Translation of "view profile" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Load View Profile
Nạp xác lập xem...
Load View Profile
Nạp xác lập xem
Save View Profile As...
Ghi xác lập xem...
Select the color profile for your monitor here. You need to enable the Use color managed view option to use this profile.
Bật tùy chọn này thì trình digiKam áp dụng hồ sơ màu mặc định của Vùng làm việc cho ảnh, cũng không hỏi bạn về hồ sơ nhúng còn thiếu hay hồ sơ khác với điều của vùng làm việc.
Profile.
Nhìn nghiêng.
You have multiple tabs open in this window. Loading a view profile will close them.
Bạn đang mở nhiều thẻ trong cửa sổ này. Nạp một xác lập xem sẽ đóng chúng.
ICC profile
Hồ sơ ICC
Profile ID
ID hồ sơ
Profile Version
Phiên bản Hồ sơ
Assign profile
Gán hồ sơ
Input Profile
Tập tin nhập
Workspace Profile
Hồ sơ vùng làm việc
Proofing Profile
Hồ sơ kiểm lỗi
Profile Error
Lỗi hồ sơ
Monitor profile
Bộ trình bày
This profile
Hồ sơ ICC
No Profile
Tập tin
Invalid Profile
Bạn cần phải đặt một đường dẫn mặc định đúng đến các tập tin hồ sơ màu ICC.
Profile Changed
Comment
Acceleration profile
Hồ sơ tăng tốc độ
Profile Management
Quản lí xác lập
Rename Profile
Đổi tên xác lập
Delete Profile
Xoá xác lập
Profile name
Tên xác lập
Edit Profile
Sửa hồ sơ
New Profile
Hồ sơ mới
Profile name
Tên hồ sơ
New Profile...
Hồ sơ mới...
Edit Profile...
Sửa hồ sơ...
Delete Profile
Xoá hồ sơ
Change Profile
Đổi hồ sơ
Change Profile
Đổi hồ sơ
Profile acls
Chép hình acls
Standard profile
PuristComment
Create a new profile based upon the selected profile
Tạo một hồ sơ mới dựa vào hồ sơ đã chọn
No profile available...
Không có sẵn hồ sơ...
Use embedded profile
Dùng hồ sơ nhúng
Use default profile
Dùng hồ sơ mặc định
Use selected profile
Dùng hồ sơ đã chọn
Color Profile Conversion
Thư mục hồ sơ màu
Output device profile
Thiết bị xuất
No Profile Available
Không có sẵn hồ sơ...
Color Profile Mismatch
Thư mục hồ sơ màu
Missing Color Profile
Gán hồ sơ
Embedded Color Profile
Hồ sơ màu nhúng

 

Related searches: View Profile - Profile View - View Your Profile - View Our Profile - View My Profile - View Our Company Profile - View Full Profile - View User's Profile - View Of Profile - In Profile View -