Translation of "نیروی محرک" to English language:


  Dictionary Persian-English

محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه : محرک - ترجمه :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

سانجای دستور اسکیت بوردی با نیروی محرک
Sanjay Dastoor A skateboard, with a boost
و این یک قابلیت نیست، یک نیروی محرک و انگیزه ست.
And this is not an ability it's a drive and a motivation.
خيلي محرک بود
It was so moving.
این زائده ها نیروی محرک برای ماهی نیستند، بلکه ابزاری هستند که ماهی بتواند خود را در برابر شکارچیان دریایی استتار کند.
It differs from the seahorse in appearance, form of locomotion, and its inability to coil or grasp things with its tail.
درمان دارویی ADHD براساس داروهای محرک عصبی و غیر محرک استوار است.
Iron, magnesium and iodine may also have an effect on ADHD symptoms.
یه محرک جنسی نیست محرک جنسی طرف رو به سمت طیف مختلفی از شریک های جنسی میکشونه.
Not the sex drive the sex drive gets you out there, looking for a whole range of partners.
خوب، سکس یک محرک بسیار بنیادیه
Well, sex is a prime motivator.
نیسان پت فایندر (Nissan Pathfinder) خودرویی است که از سال ۱۹۸۶ تا کنون تولید شده است.طراحی آن موتور جلو، توزیع نیروی پیشران، خودرو چهار چرخ محرک بوده است.
In Japan, it was exclusive to Nissan Bluebird Shop locations, where it was called the Nissan Terrano (in Chilean) as a smaller companion to the larger Nissan Safari.
کیک شکلاتی یک محرک فوق عادی است.
Chocolate cake is a supernormal stimulus.
نکنه از محرک های معده استفاده کردی
What you do, get one of them stomach staples?
نیروی زمینی استرالیا نیروی نظامی زمینی استرالیاست.
The Australian Army is Australia's military land force.
فکر می کنید چه چیزی محرک شما بود
What do you think that drove you?
چهار نیروی بنیادی عبارتند از گرانش، الکترومغناطیس، نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای ضعیف.
The four fundamental forces are gravitation, electromagnetism, the strong interaction and the weak interaction.
نیروی دریایی.
Marines.
نیروی نظامی!
Swordsman?
شماها... به سرجوخه پاول محرک لازم براي انضباط... ندادين!
You people have not given Private Pyle the proper motivation!
نه مظنون. و نه محرک غير قابل حل بود.
No suspects, no motive.
پایگاه نیروی هوایی مک کونل یک فرودگاه پایگاه نیروی هوایی است .
Maxwell Air Force Base, Alabama Office of Air Force History 1984.
کتابخانۀ نیروی کار
Workman library
ارتش خلق پنج شاخه دارد نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروهای استراتژیک موشکی و نیروهای عملیات ویژه.
The KPA consists of five branches, Ground Force, the Navy, the Air Force, the Strategic Rocket Forces, and the Special Operation Force.
نیروی محرک وسایل موتوری می تواند هم از نوع موتور درون سوز باشد یا از نوع موتور الکتریکی باشد و همچنین می تواند از هر دو موتور استفاده شود که خودروی اتصال برقی دوگانه سوز نام دارد.
The vehicle propulsion is provided by an engine or motor, usually by an internal combustion engine, or an electric motor, or some combination of the two, such as hybrid electric vehicles and plug in hybrids.
فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی لیکن هیث یک فرودگاه پایگاه نیروی هوایی است .
Maxwell Air Force Base, Alabama Office of Air Force History 1984.
آیا دور نگری خاصی داشتید چه بود که محرک شما بود
Was there a vision you had? What is it that drove you?
چون این برایشان یک محرک فوق عادی بود، و دوستش داشتند.
It was a hyperstimulus for them, and they loved it.
در واقع، همیشه تحصیلات پاسخ کرک بوده است به محرک بالقوه .
It was used as a stunt guitar and for Deep Purple covers.
زنان، اکثریت نیروی کار.
Women, a majority of the workplace.
لرزشی در نیروی نهانی.
A tremor in the Force.
و نیروی پشتیبانی دارم
Backup is requested.
منتظر نیروی پشتیبانی بمون
You wait for proper backup.
در کارهای شما، همیشه یک نوع کیفیت پیوندی بین فعل و انفعال نیروی طبیعی و نیروی خلاقه وجود دارد. بین فعل و انفعال نیروی طبیعی و نیروی خلاقه وجود دارد.
In you work there's always this kind of hybrid quality of a natural force in some sort of interplay with creative force.
گفتم، خب، این امکان داره که بشه محرک ارگاسم در یک آدم مرده شد گفتم، خب، این امکان داره که بشه محرک ارگاسم در یک آدم مرده شد
I said, So, could you conceivably trigger an orgasm in a dead person?
و در نهایت، برخی از اینها بعنوان محرک بکار برده می شوند.
And in the end, some of these things just act as invitations.
خوب این قوی تر و قوی تر می شود تا جایی که تبدیل به یک فاکتور محرک می شود تا جایی که تبدیل به یک فاکتور محرک می شود
Okay. This is getting stronger and stronger to the point where it's actually going to be a motivating factor.
نیروی هوایی فرانسه ( (ALA)، به معنای ارتش هوایی) نیروی هوایی نیروهای مسلح فرانسه است.
The French Air Force ( (), literally Army of the Air) is the air force of the French Armed Forces.
رابرت نیوویرد نیروی اقتصاد خودمانی
Robert Neuwirth The power of the informal economy
بازار نیروی بسیار قوی ایست.
Markets are a very strong force.
فقط نیروی خشن باقی ماند.
Only brute force remained.
کتابخانۀ نیروی کار ، نگه دارندۀ قبلی
Workman library, previous maintainer
توی چه نیروی نظامی بودی
Were you in the Army?
منم توی نیروی دریایی بودم.
I was in the Marines too.
نیروی دریایی روسیه جایگزین نیروی دریایی کشورهای مستقل همسود، که خود جایگزین نیروی دریایی شوروی در سال ۱۹۹۱ اواخر جنگ سرد شده بود، شد.
The centralized Russian state had been fighting for its own access to the Baltic Sea, Black Sea and Sea of Azov since the 17th Century.
نیروی هوایی برزیل بزرگترین نیروی هوایی در نیمکره جنوبی و از نظر بزرگی دومین نیروی هوایی در قاره آمریکا پس از ایالات متحده است.
The Brazilian Air Force is the largest air force in the Southern hemisphere and the second in the Americas after the United States Air Force.
پایگاه نیروی هوایی لنگلی واقع در ویرجینیا از پایگاه های مهم نیروی هوایی ایالات متحده آمریکاست.
Langley Field is a United States Air Force base located adjacent to Hampton and Newport News, Virginia.
ولی خشم به عنوان یک محرک درون یک موتور می تواند قدرتمند باشد.
But anger as an engine in an engine is powerful.
موتور محرک این فشار پی در پی برای تحول خلاقانه، تغییرات فناوری است.
The motor of this incessant force of creative destruction is technological change.