Translation of "scuffing test" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Test
Lưu...
Test
ThửName
Test
Thử
Test
ThửNAME OF TRANSLATORS
Test
Đặt lại
Test
Thử
Test
Thử ra
Test
TestbedComment
Test
Thoát Presentation
Test...
Thử...
Test?
Thử thách?
Otherwise to test to test golf.
Cách khác để thử nghiệm để thử nghiệm chơi golf.
Just today to test to test.
Chỉ cần ngày hôm nay để thử nghiệm để thử nghiệm.
Tom Friedman actually whacked it as hard as he could with a sledgehammer without even scuffing it.
Tom Friedman đã nện nó hết sức với búa tạ thậm chí không làm nó trầy xước.
Other people know to test to test.
Những người khác biết để kiểm tra để thử nghiệm.
Kana test
Kiểm tra Kana
KWin test
Thử KWinName
Test Area
Vùng thử ra
Test Theme
Thêm sắc thái
Run test...
Chạy thử ra...
KProtocolinfo Test
Nguồn
Simple test
Trình soạn văn bảnComment
Test Page
Trang Thử
Storage Test
Khoảng cách cột
KoProperty Test
Khoảng cách giữa header và thân
Filters test
Danh sách các bộ lọc
Test Printer...
Thử máy in...
Printer Test
Thử máy in
Test Page
Trang thử
Test Two
Bài kiểm tra số hai
I test.
Em đã thử.
Test mice.
Chuột thí nghiệm.
A test desktop file to test the PackageMetaData class.
Name
Test GTK performance
Kiểm tra hiệu suất làm việc của GTK
SideBar Test Plugin
Bổ sung thanh bên Web

 

Related searches: Scuffing Test - Scuffing Load Test - Scuffing - Scuffing Marks - Scuffing Load - Minor Scuffing - Scuffing Resistance - Scuffing Wear - Scuffing Load Capacity - Anti-scuffing -