Translation of "range of formulations" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Kant gives three versions three formulations of the categorical imperative.
Kant cho ba phiên bản ba công thức số mệnh lệnh categorical.
Journal of Range Management.
Journal of Range Management.
Out of range color
Màu ở ngoại phạm vị
Shuttle's out of range.
Phi thuyền đã ra ngoài tầm!
They're out of range.
Họ ở ngoài tầm đạn.
Still out of range.
Ngoài tầm rồi.
Out of range again.
Lại ra ngoài tầm.
It's out of range!
Ra ngoài tầm sóng điều khiển rồi!
Get out of range!
Tránh xa tầm bắn.
They're out of range.
Như vậy tầm bắn sẽ quá ngắn.
Range
Phạm vi
Range...
Phạm vi
Range
Phạm vi
Range
Phạm vị
Range
Khoảng
Range
Loạt
Range?
Khoảng cách ?
Range?
Khoảng cách?
So we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
Chúng tôi tạo ra 1 công thức đồng nhất cho mọi nơi trên thế giới sử dụng những sản phẩm phụ địa phương.
He's out of range, Cash.
Khỏi tầm đạn rồi, Cash.
It's out of our range.
Nó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Custom Range
Tự chọn
Range Corrected
Phạm vi đã sửa chữa
Exclude range
Vùng loại trừ
Display Range
Phạm vi trình bày
Automatic range
Sửa
Plot range
Dải vẽ định sẵn
Plot Range
Vùng vẽ
Plotting Range
Vùng vẽ
Range error
Lỗi phạm vị
Color Range
Khoảng màu
Width range
Chiều rộng
Color Range...
Khoảng màu...
Long Range.
Long Range
Range war.
Một cuộc chiến nông trại.
In range?
Đã vào tầm chưa ?
Close range.
Cự ly gần.
Custom boundary of the plot range
Dải vẽ tuỳ chọn
lower boundary of the plot range
giới hạn dưới của dải vẽ
upper boundary of the plot range
giới hạn trên của dải vẽ
Lower boundary of the plot range
Giới hạn dưới của dải vẽ đồ thị
Upper boundary of the plot range
Giới hạn trên của dải vẽ đồ thị
It's too far out of range.
Vượt xa vùng này.
Dad, we're well out of range.
Cha, tốt hơn là chúng ta nên ra khỏi dãy núi
Captain, sir, missile out of range.
Thưa thuyền trưởng, hỏa tiễn đã bay quá tầm.

 

Related searches: Range Of Formulations - Wide Range Of Formulations - Custom Formulations - Different Formulations - Aqueous Formulations - Pesticide Formulations - Finished Formulations - Personal Care Formulations - Sunscreen Formulations - Parenteral Formulations -