân lái đã. Nhưng nó sẽ khó khới động lắm đấy.
Our party is complete, said Holmes, buttoning up his pea jacket and taking his heavy hunting crop from the rack.
Đảng của chúng tôi là hoàn tất , ông Holmes, buttoning lên áo khoác bằng hạt đậu của mình và tham gia của ông nặng săn cây trồng từ các rack.
Here, A mouse has climbed into the blower behind the regulator rack, set blower to vibrating.
Đây , Một con chuột đã trèo vào quạt gió đằng sau giá điều chỉnh, làm cái quạt gió rung bần bật.
And best of all, I thought I can make my feet the size of all the shoes that are on the sales rack (Laughter) and I did!
Và hơn hết, tôi có thể điều chỉnh kích cỡ bàn chân để vừa với mọi đôi giày đang được bày trên giá (Cười)
In the hall all three of them took their hats from the coat rack, pulled their canes from the cane holder, bowed silently, and left the apartment.
Trong hội trường, tất cả ba người trong số họ đã mũ của họ từ các rack áo, kéo gậy của họ chủ mía, cúi đầu lặng lẽ, và rời khỏi căn hộ.
And so I began to rack my brain, trying to think about, what was the process that I was doing? How was I training folks, and what were the bottlenecks and what were the obstacles to doing it faster and to doing it more efficiently?
làm thế nào để đào tạo những người đó và cái gì là vấn đề khúc mắc ở đây và cái gì là chướng ngại vật ngăn việc thực hiện điều đó nhanh hơn và hiệu quả hơn?
Course, like light, it's great to be able to put sound to highlight a clothing rack, or the cornflakes, or the toothpaste, or a talking plaque in a movie theater lobby.
DĨ nhiên, như ánh sáng, thật tuyệt khi có thể dùng âm thanh để làm nổi bật cái giá treo đồ, cái bánh ngô, tuýp kem đánh răng hay tấm bảng nói trong sảnh rạp chiếu phim
And? And? And?
Còn gì nữa?
And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men.
nhục quế , sa nhơn , hương , dầu thơn , nhũ_hương rượu , dầu , bột mì mịn , lúa_mì bò , trừu , ngựa , xe , tôi_mọi và linh_hồn người_ta nữa .
And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men.
nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơn, nhũ hương rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa.
And...? And? Oh, and...
Gì nữa.
and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
lại có Ê li ô ê nai , Gia cô ba , Giê sô hai gia , A sa gia , A đi ên , Giê si mi ên , Bê na gia ,
and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
lại có Ê li ô ê nai, Gia cô ba, Giê sô hai gia, A sa gia, A đi ên, Giê si mi ên, Bê na gia,
And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
lại có Ê li ô ê nai , Gia cô ba , Giê sô hai gia , A sa gia , A đi ên , Giê si mi ên , Bê na gia ,
And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
lại có Ê li ô ê nai, Gia cô ba, Giê sô hai gia, A sa gia, A đi ên, Giê si mi ên, Bê na gia,
Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Sebam, and Nebo, and Beon,
A ta rốt , Ði bôn , Gia ê xe , Nim ra , Hết bôn , Ê lê a sa , Sê bam , Nê bô và Bê ôn ,
Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Sebam, and Nebo, and Beon,
A ta rốt, Ði bôn, Gia ê xe, Nim ra, Hết bôn, Ê lê a sa, Sê bam, Nê bô và Bê ôn,
Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon,
A ta rốt , Ði bôn , Gia ê xe , Nim ra , Hết bôn , Ê lê a sa , Sê bam , Nê bô và Bê ôn ,
Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon,
A ta rốt, Ði bôn, Gia ê xe, Nim ra, Hết bôn, Ê lê a sa, Sê bam, Nê bô và Bê ôn,
And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.
Kê sết , Ha xô , Phin đát , Díp láp và Bê tu ên
And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.
Kê sết, Ha xô, Phin đát, Díp láp và Bê tu ên
And beans and cabbage and...
Và đậu và bắp cải và...
and Ibhar, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,
Di ba , Ê li sua , Nê phéc , Gia phia ,
and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,
Con_trai của Eân ba anh là Xê ba đia , Mê su lam , Hi ki , Hê be ,
and Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
Ghê đô , A hi ô , Xa cha ri , và Mích lô .
and Ibhar, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,
Di ba, Ê li sua, Nê phéc, Gia phia,

 

Related searches: Rack And Pinion Steering - Rack And Pinion Drive - Rack And Pinion Gear - Rack And Pinion System - Rack And Pinion Actuator - Rack And Pinion Jack - Power Rack-and-pinion Steering - Rack And Pinion Drive System - Rack And Pinion Power Steering - Rack And Pinion Design -