Translation of "zero meridian" to Vietnamese language:


  Dictionary English-Vietnamese

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We know that we measure longitude from this particular meridian, the prime meridian.
Chúng ta biết rằng chúng tôi đo kinh độ từ kinh tuyến cụ thể này, thủ tướng chính meridian.
Of course, that's a political decision which tells us that there is no natural way to set a zero meridian.
Tất nhiên, đó là một quyết định chính trị mà cho chúng ta biết rằng không có không có tự nhiên cách để thiết lập một kinh tuyến không.
Code zero, zero, zero, destruct, zero.
Mã 0 0 0 . Phá hủy tầu, 0.
San Saba, then Meridian, then along the Brazos
San Saba, rồi Meridian, rồi dọc theo Brazos...
Zero times 3 is zero.
Số không lần 3 là zero.
Zero
Zero
Zero.
Chẳng nhớ gì cả.
Zero.
Số không.
Zero.
Số không.
Zero.
0 người.
Zero!
Áp suất không khí phía trước bằng 0.
What about zero divided by zero?
Thì sao 0 chia bởi zero?
You know, let's say, usually you initialize your parameters at zero for zero, theta zero and zero.
Bạn đã biết, chúng ta hãy nói, thường bạn khởi tạo các tham số của bạn tại số không cho zero, theta zero và zero.
He was a nothing A zero, zero
Từ 1 người trắng tay.
Pang Zero
Pang Zero
Zero Cornered
Góc số không
CBS zero.
CBS 0.
Zero depth ?
Cái này ở đâu ra?
None. Zero.
Không cái nào.
Seven zero.
Bảy mươi.
Prospects zero.
Tương lai số không.
Zero hour.
Giờ G.
Zero bubble.
Không để nổi bọt.
Zero bubble.
Chậm và im lặng.
Zero bubble!
Không để nổi bọt!
Ground zero.
Điểm xuất phát.
Seven divided by zero, eight divided by zero
Bảy chia 0, tám chia bởi zero
He was a no one A zero, zero
Từ 1 người dân vô danh.
And just as on earth, we pick randomly a line a meridian, a projection of some meridian on earth at some time a circle that crosses both poles.
Và cũng giống như trên trái đất, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một đường kinh tuyến một, một phép chiếu một số kinh tuyến trên trái đất tại một số thời gian một vòng tròn đi qua cả hai Ba Lan.
Squared to zero squared to zero squared which is of course, just equal to zero.
Quảng trường số không quảng trường bằng không vuông mà tất nhiên, chỉ bằng 0.
So we're gonna think about zero divided by zero.
Vì vậy chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về zero chia bởi zero.
Zero price means zero weight in the GDP statistics.
Giá cả bằng 0 cũng đồng nghĩa trọng lượng bằng 0 trong bảng số liệu thống kê GDP.
Zero degree position
Màu nhãn Y
Deflection is zero.
Độ lệch là 0
They're both zero.
Chúng tôi cả hai zero.
Zero to 10.
Bao nhiêu? 10.
Eh, zero won?
Ơ, 0 won?
Mr Zero knew.
Ngài Zero đã biết.
Zero residual presence.
Không còn ai hiện diện.
Zero to hero
Từ vô danh trở thành anh hùng.
No, zero minutes.
Không, không một phút nào hết.
Zero contaminant factor.
Yếu tố nhiễm độc bằng 0.
The two numbers are zero as in zero footprint or zero oil and scale it infinity.
Hai số đó là 0 giống như 0 dấu chân hoặc 0 dầu và phát triển nó mãi mãi.
If you need me, I'll be at the Meridian Motel in Miami Beach.
Nếu anh cần tôi, tôi sẽ ở tại khách sạn Meridian, ở bãi biển Miami.
Let's take theta zero equals 360 theta one equals zero.
Chúng ta hãy bằng số không 360 theta một bằng 0.

 

Related searches: Zero Meridian - Meridian Zero - Zero Degree Meridian - Meridian - Post Meridian - Prime Meridian - Ante Meridian - Greenwich Meridian - After Meridian - Meridian Of Longitude -