Translation of "arengupank" to English language:


Did you mean : arengu pank ?

  Dictionary Estonian-English

Arengupank - tõlge :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aasia Arengupank
200545 million euro
Aasia Arengupank
Asian Development Bank
b) piirkondlikud ja rahvusvahelised finantseerimisasutused, nimelt ÜRO Arenguprogramm, Maailmapank, Aasia Arengupank, Ameerika Arengupank, Aafrika Arengupank jm, ja
(b)regional and international financial institutions, namely, the United Nations Development Programme, the World Bank, the Asian Development Bank, the Inter American Development Bank and the African Development Bank, etc. and
AfDB Aafrika Arengupank
AfDB African Development Bank
IADB (Ameerika Arengupank)
IADB (Inter American Development Bank)
AfDB (Aafrika Arengupank)
AfDB (African Development Bank)
CDB (Kariibi Arengupank)
CDB (Caribbean Development Bank)
AsDB (Aasia Arengupank)
AsDB (Asian Development Bank)
Rahvusvaheline Arengupank , Argentiina , 1998
International Development Bank , Argentina , 1998
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank
The Commission also decided to second an official to the IMF to represent the Commission and support meetings of the EURIMF (the group of European representatives to the ImF).
Horvaatia Rekonstruktsiooni ja Arengupank
Help and care centres
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (ERBD)
European Bank for Reconstruction and Development (ERBD)
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)
The European Union Agency for Fundamental Rights was set up on 15 February (
EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
IBRD (Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni ja Arengupank)
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
CASDB (Kesk Aafrika Riikide Arengupank)
CASDB (Central African States Development Bank)
EBRD (Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank)
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank toimib samalaadselt.
Jordan also stresses the need, for further concessional financing including through the International Compact, to reduce a sizeable financing gap.
Rahvusvaheline Valuutafond Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank
World Bank and regional development banks International Monetary Fund European Bank for Reconstruction and Development
Euroopa rekonstruktsiooni ja Arengupank http www.ebrd.com index.htm
European Bank for Reconstruction and development http www.ebrd.com index.htm
JASPERSis osaleb ka Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank.
The European Bank for Reconstruction and Development is also a partner of JASPERS.
Projekti kaasrahastasid Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ning Euroopa Ülesehitusamet.
The project was co financed with the European Bank for Reconstruction and Development and the European Agency for Reconstruction.
järgib Aasia Arengupank Laoses läbiviidavate valdkondliku toetuse sekkumismeetmete puhul.
its sectoral budget support interventions in Laos.
CBSi hallatakse koos rahvusvaheliste finantseerimisasutustega, kelle hulka kuuluvad Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD), Euroopa Investeerimispank (EIB), Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB).
The CBS shall be operated with international financial institutions, including the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Investment Bank (EIB), the EIF and the Council of Europe Development Bank (CEB).
Kaasrahastamises osalevad partnerid Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank
Co financing partners EIB and EBRD
Lisaks Euroopa Liidule peaksid ka rahvusvahelised finantsasutused (nagu Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, Maailmapank, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Nõukogu Arengupank) ja kahepoolsed rahastajad kooskõlastama oma tegevust ja eraldama vajalikke vahendeid.
Apart from the EU, international financial institutions (IFIs) such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the World Bank (WB), the European Investment Bank (EIB), the Council of Europe Development Bank (CEB) and bilateral donors should coordinate their activities and allocate the necessary funding.
Lisaks Euroopa Liidule peaksid ka rahvusvahelised finantsasutused (nagu Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, Maailmapank, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Nõukogu Arengupank) ja kahepoolsed rahastajad kooskõlastama oma tegevust ja eraldama vajalikke vahendeid.
Apart from the EU, international financial institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the World Bank (WB), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and bilateral donors should coordinate their activities and allocate the necessary funding.
Selleks peavad omavahel koostööd tegema komisjon, EIP, EBRD ja Euroopa Nõukogu Arengupank.
The strengthening of this cooperation will soon be part of a protocol agreement.
Koostöö rahvusvaheliste finantseerimisasutustega hõlmab rahvusvahelisi arengupankasid, nagu näiteks Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD).
Cooperation with international financial institutions will involve international development banks such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
helistelt finantsinstitutsioonidelt, nagu Maailmapank, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD), ning kahepoolseteltdoonoritelt, nagu ELliikmesriigid.
Togather the neces sary regional expertise and data on waterprotectionunder the same roof, andtofacilitate financing of projects, the minis ters alsocreatedaninformal task forcenamed DABLAS, chaired by the European Commission .
Ka Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank oma keskendatusega erasektorile on Jordaania erasektori arendamisel oluline partner.
Jordan is keen to improve the business climate and to implement structural reforms to enhance productivity and labour market conditions.
Euroopa Investeerimispank (EIP), Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) suurendavad soodustingimustel rahastamist kooskõlas oma volitustega.
Launch negotiations for an enhanced free trade agreement and provide relevant support to facilitate their implementation
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank andis näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele väikesi laene energiatõhususe edendamiseks.
For example, the European Bank of Reconstruction and Development provided small loans to promote energy efficiency in SMEs.
Aasia Arengupank on välja töötanud maatriksi iga suurema riski määratlemiseks ja maandamiseks ning paika pannud vastava ajakava.
The ADB had developed a matrix setting out each signicant risk, how it would be addressed and over what time period.
Mobiliseerida tuleb kõik abimeetmed Rahvusvaheline Valuutafond, Maailmapank, Aasia Arengupank jne et tõsta põllumajandus arengustrateegias taas kesksele kohale.
All aid measures the IMF, World Bank, ADB, etc. must be mobilised in order to put agriculture back at the heart of development strategy.
PHARE jaoks oli peamiseks kaasfinantseerimise vahendiks jällegi VKE rahastamisvahend, milles osalevad EIP, EBRD ja Euroopa Nõukogu Arengupank KfW.
For PHARE, the main co financing instrument was again the SME Facility in which the EIB, the EBRD and the Council of Europe Development Bank KfW are participating.
Aafrika Arengupank on üks peamisi osalejaid uues Euroopa Liidu ja Aafrika strateegilises partnerluses, mis võeti vastu 2007. aastal.
The participants raised the prospect of cooperation between the two organisations with a view to preventing a recurrence of such events, rebuilding confidence between the parties and ensuring respect for human rights, democracy and the rule of law in the region.
1991. aastal asutatud Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) on paljudes projektides teinud tihedat koostööd EIP ja Euroopa Komisjoniga.
The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), established in 1991, has been working closely with the EIB and the European Commission onmany projects.
Rahvusvahelised rahandusega mitteseotud organisatsioonid Põhilised ÜRO organisatsioonid WTO ( Maailma Kaubandusorganisatsioon ) IBRD ( Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni ja Arengupank ) IDA ( Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon ) 2.2.2 .
Major United Nations organisations WTO ( World Trade Organisation ) IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development ) IDA ( International Development Association ) 2.2.2 .
jaos määratletud mitmepoolne arengupank , Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Investeerimispank ( c ) Lõike 2 punkti c alapunktid i iv asendatakse järgmisega
( b ) In point ( c ) of paragraph 2 , points ( i ) to ( iv ) are replaced by the following
Täiendavaid vahendeid pakuvad naabruskonna investeerimisvahend, kahepoolsed partnerid ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, eelkõige Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank ning Maailmapank.
Additional resources are being mobilised from the Neighbourhood Investment Facility (NIF), bilateral partners and IFIs, in particular the EIB, the EBRD and the World Bank.
4.11 Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank peaksid lisama kliimamuutused oma eelarvemenetlustesse ning projektide ja programmide hindamise kriteeriumide hulka.
4.11 The European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) should build climate change into their budgetary processes and into their criteria for evaluating projects and programmes.
4.13 Euroopa Investeerimispank ning Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank peaksid lisama kliimamuutused oma eelarvemenetlustesse ning projektide ja programmide hindamise kriteeriumide hulka.
4.13 The European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) should build climate change into their budgetary processes and into their criteria for evaluating projects and programmes.
Abi või selle osa andmise võib korraldada ühenduse rahasiirdena rahvusvahelisele Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise toetusfondile, mida haldab Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank.
The assistance, or parts thereof, may be made available as a Community contribution to the Kozloduy International Decommissioning Support Fund, managed by the European Bank for Reconstruction and Development.
Abi või selle osa andmise võib korraldada ühenduse rahasiirdena rahvusvahelisele Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise toetusfondile , mida haldab Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank .
The assistance , or parts thereof , may be made available as a Community contribution to the Kozloduy International Decommissioning Support Fund , managed by the European Bank for Reconstruction and Development .

 

Related searches: Arengupank - Euroopa Rekonstruktsiooni-ja Arengupank -